สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DDD บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
16.90 28.00 / 15.50 29.76 1.17 317.89 5,372.30 4,880.98 63.57 13.63
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 พ.ย. 2564 13:15   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริหาร
16 พ.ย. 2564 12:36   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริหาร
12 พ.ย. 2564 17:16   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พ.ย. 2564 17:15   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2564 17:14   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2917-3055
เบอร์โทรสาร 0-2917-3054
URL http://www.dodaydream.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/09/2010 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/12/2560
ราคา IPO (บาท) 53.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้า "NAMU LIFE" โดยมีชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่า "SNAILWHITE" และธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น (OEM)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2564 01 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  24.02% 2,886 25.52% 2,352
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.24% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.26% (ณ วันที่ 03/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.17 3.99 0.23
  20 วัน -3.98 -4.43 -2.54
  60 วัน -7.14 12.42 -3.51
  120 วัน -11.52 27.01 -9.88
  YTD -6.63 14.89 -14.79
  P/E (X) 29.76 3.49 19.82
  P/BV (X) 1.17 1.99 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.32 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ 179,595,700 56.50
  2. นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์ 22,275,000 7.01
  3. นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 17,313,900 5.45
  4. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 15,700,000 4.94
  5. น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 14,835,600 4.67
  6. นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ 12,275,000 3.86
  7. นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 4,263,800 1.34
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,635,335 1.14
  9. นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล 2,350,000 0.74
  10. นาย มนัส พรพัฒนารักษ์ 1,800,000 0.57

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์ ประธานกรรมการ (รักษาการ)
  2. นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  3. น.ส. นันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย นิติโรจน์ มโนลม้าย กรรมการ
  5. นาย ศุภวัฒน์ วนิชประภา กรรมการ
  6. นาย ยุทธพงศ์ มา กรรมการ
  7. นาย วศิน ปริธัญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 317.89  317.89  317.89 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,372.30  5,753.77  7,661.09 
  ราคา (บาท/หุ้น) 16.90  18.10  24.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 14.39  14.23  15.09 
  P/BV (X) 1.17  1.27  1.60 
  P/E (X) 29.76  N/A  931.14 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 197.63  50.27  151.24 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 54.99  11.41  49.40 
  Beta 1.09  0.97  1.26 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -6.63  -24.90  28.19 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.08  0.69  2.07 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.88  N/A  19.32 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.50 บาท 10 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.358 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.125 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.50 บาท 15 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 902.21 474.20 488.58 1,023.69 1,774.48
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 320.27 321.57 341.09 240.64 265.89
  สินค้าคงเหลือ 427.32 517.46 361.41 361.82 391.58
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,986.02 3,938.72 4,280.96 4,554.75 4,836.62
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 238.94 261.29 251.59 257.93 274.22
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 999.57 1,117.95 1,052.55 401.96 411.58
  รวมสินทรัพย์ 4,985.59 5,056.66 5,333.51 4,956.71 5,248.20
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 2.76 - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 211.34 141.11 221.90 180.98 156.90
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - 29.49
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 245.62 188.29 257.91 190.02 194.47
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 123.22 147.07 183.11 4.10 71.01
  รวมหนี้สิน 368.84 335.37 441.02 194.12 265.48
  ทุนจดทะเบียน 318.00 318.00 318.00 318.00 318.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 317.89 317.89 317.89 317.89 317.89
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 4,399.86 4,399.86 4,399.86 4,399.86 4,399.86
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -107.50 -127.22 74.81 60.92 269.34
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -35.55 -67.42 -73.09 -38.13 -29.84
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -43.63 -31.84 -31.84 -31.84 -31.84
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,574.70 4,523.11 4,719.46 4,740.54 4,957.25
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 42.05 198.19 173.03 22.05 25.47
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 868.20 702.11 1,000.34 729.06 1,249.63
  รายได้อื่น 7.51 40.35 451.10 67.38 54.35
  รวมรายได้ 952.34 779.79 1,490.62 796.44 1,303.98
  ต้นทุน 359.55 317.09 580.99 258.25 412.35
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 573.77 501.96 756.23 598.56 669.22
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 933.69 819.05 1,337.23 856.81 1,081.58
  EBITDA 63.57 27.11 321.76 -26.67 254.53
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 53.44 47.08 69.74 33.70 32.12
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 10.13 -19.97 252.02 -60.37 222.41
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -23.36 -34.60 169.25 -53.79 181.41
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.07 -0.11 0.53 -0.17 0.57
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -121.16 -62.84 -65.05 -33.50 88.55
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 417.74 -270.11 -249.93 -454.64 -2,437.42
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -175.35 -224.74 -221.77 -255.06 -267.39
  เงินสดสุทธิ 121.23 -557.68 -536.75 -743.20 -2,616.26
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 16.23 20.92 16.60 23.97
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.97 -1.92 3.58 -1.11
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.62 -1.79 4.90 -1.18
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.08 0.07 0.09 0.04
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.33 0.19 0.29 0.16
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 58.59 54.84 41.92 64.58
  EBIT Margin (%) 1.06 -2.56 16.91 -7.58
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.71 -2.60 12.04 -6.68

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  03 เม.ย. 2561 PP 1,887,700 317,887,700 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 23.66 25.98 37.21 -41.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 13.39 75.79 124.98 -37.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 22.13 28.17 87.16 -38.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 14.00 36.70 56.07 -20.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.63 3.19 3.44 2.88
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 100.42 114.28 106.13 126.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.32 0.88 1.61 0.69
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 276.56 412.48 227.18 532.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.54 2.91 2.88 1.53
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 103.17 125.60 126.55 238.77
  วงจรเงินสด (วัน) 273.81 401.16 206.75 420.44


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 08 ก.พ. 2564 - 19 มี.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้