สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
3.98 6.55 / 3.22 - 0.51 6,243.98 2,831.77
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ม.ค. 2564 21:08   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
06 ม.ค. 2564 20:54   การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหน่วยและการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหน่วย
01 ธ.ค. 2563 17:54   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
23 พ.ย. 2563 17:36   แจ้งผลการขอผ่อนผันการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (แก้ไข)
20 พ.ย. 2563 18:22   แจ้งผลการขอผ่อนผันการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
ทรัสตี บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2200-9999 ต่อ 3681-3684
เบอร์โทรสาร 0-2636-3545
URL www.dtcreit.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/11/2017 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/12/2560
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 8.7758 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 8.8552 : ใหม่ 8.7758 @ 27/05/2563

  ลักษณะธุรกิจ
  กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 เม.ย. 2563 21 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  69.68% 2,287 39.21% 1,840
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.96% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.51 0.07 1.07
  20 วัน -7.01 -2.86 -7.96
  60 วัน 6.42 3.66 -13.99
  120 วัน 5.85 20.27 -5.48
  YTD -7.01 -2.44 -10.25
  P/E (X) - N/A 29.96
  P/BV (X) 0.51 1.03 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.07 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 213,622,668 30.02
  2. สำนักงานประกันสังคม 180,826,930 25.41
  3. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 30,016,591 4.22
  4. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 23,035,488 3.24
  5. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 14,932,600 2.10
  6. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,000,000 1.69
  7. BBHISL NOMINEES LIMITED 9,953,600 1.40
  8. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 5,520,613 0.78

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 711.50  711.50  711.50 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,831.77  3,045.22  4,553.60 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.98  4.28  6.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.77  7.77  7.62 
  P/BV (X) 0.51  0.55  0.84 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.28  7.65  22.69 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.50  0.98  2.84 
  Beta 0.61  0.62  0.11 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 25/01/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -7.01  -33.12  31.12 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.38  4.07  3.91 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วโดยสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนและหากมีมูลค่าที่จ่ายตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาทต่อหน่วย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.175 บาท 28 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.0294 บาท 25 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.2516 บาท 23 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.1714 บาท 12 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  29 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0403 บาท 31 ส.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.264 บาท 31 ส.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว วรรณาพร จงพีรเดชานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ชนารัตน์ จันทร์หวา/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (29/11/60 
  -31/12/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 7,349.06 6,787.48 6,802.34 4,340.00 4,172.77
  เงินสด 90.88 136.08 52.06 35.49 164.76
  ลูกหนี้ 64.45 14.49 48.46 - -
  รวมสินทรัพย์ 7,556.04 6,966.62 6,976.96 4,382.07 4,344.29
  เจ้าหนี้ 17.54 46.37 73.27 51.55 81.31
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - - -
  รวมหนี้สิน 2,022.31 1,543.47 1,575.73 653.87 671.72
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 5,351.24 5,407.74 5,407.74 3,656.05 3,656.05
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 127.88 15.41 20.92 72.15 16.52
  สินทรัพย์สุทธิ 5,533.73 5,423.15 5,401.23 3,728.20 3,672.57
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 7.78 7.62 7.59 9.11 8.97
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (29/11/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 320.01 160.22 288.78 227.23 19.25
  รายได้อื่น 1.57 - - - -
  รวมรายได้ 321.58 160.22 288.78 227.23 19.25
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 10.37 5.52 8.20 6.71 0.44
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 6.63 4.23 6.29 - -
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - - -
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 101.37 41.85 79.67 41.62 2.74
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 220.21 118.37 209.12 185.61 16.52
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (29/11/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 73.51 -2,339.15 -2,418.25 6.56 -422.71
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -32.86 2,447.37 2,435.31 -135.84 587.48
  เงินสดสุทธิ 38.82 100.60 16.58 -129.28 164.76
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  23 ก.ย. 2562 PO 61,961,754 711,500,000 8.8552
  19 ก.ย. 2562 XR 240,138,246 649,538,246 8.8552


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น