สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DIMET บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.68 0.88 / 0.10 N/A 7.21 807.56 1,098.28 1,174.05 -21.52 -17.95
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ก.ย. 2564 17:08   แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
15 ก.ย. 2564 17:18   กำหนดการใช้สิทธิของ DIMET-W4
08 ก.ย. 2564 17:01   แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
08 ก.ย. 2564 12:35   แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
07 ก.ย. 2564 17:13   แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 0-2323-2800-6
เบอร์โทรสาร 0-2323-2807
URL www.dimetsiam.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 9/2/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/01/2551
ราคา IPO (บาท) 1.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงสำหรับใช้ทาในงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกันสนิมเหล็ก รวมไปถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ และสีอุตสาหกรรม เช่น สีพ่นถังก๊าซ เป็นต้น รวมถึงเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าทางเลือกอย่างยั่งยืนในอนาคต

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 เม.ย. 2564 30 ก.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.26% 3,439 59.90% 2,289
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 23/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.03% (ณ วันที่ 23/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -11.69 -11.48 -11.21
  20 วัน - -15.64 -8.69
  60 วัน 142.86 117.51 119.85
  120 วัน 119.35 65.37 74.23
  YTD 518.18 270.65 274.20
  P/E (X) N/A N/A 58.11
  P/BV (X) 7.21 1.48 2.87
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.49 2.78 4.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) 403,764,740 25.00
  2. นาย ชินชัย ลีนะบรรจง 271,826,100 16.83
  3. นาย ปวริศ ทวีรุจจนะ 126,829,600 7.85
  4. น.ส. พิมพาพร แก้วกระจ่าง 77,880,400 4.82
  5. น.ส. กัลยวรรณ ตั้งสุทธิวงศ์ 52,769,100 3.27
  6. น.ส. วัชรมน ใหม่คามิ 37,500,000 2.32
  7. นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง 33,000,000 2.04
  8. น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน 30,000,000 1.86
  9. นาย ประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์ 26,000,000 1.61
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,193,500 1.00

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เหอจือ หวง ประธานกรรมการบริษัท (รักษาการ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นาย เย่า ล่าง จาง กรรมการ
  3. นาย วิชัย วนวิทย์ กรรมการ
  4. นาย นพดล กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการ
  5. นาง อัญญา ถาวรนันท์ กรรมการ
  6. นาย วรดิศ ธนภัทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (รักษาการ)
  7. นาย พิสุทธิ์ รักวงษ์ กรรมการอิสระ
  8. พล.ต.ต. อดิศร์ งามจิตสุขศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย บุญโชค ขนาบแก้ว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,615.12  1,615.12  537.91 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,098.28  177.66  193.65 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.68  0.11  0.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.09  0.20  0.44 
  P/BV (X) 7.21  1.63  1.63 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 852.64  283.57  187.62 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 37.95  2.14  3.04 
  Beta 2.19  0.65  1.59 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 518.18  -45.75  -50.40 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพื่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นางสาว ชื่นตา ชมเมิน/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์/บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน *
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/07/62 
  -31/12/62) 
  2563 
  (01/07/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/07/61 
  -30/06/62) 
  2561 
  (01/07/60 
  -30/06/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41.37 39.37 72.01 18.02 12.55
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 82.01 80.49 85.31 112.47 63.20
  สินค้าคงเหลือ 32.81 38.78 31.13 42.08 32.25
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 160.28 201.66 216.79 175.35 112.11
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 35.49 54.38 37.31 30.18 33.97
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 109.23 195.80 117.09 158.47 50.14
  รวมสินทรัพย์ 269.51 397.47 333.88 333.82 162.24
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 58.95 87.88 57.35 75.03 66.44
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 1.92 - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 106.65 146.88 144.49 91.26 76.53
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10.48 27.29 10.35 4.18 3.66
  รวมหนี้สิน 117.14 174.16 154.84 95.44 80.19
  ทุนจดทะเบียน 1,211.34 403.43 1,211.34 403.43 135.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 807.56 268.95 807.56 268.95 134.48
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -275.84 154.86 -275.84 154.86 20.39
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -379.90 -201.06 -353.23 -185.98 -73.41
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.55 0.55 0.55 0.55 0.72
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 0.55 0.55 0.55 0.55 0.72
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 152.38 223.30 179.05 238.39 82.17
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -0.11
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/07/62 
  -31/12/62) 
  2563 
  (01/07/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/07/61 
  -30/06/62) 
  2561 
  (01/07/60 
  -30/06/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 80.41 162.66 63.88 333.25 276.93
  รายได้อื่น 1.54 1.28 1.08 1.32 1.96
  รวมรายได้ 81.95 163.95 64.95 334.57 278.88
  ต้นทุน 65.00 128.76 52.78 259.93 226.68
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 39.12 50.05 58.15 177.72 88.05
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 107.02 178.81 110.93 437.65 314.72
  EBITDA -21.52 -12.83 -43.88 -98.55 -30.32
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2.28 2.03 2.10 4.53 5.52
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -23.80 -14.87 -45.98 -103.08 -35.84
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -26.67 -15.08 -52.52 -112.61 -38.25
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.02 -0.03 -0.06 -0.22 -0.14
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/07/62 
  -31/12/62) 
  2563 
  (01/07/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/07/61 
  -30/06/62) 
  2561 
  (01/07/60 
  -30/06/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -29.03 12.37 -36.30 -63.43 -7.33
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 3.40 6.78 9.58 -199.46 -0.95
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -5.02 2.21 89.26 268.37 4.38
  เงินสดสุทธิ -30.64 21.35 62.54 5.48 -3.89
  เพิ่มเติม
  * บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรอบงบการเงินกรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวของบริษัท
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.50 1.37 1.50 1.92
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -51.97 -41.20 -52.67 -70.26
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -25.89 -25.74 -25.30 -41.56
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.77 0.78 0.86 0.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.55 0.79 0.75 1.35
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.17 20.84 20.28 22.00
  EBIT Margin (%) -29.05 -9.07 -33.73 -30.81
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -32.55 -9.20 -37.66 -33.67

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  29 ต.ค. 2563 XR 1,076,749,044 1,615,123,566 0.50
  29 ม.ค. 2563 XR 466,923 538,374,522 0.50
  06 ก.ค. 2561 XR 268,953,447 537,906,894 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -50.57 -4.23 -26.30 20.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -49.52 -5.92 -24.68 14.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -50.02 -4.73 -25.15 19.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -40.15 -2.72 -23.48 39.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.76 3.68 2.88 3.79
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 207.46 99.20 126.79 96.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.59 7.19 6.29 6.99
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 101.68 50.79 58.04 52.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.00 3.11 3.41 3.67
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 182.67 117.34 106.92 99.33
  วงจรเงินสด (วัน) 126.47 32.64 77.91 49.07


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 18 พ.ย. 2563 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 14 ก.ค. 2564
  Cash Balance ระดับ 2 26 ส.ค. 2564 - 15 ก.ย. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ DIMET-W3, DIMET-W4

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้