สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DEMCO บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.05 7.20 / 4.88 56.24 1.22 730.34 3,688.24 7,345.74 284.36 25.83
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 มี.ค. 2561 17:11   เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์บริษัท
28 ก.พ. 2561 17:14   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28 ก.พ. 2561 17:12   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2561 17:11   งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
27 ก.พ. 2561 19:21   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2959-5811
เบอร์โทรสาร 0-2959-5816
URL http://www.demco.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 01/06/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/12/2549
ราคา IPO (บาท) 3.05 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/07/2555
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจหลัก 5 ประเภท แบ่งเป็น 1) ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานี ไฟฟ้าแรงสูง - สถานีไฟฟ้าย่อย โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 2) งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 3) งานด้านอนุรักษ์พลังงาน 4) งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานก่อสร้างโครงข่ายการสื่อสาร ระบบอาณัติสัญญาณ 5) งานผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับ ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และป้ายโฆษณา Bill Board

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  67.30% 12,870 63.76% 14,618
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.68% (ณ วันที่ 23/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  10.23% (ณ วันที่ 23/04/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.98 -3.99 -2.25
  20 วัน -10.62 -11.75 -10.42
  60 วัน -15.83 -16.29 -13.88
  120 วัน -21.09 -33.43 -25.39
  YTD -15.83 -23.59 -17.55
  P/E (X) 56.24 14.10 18.44
  P/BV (X) 1.22 1.89 2.08
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.51 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ 110,095,766 15.07
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 74,947,281 10.26
  3. นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ 66,919,700 9.16
  4. นาย สวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ 33,065,488 4.53
  5. น.ส. จันทนา จินดาพรบูรณะ 10,781,700 1.48
  6. นาย อานันท์ ตันติจรัสชีพ 8,483,000 1.16
  7. นาย ธีระชัย วรัญญูรัตนะ 8,375,000 1.15
  8. นาย วรุณ สนโสภณ 7,410,000 1.01
  9. นาย วสันต์ สนโสภณ 7,400,000 1.01
  10. นาย สุวัฒน์ จรดล 7,369,168 1.01

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ
  4. นาย สงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการ
  5. นาย โอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการ
  6. นาย วิทยา คชรักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ไมตรี ลักษณโกเศศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย เสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ
  9. นาย นริศ ศรีนวล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาง สุทธารักษ์ ปัญญา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 เม.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 730.34  730.34  730.34 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,688.24  4,382.07  6,134.89 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.05  6.00  8.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.14  4.26  4.01 
  P/BV (X) 1.22  1.41  2.09 
  P/E (X) 56.24  24.83  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.19  82.26  153.64 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.98  17.44  33.55 
  Beta 1.08  1.18  1.01 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -15.83  -28.57  19.15 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  1.49 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.125 บาท 10 ก.ย. 2558 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.135 บาท 22 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นางสาว จินตนา มหาวนิช/สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
  นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล/สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 500.47 745.53 639.89 628.00
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,430.81 1,388.70 1,354.67 1,010.81
  สินค้าคงเหลือ 433.06 316.57 253.09 327.78
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,240.72 3,654.55 3,532.72 3,572.81
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 347.27 346.00 444.54 285.62
  รวมสินทรัพย์ 7,184.00 7,453.74 6,765.14 6,240.72
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,530.44 1,795.22 1,313.71 1,453.21
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,782.49 1,608.92 1,611.16 684.77
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 139.86 262.22 20.46 19.79
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,650.45 3,964.25 3,358.69 2,790.70
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 488.58 507.62 276.83 104.28
  รวมหนี้สิน 4,139.04 4,471.88 3,635.52 2,894.98
  ทุนจดทะเบียน 822.68 822.68 946.53 946.53
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 730.34 730.34 730.33 692.83
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,916.04 1,916.04 1,915.88 1,501.93
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 167.43 167.43 168.34 163.92
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 212.21 147.57 300.83 987.35
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,026.03 2,961.39 3,115.38 3,346.34
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 18.93 20.48 14.24 -0.60
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 4,426.92 7,366.94 5,164.16 4,855.63
  รายได้อื่น 53.68 66.51 43.48 64.45
  รวมรายได้ 4,643.66 7,608.28 5,365.77 5,100.82
  ต้นทุนขาย 3,927.18 6,930.96 4,754.50 4,330.44
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 485.96 815.60 1,209.51 299.73
  รวมค่าใช้จ่าย 4,414.20 7,747.14 5,983.78 4,632.05
  EBITDA 284.36 -102.58 -592.32 490.77
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 54.91 36.28 25.68 21.99
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 229.46 -138.85 -618.01 468.78
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 65.59 -160.77 -509.85 362.02
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 -0.22 -0.70 0.52
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 578.12 -630.17 -31.65 -226.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -329.01 -212.58 -193.17 173.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -494.17 948.39 237.02 310.27
  เงินสดสุทธิ -245.06 105.64 12.21 257.70
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.89 0.92 1.05
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.19 -5.29 -15.78
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.14 -1.95 -9.50
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.37 1.51 1.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.63 1.07 0.83
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 11.29 5.92 7.93
  EBIT Margin (%) 4.94 -1.83 -11.52
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.41 -2.11 -9.50

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -39.91 42.66 6.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -43.34 45.78 9.79
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -38.97 41.79 5.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -43.02 29.47 29.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.14 5.37 4.37
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 116.23 67.96 83.60
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.48 24.33 16.37
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 34.84 15.00 22.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.32 4.30 4.14
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 157.60 84.79 88.13
  วงจรเงินสด (วัน) -6.53 -1.83 17.76


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น