สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
12.80 17.90 / 12.00 - 0.79 106,316.54 136,085.17
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ส.ค. 2563 17:43   แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563
18 ส.ค. 2563 17:15   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจ่ายเงินปันผล
14 ส.ค. 2563 13:04   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
14 ส.ค. 2563 13:00   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 12:59   ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ที่อยู่ ชั้น 18 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2949-1500
เบอร์โทรสาร 0-2949-1501
URL www.digital-tif.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 23/12/2013 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/12/2556
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  กองทุนฯ เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจำนวน 16,059 เสา ประกอบด้วย เสาที่กองทุนฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จำนวน 9,727 เสา (ได้แก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูและเสาโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3) และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจำนวน 6,332 เสา (ได้แก่ เสาโทรคมนาคมของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (BFKT) เสาโทรคมนาคมของบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (AWC) เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2) รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จำนวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกำหนดสัญญา HSPA และระบบไใยแก้วนำแสง และระบบบอรดแบนด์ในพื้นที่ต่างจังหวัด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  71.55% 42,133 73.94% 39,407
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.26% (ณ วันที่ 22/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 22/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.48 -1.56 -2.17
  20 วัน -12.93 -8.91 -9.05
  60 วัน -14.09 -4.72 -3.94
  120 วัน -14.67 -4.48 -11.28
  YTD -21.95 -2.18 1.60
  P/E (X) - 17.16 20.95
  P/BV (X) 0.79 2.17 1.38
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.12 0.25 1.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2,772,764,534 26.08
  2. สำนักงานประกันสังคม 239,617,225 2.25
  3. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 226,126,300 2.13
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 175,722,779 1.65
  5. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 173,487,093 1.63
  6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 157,669,680 1.48
  7. STATE STREET EUROPE LIMITED 128,950,821 1.21
  8. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 125,000,000 1.18
  9. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 114,213,194 1.07
  10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 94,461,060 0.89

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 10,631.65  10,631.65  9,637.94 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 136,085.17  174,359.12  138,786.38 
  ราคา (บาท/หุ้น) 12.80  16.40  14.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 16.19  15.55  15.15 
  P/BV (X) 0.79  1.05  0.95 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 34.33  33.95  32.04 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 273.48  227.88  155.69 
  Beta 0.52  0.23  0.13 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 16.20  (ข้อมูล ณ วันที่ 22/10/2563) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -21.95  13.89  -1.37 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.63  4.87  4.08 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตเป็นครั้งคราว) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของปีนั้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.261 บาท 08 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.261 บาท 11 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.261 บาท 03 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.1656 บาท 04 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 0.3469 บาท 11 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.26 บาท 04 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.26 บาท 01 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.26 บาท 04 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 พ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.158 บาท 22 ส.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561 0.3375 บาท 05 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.245 บาท 02 มี.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.242 บาท 27 พ.ย. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 212,884.77 179,126.57 202,935.36 174,559.87 117,625.47
  เงินสด 3,737.59 1,463.50 480.58 1,959.77 1,024.05
  ลูกหนี้ 2,848.96 324.21 320.89 313.84 314.47
  รวมสินทรัพย์ 225,305.75 186,565.13 210,743.57 182,273.33 119,805.89
  เจ้าหนี้ 6,160.15 5,032.71 6,451.20 5,222.96 1,142.25
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - - -
  รวมหนี้สิน 53,099.70 36,285.29 37,997.56 36,203.74 29,415.46
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 127,116.21 111,316.21 127,116.21 111,316.21 58,080.00
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 45,089.84 38,963.63 45,629.80 34,753.38 32,310.43
  สินทรัพย์สุทธิ 172,206.05 150,279.84 172,746.00 146,069.59 90,390.43
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 16.20 15.59 16.25 15.16 15.56
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 7,350.07 6,279.79 12,975.35 10,450.54 6,745.03
  รายได้อื่น 0.00 - 0.01 40.03 -
  รวมรายได้ 7,350.07 6,279.79 12,975.37 10,490.56 6,745.03
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 61.57 55.67 115.59 100.68 110.14
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 16.01 13.90 29.22 23.92 17.42
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 22.76 21.52 43.84 60.27 -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20.30 428.03 886.46 399.70 111.11
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 41.77 - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 1,183.13 1,274.54 2,580.50 2,023.20 1,058.12
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 6,166.95 5,005.25 10,394.87 8,467.36 5,686.91
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 9,618.21 4,515.44 -7,163.47 -46,863.89 -6,936.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -6,361.20 -5,011.72 5,684.28 47,799.61 7,103.35
  เงินสดสุทธิ 3,257.01 -496.28 -1,479.19 935.72 167.16
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  23 ส.ค. 2562 PO 993,710,691 10,631,653,745 10.00
  16 พ.ค. 2561 PO 2,754,414,737 9,637,943,054 10.00
  16 พ.ค. 2561 PO 1,075,528,317 6,883,528,317 10.00


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น