สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DOHOME บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET100 / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
18.00 18.30 / 3.88 58.74 5.67 2,165.52 38,979.32 52,330.16 1,187.47 34.25
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ธ.ค. 2563 08:41   แจ้งปิดทำการชั่วคราวของสาขา
13 พ.ย. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
11 พ.ย. 2563 19:44   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11 พ.ย. 2563 19:43   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2563 19:42   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 60 ซอยร่วมมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2027-8787
เบอร์โทรสาร -
URL https://www.dohome.co.th/
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/08/2562
ราคา IPO (บาท) 7.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มิ.ย. 2563 01 ส.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  27.47% 5,849 28.05% 5,588
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.92% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.63% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 12.50 10.19 13.14
  20 วัน 28.57 25.98 27.26
  60 วัน 22.45 15.19 -1.04
  120 วัน 57.89 60.36 41.00
  YTD 28.57 23.88 24.10
  P/E (X) 58.74 30.40 29.96
  P/BV (X) 5.67 3.65 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.44 0.77 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จำกัด 540,000,000 29.09
  2. นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา 216,000,000 11.64
  3. นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา 162,000,000 8.73
  4. น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา 108,000,000 5.82
  5. นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ 108,000,000 5.82
  6. นาย มารวย ตั้งมิตรประชา 108,000,000 5.82
  7. AMPLUS HOLDINGS LIMITED 102,960,000 5.55
  8. นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล 52,700,000 2.84
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 36,173,636 1.95
  10. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 31,796,500 1.71

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  3. นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา กรรมการ
  4. น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา กรรมการ
  5. นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ กรรมการ
  6. นาย มารวย ตั้งมิตรประชา กรรมการ
  7. น.ส. พิกุล สมวัน กรรมการ
  8. นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชลิต ทองประยูร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. น.ส. โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ
  11. นาย ธรินทร์ ธนียวัน กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,165.52  2,165.52  1,856.16 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 38,979.32  30,317.25  18,097.56 
  ราคา (บาท/หุ้น) 18.00  14.00  8.36 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.17  3.17  3.41 
  P/BV (X) 5.67  4.41  2.86 
  P/E (X) 58.74  45.68  28.92 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 14.52  188.15  216.55 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 310.98  156.93  407.96 
  Beta 1.22  1.24  0.98 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 28.57  67.53  7.14 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.09  0.11  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.05  0.05 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 6.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.01852 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 176.94 143.14 204.02 167.14
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 889.57 903.85 859.90 836.37
  สินค้าคงเหลือ 8,582.83 6,679.71 7,048.16 6,260.20
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,732.49 7,803.10 8,203.57 7,330.83
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10,069.55 9,524.31 9,619.30 8,865.71
  รวมสินทรัพย์ 20,401.69 17,957.43 18,151.71 16,674.63
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 6,404.20 5,381.50 5,731.71 6,577.03
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,264.75 1,923.10 2,488.18 2,128.13
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 689.29 1,220.39 816.19 851.35
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,434.58 8,543.28 9,065.72 9,595.54
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,093.19 3,088.85 2,625.62 2,286.72
  รวมหนี้สิน 13,527.77 11,632.13 11,691.34 11,882.27
  ทุนจดทะเบียน 2,165.52 1,856.16 1,856.16 1,856.16
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,165.52 1,856.16 1,856.16 1,400.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,646.99 3,664.28 3,646.99 654.66
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -598.39 -598.39 -598.39 -598.39
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,673.88 1,397.29 1,549.65 3,330.14
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,873.92 6,325.29 6,460.37 4,792.37
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ยอดขายสุทธิ 13,822.27 13,438.65 17,730.35 18,293.30
  รายได้อื่น 219.39 198.10 241.47 241.88
  รวมรายได้ 14,041.66 13,636.75 17,971.82 18,535.17
  ต้นทุนขาย 11,749.42 11,317.80 14,910.74 15,760.87
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,474.36 1,393.21 1,879.08 1,907.00
  รวมค่าใช้จ่าย 13,224.11 12,719.13 16,816.15 17,669.21
  EBITDA 1,187.47 1,222.89 1,563.44 1,253.84
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 369.92 305.28 407.77 387.88
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 817.55 917.61 1,155.67 865.96
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 511.28 573.15 725.51 438.75
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.24 0.38 0.46 0.31
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 102.10 205.84 588.26 852.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -852.00 -1,147.34 -944.04 -1,245.59
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 722.82 916.00 392.70 470.12
  เงินสดสุทธิ -27.08 -25.49 36.92 76.88
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.93 0.91 0.90
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.06 10.81 12.89
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.50 6.33 6.64
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.97 1.84 1.81
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.96 1.02 1.03
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.00 15.78 15.90
  EBIT Margin (%) 5.82 6.73 6.43
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.64 4.20 4.04

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  24 ก.ค. 2563 XD 309,357,966 2,165,517,966 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 2.85 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 3.81 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.97 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 3.97 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -10.79 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 20.20 19.97 20.91
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 18.07 18.28 17.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.01 2.29 2.24
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 181.55 159.45 162.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.91 7.95 6.46
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 61.71 45.91 56.50
  วงจรเงินสด (วัน) 137.91 131.82 123.85


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 10 ส.ค. 2563 - 18 ก.ย. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น