สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DMT บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
11.80 18.80 / 11.00 28.09 1.48 6,142.41 13,938.55 14,547.28 472.98 17.43
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 พ.ย. 2564 17:19   แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
10 พ.ย. 2564 21:51   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
09 พ.ย. 2564 22:19   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2564 22:02   แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เรื่องการอนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง
09 พ.ย. 2564 21:59   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0-2792-6500
เบอร์โทรสาร 0-2552-8065
URL www.tollway.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/05/2564
ราคา IPO (บาท) 16.00 @พาร์5.20 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
 • พาร์ 5.20 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงจนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมีรายได้หลักจากการจัดเก็บค่าผ่านทางภายใต้สัญญาสัมปทานในรูปแบบ Build-Transfer-Operate (BTO) อายุสัมปทานสิ้นสุดวันที่ 11 กันยายน 2577

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 เม.ย. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.34% 5,843
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 11.72% (ณ วันที่ 07/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.07% (ณ วันที่ 07/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.84 -3.37 -2.05
  20 วัน -5.60 -1.18 -4.61
  60 วัน -8.53 -4.20 -6.98
  120 วัน -15.11 -10.15 -14.93
  YTD N/A N/A N/A
  P/E (X) 28.09 N/A 20.09
  P/BV (X) 1.48 3.36 1.73
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.82 1.41

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ธานินทร์ โฮลดิ้ง จำกัด 303,388,022 25.68
  2. กระทรวงการคลัง 261,350,000 22.13
  3. UBS AG SINGAPORE BRANCH 137,643,115 11.65
  4. ร.ต. สมบัติ พานิชชีวะ 120,142,392 10.17
  5. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 30,452,000 2.58
  6. นาย ปริญญา เธียรวร 15,500,000 1.31
  7. บริษัท ไทยรุ่งเรือง-เคอรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ . 15,193,700 1.29
  8. นาย ธเนศ พานิชชีวะ 14,000,000 1.19
  9. น.ส. ศิริวรรณ พานิชชีวะ 11,574,768 0.98
  10. นาย ธานินทร์ พานิชชีวะ 8,367,500 0.71

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมบัติ พานิชชีวะ ประธานคณะกรรมการ
  2. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม รองประธานกรรมการ
  3. นาย ธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ กรรมการ
  5. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการ
  6. นาย อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ กรรมการ
  7. นาย พรเทพ ปันยารชุน กรรมการ
  8. นาย ประกอบ ตันติยาพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระ
  11. นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
  13. นาย จุมพล ริมสาคร กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  07 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,181.23 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,938.55 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.97 
  P/BV (X) 1.48 
  P/E (X) 28.09 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 66.21 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 85.90 
  Beta 1.18 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -26.25 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.17 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 ของกำไรสำหรับปี ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.07 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 322.03 417.20
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - -
  สินค้าคงเหลือ - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 498.38 538.46
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 43.87 52.46
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,851.36 10,122.29
  รวมสินทรัพย์ 10,349.74 10,660.76
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 4.95 5.94
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 798.46
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 657.42 1,958.62
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 273.34 1,094.36
  รวมหนี้สิน 930.76 3,052.98
  ทุนจดทะเบียน 6,142.41 6,142.41
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 6,142.41 5,414.41
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,448.52 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,839.31 2,194.10
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -11.27 -0.74
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9,418.98 7,607.78
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 823.09 2,059.43
  รายได้อื่น 2.19 3.79
  รวมรายได้ 825.28 2,063.23
  ต้นทุน 371.75 768.04
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 136.41 199.03
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 508.16 967.07
  EBITDA 472.98 1,437.73
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 155.87 341.57
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 317.12 1,096.16
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 248.51 791.43
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.76
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 172.10 1,188.67
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 46.56 192.47
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -313.83 -1,356.80
  เงินสดสุทธิ -95.17 24.34
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.76 0.27
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.75 10.40
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.73 10.28
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.10 0.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.13 0.19
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 54.83 62.71
  EBIT Margin (%) 38.43 53.13
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 30.11 38.36

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) N/A N/A
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) N/A N/A
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) - -
  วงจรเงินสด (วัน) - -


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้