สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DRT บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.80 6.60 / 5.50 13.82 2.88 1,047.96 6,078.16 7,156.78 608.33 9.19
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ม.ค. 2561 13:19   แจ้งกรรมการเสียชีวิต
19 ธ.ค. 2560 08:45   แจ้งแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
19 ธ.ค. 2560 08:22   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
13 พ.ย. 2560 08:32   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พ.ย. 2560 08:28   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม. 115 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง สระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-4171-8
เบอร์โทรสาร 0-3622-4185-7
URL www.dbp.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1985 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/11/2548
ราคา IPO (บาท) 7.80 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 14/09/2550

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและสินค้าโครงสร้างของบ้าน พร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส (Adamas) และตราเจียระไน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2560 14 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  33.60% 3,776 36.25% 4,445
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.38% (ณ วันที่ 18/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.61% (ณ วันที่ 18/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.75 1.52 0.83
  20 วัน 2.65 -1.02 -2.74
  60 วัน 0.87 1.35 -5.33
  120 วัน -4.13 -0.60 -17.19
  YTD 1.75 -1.05 -1.92
  P/E (X) 13.82 14.26 19.74
  P/BV (X) 2.88 2.38 2.21
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.21 0.54

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@21 ก.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด 557,847,900 53.23
  2. บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 99,996,200 9.54
  3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 23,947,600 2.29
  4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 15,690,400 1.50
  5. นาย ประกิต ประทีปะเสน 12,119,500 1.16
  6. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 10,433,500 1.00
  7. นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช 10,000,000 0.95
  8. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 8,662,100 0.83
  9. กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว 7,745,500 0.74
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 7,394,100 0.71

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ
  2. นาย สาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย อัศนี ชันทอง กรรมการ
  4. นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กรรมการ
  5. นาย ไมตรี ถาวรอธิวาสน์ กรรมการ
  6. นาย วรายุ ประทีปะเสน กรรมการ
  7. นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณ กรรมการ
  8. นาย ศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย อนันต์ เล้าหเรณู กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย วุฒิไกร โสตถิยานนท์ กรรมการอิสระ
  11. นาย ธนิต ปุลิเวคินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,047.96  1,047.96  1,047.96 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,078.16  5,973.36  5,449.38 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.80  5.70  5.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.02  2.02  1.95 
  P/BV (X) 2.88  2.83  2.67 
  P/E (X) 13.82  13.58  12.92 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.47  25.65  19.93 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.36  6.55  4.26 
  Beta 0.85  0.87  0.51 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.75  9.62  25.60 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.17  5.26  5.31 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.71  0.71  0.69 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.18 บาท - เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.15 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.15 บาท - เงินปันผล
  01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.13 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.12 บาท 25 ก.ย. 2558 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.12 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นางสาว บงกช อ่ำเสงี่ยม/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ธนิต โอสถาเลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 55.97 52.58 20.59 28.42 13.52
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 504.86 550.88 591.72 595.69 522.93
  สินค้าคงเหลือ 599.11 618.39 621.86 681.52 674.79
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,166.95 1,227.72 1,238.88 1,335.34 1,251.81
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,772.30 1,951.30 1,892.21 2,143.70 2,404.43
  รวมสินทรัพย์ 3,046.25 3,287.98 3,237.51 3,592.68 3,791.06
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 598.00 836.10 818.00 450.00 394.20
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 332.45 291.90 226.26 271.85 108.02
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 30.41 143.28 105.63 293.41 406.32
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 999.03 1,314.85 1,212.60 1,069.15 1,047.54
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 135.55 125.50 129.19 199.53 499.00
  รวมหนี้สิน 1,134.59 1,440.35 1,341.79 1,268.68 1,546.54
  ทุนจดทะเบียน 1,047.96 1,047.96 1,047.96 1,047.96 1,049.65
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,047.96 1,047.96 1,047.96 1,047.96 1,047.96
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 166.51 166.51 166.51 166.51 166.51
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 165.21 165.21 165.21 165.21 165.21
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,052.75 988.71 1,036.81 944.32 864.84
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 520.76 520.76 520.76 - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,911.67 1,847.63 1,895.72 2,324.00 2,244.52
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 3,193.56 3,191.27 4,118.30 4,165.12 4,227.89
  รายได้อื่น 9.73 40.94 42.55 9.20 22.16
  รวมรายได้ 3,203.29 3,232.21 4,160.85 4,174.32 4,250.05
  ต้นทุนขาย 2,332.15 2,353.89 3,022.74 3,087.73 3,212.69
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 417.96 426.45 578.88 591.86 622.03
  รวมค่าใช้จ่าย 2,782.88 2,811.62 3,647.24 3,723.27 3,834.72
  EBITDA 608.33 637.79 808.29 765.02 746.83
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 187.92 217.20 294.68 313.97 331.50
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 420.41 420.59 513.61 451.05 415.33
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 328.77 322.82 392.03 330.99 289.29
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.35 0.32 0.39 0.32 0.28
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 710.88 643.64 710.22 700.51 688.45
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -50.32 37.65 24.66 -19.14 -57.41
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -622.28 -656.06 -742.98 -666.86 -675.81
  เงินสดสุทธิ 38.28 25.23 -8.11 14.50 -44.77
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.17 0.93 1.02 1.25
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 21.17 18.56 18.58 14.49
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 16.21 14.73 15.04 12.22
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.59 0.78 0.71 0.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.30 1.21 1.22 1.13
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.97 26.24 26.60 25.87
  EBIT Margin (%) 13.12 13.01 12.34 10.81
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.26 9.99 9.42 7.93

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 0.07 -2.00 -1.12 -1.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -0.92 -2.50 -2.10 -3.89
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -0.89 -0.95 -0.32 -1.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -1.02 -2.89 -2.04 -2.91
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 1.84 18.61 18.44 14.41

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.81 7.67 6.94 7.45
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 46.76 47.59 52.62 49.01
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.93 4.70 4.64 4.55
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 74.04 77.65 78.69 80.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.61 10.36 12.14 16.26
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 37.97 35.25 30.07 22.45
  วงจรเงินสด (วัน) 82.83 89.99 101.24 106.73


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น