สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DITTO บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
27.50 33.00 / 15.00 81.78 12.54 220.00 12,100.00 12,000.74 204.77 46.59
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ม.ค. 2565 20:39   แจ้งการลงนามในสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
17 ม.ค. 2565 17:44   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
14 ม.ค. 2565 13:02   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
27 ธ.ค. 2564 20:04   ชี้แจง Trading Alert List
27 ธ.ค. 2564 17:39   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2517-5555
เบอร์โทรสาร 0-2517-5434
URL http://www.dittothailand.com/
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/10/2013 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/05/2564
ราคา IPO (บาท) 7.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document and Data Management Solution) และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 เม.ย. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.08% 3,512
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 19/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.38% (ณ วันที่ 19/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 5.44 0.46
  20 วัน 58.05 40.89 35.15
  60 วัน 63.69 29.59 36.00
  120 วัน 69.75 23.68 29.09
  YTD 0.92 2.27 -11.90
  P/E (X) 81.78 46.03 67.54
  P/BV (X) 12.54 6.88 3.93
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.28 1.86 1.25

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ธีระชัย รัตนกมลพร 157,500,000 35.80
  2. นาย ฐกร รัตนกมลพร 67,500,000 15.34
  3. นาย พิพัฒน์ รัตนกมลพร 28,125,000 6.39
  4. นาง ระพี รัตนกมลพร 28,125,000 6.39
  5. นาง กัลยา สุอมรรัตนกุล 15,750,000 3.58
  6. นางสาว ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล 15,750,000 3.58
  7. นาย กฤตย์ อินทรพรอุดม 11,260,000 2.56
  8. นาย ศุภโชค ตันติวิท 11,250,000 2.56
  9. นาย เกรียงไกร บุญธกานนท์ 5,625,000 1.28
  10. นางสาว วาณี บุญธกานนท์ 5,625,000 1.28

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ทวี มีเงิน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ชัยทัด กุลโชควณิช กรรมการ
  4. น.ส. ภรกานต์ รัตนกมลพร กรรมการ
  5. นาย ชัยยุทธ เอียดแก้ว กรรมการ
  6. น.ส. มัทณา วิเชียรแก้วมณี กรรมการ
  7. นาย วุฒิ มีช่วย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อภิวัตน์ พลสยม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ณรงค์ เดชาธนารุจิกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 440.00  440.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 12,100.00  11,990.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 27.50  27.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.19  2.19 
  P/BV (X) 12.54  12.43 
  P/E (X) 81.78  81.03 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 16.86  211.53 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 174.37  102.76 
  Beta 0.84  0.88 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.92  263.33 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย บรรจง พิชญประสาธน์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคงกุล/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 443.64 10.26
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 226.29 182.19
  สินค้าคงเหลือ 29.92 43.46
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,027.62 468.01
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 170.84 174.44
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 281.29 305.80
  รวมสินทรัพย์ 1,308.91 773.81
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 65.39 257.94
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 183.77 91.67
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 13.70 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 323.28 411.09
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 21.10 29.74
  รวมหนี้สิน 344.38 440.83
  ทุนจดทะเบียน 220.00 180.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 220.00 180.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 542.72 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 199.34 150.51
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 2.47 2.47
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 2.47 2.47
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 964.53 332.98
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 850.99 986.29
  รายได้อื่น 1.97 1.89
  รวมรายได้ 853.12 988.18
  ต้นทุน 599.86 730.55
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 91.03 104.15
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 690.88 834.70
  EBITDA 204.77 210.17
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 42.53 56.69
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 162.24 153.47
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 128.82 114.20
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.32 0.35
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 158.77 11.74
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -12.92 -36.27
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 287.53 10.88
  เงินสดสุทธิ 433.38 -13.65
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.18 1.14
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.33 34.30
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 15.34 19.83
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.36 1.32
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.84 1.28
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.51 25.93
  EBIT Margin (%) 19.02 15.53
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.10 11.56

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.86 5.41
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 75.16 67.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 26.19 16.81
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 13.94 21.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.26 7.97
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 85.61 45.80
  วงจรเงินสด (วัน) 3.49 43.34


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 27 ธ.ค. 2564
  Cash Balance 18 ม.ค. 2565 - 07 ก.พ. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้