สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DOD บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
9.70 10.60 / 3.20 22.00 3.19 205.00 3,977.00 4,423.83 232.28 17.57
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ธ.ค. 2563 12:44   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ DOD-W1 (F53-5)
12 พ.ย. 2563 12:48   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (แก้ไขครั้งที่2)
12 พ.ย. 2563 09:15   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (แก้ไข)
12 พ.ย. 2563 08:27   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 08:26   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3444-6333, 0-3444-6444
เบอร์โทรสาร 0-3444-0373
URL www.dodbiotech.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/02/2011 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/06/2561
ราคา IPO (บาท) 9.30 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า และตราสินค้าของบริษัท "Dai a to" (ได เอโตะ)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 มิ.ย. 2563 04 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.13% 2,838 35.15% 3,777
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 27/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.41% (ณ วันที่ 27/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.11 0.32 1.81
  20 วัน 9.60 0.02 3.15
  60 วัน 10.86 -9.36 -3.89
  120 วัน 10.86 -11.47 -5.90
  YTD 10.23 0.52 3.54
  P/E (X) 22.00 29.06 78.68
  P/BV (X) 3.19 2.47 1.85
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 8.84 1.04 0.25

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. ร.ต.อ. ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ 166,204,300 40.54
  2. น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี 52,830,000 12.89
  3. นาย พชร พรรธนประเทศ 28,610,100 6.98
  4. นาย ดนุพล ชิลลี่ 19,976,800 4.87
  5. นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง 16,000,000 3.90
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,827,081 2.40
  7. นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา 5,601,700 1.37
  8. นาย อนน คุณวิศาล 4,066,900 0.99
  9. นาย พชร สังขรัตน์ 4,021,000 0.98
  10. นาย พงศ์ภน นันทราทิพย์ 3,129,000 0.76

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. ม.ล. เติมแสง สรรพโส ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ธนิน ศรีเศรษฐี ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย วุฒิชัย อนันตกุล กรรมการ
  4. น.ส. สุวารินทร์ ก้อนทอง กรรมการ
  5. นาย เอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล กรรมการ
  6. นาย ดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย พงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง อาภาภรณ์ โกศลกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง ซิ่ว ซาน ทาน กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 410.00  410.00  410.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,977.00  3,608.00  2,993.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.70  8.80  7.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.04  3.04  3.06 
  P/BV (X) 3.19  2.90  2.38 
  P/E (X) 22.00  19.96  33.90 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 68.94  330.24  198.00 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 147.97  46.04  38.10 
  Beta 1.85  1.89  2.54 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 10.23  20.55  -46.32 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.61  3.98  6.03 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.79  0.79  2.04 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.35 บาท 20 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.44 บาท 18 ม.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว กรทอง เหลืองวิไล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 50.75 124.62 82.42 136.80 111.90
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 248.30 233.91 231.72 71.95 57.24
  สินค้าคงเหลือ 258.17 121.92 114.52 24.62 23.27
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 569.41 488.95 440.17 533.90 198.03
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 863.77 819.53 801.24 265.90 249.81
  รวมสินทรัพย์ 1,743.54 1,642.47 1,574.61 1,406.64 454.21
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 77.95 104.02 93.15 10.00 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 296.01 123.76 134.48 203.28 103.12
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 47.72 32.25 50.37 1.06 10.37
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 425.77 276.83 288.71 215.74 116.76
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 56.15 83.40 47.64 6.64 47.92
  รวมหนี้สิน 481.92 360.23 336.35 222.39 164.69
  ทุนจดทะเบียน 296.11 296.11 296.11 205.00 205.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 205.00 205.00 205.00 205.00 150.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 939.87 939.87 939.87 939.87 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 82.87 117.47 125.09 38.38 139.52
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,245.96 1,255.99 1,219.36 1,184.26 289.52
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 15.66 26.25 18.91 0.00 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,163.60 464.95 789.92 666.36 387.35
  รายได้อื่น 8.04 6.54 7.58 6.76 1.21
  รวมรายได้ 1,171.65 471.49 797.50 673.12 388.56
  ต้นทุนขาย 604.99 213.41 380.02 256.50 155.02
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 356.88 166.83 329.69 105.26 83.02
  รวมค่าใช้จ่าย 992.99 387.88 709.71 361.76 238.04
  EBITDA 232.28 122.71 142.26 333.01 168.69
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 53.62 39.10 54.47 21.65 18.17
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 178.66 83.61 87.79 311.36 150.52
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 173.14 79.09 86.71 305.26 142.19
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.42 0.19 0.21 0.85 0.47
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 245.75 -29.23 -42.77 64.89 204.49
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -104.21 73.78 63.94 -733.13 -60.24
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -173.20 -56.72 -75.56 693.14 -79.76
  เงินสดสุทธิ -31.67 -12.18 -54.38 24.89 64.49
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.34 1.77 1.52 2.47
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.45 6.76 7.21 41.43
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.80 6.09 5.89 33.46
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.39 0.29 0.28 0.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.88 0.35 0.54 0.72
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 48.01 54.10 51.89 61.51
  EBIT Margin (%) 15.25 17.73 11.01 46.26
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.78 16.77 10.87 45.35

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 150.26 -23.21 18.54 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 183.49 -4.64 48.15 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 148.50 -22.23 18.48 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 156.00 27.44 96.18 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 118.93 -73.29 -71.60 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.17 3.40 5.20 10.32
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 59.12 107.27 70.16 35.38
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.06 3.23 5.46 10.71
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 89.90 112.98 66.82 34.08
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.68 3.05 2.25 1.67
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 99.28 119.65 162.21 218.01
  วงจรเงินสด (วัน) 49.73 100.60 -25.23 -148.55


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ DOD-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น