สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DDD บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
18.40 23.70 / 8.55 N/A 1.29 317.89 5,849.13 5,908.49 27.11 -173.55
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ธ.ค. 2563 07:00   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2563 แจ้งยกเลิกการเข้าทำรายการลงทุนโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด และแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่
17 ธ.ค. 2563 07:00   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
17 พ.ย. 2563 17:09   แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
13 พ.ย. 2563 20:02   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 20:01   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2917-3055
เบอร์โทรสาร 0-2917-3054
URL http://www.dodaydream.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/09/2010 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/12/2560
ราคา IPO (บาท) 53.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้า "NAMU LIFE" โดยมีชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่า "SNAILWHITE" และธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น (OEM)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 มิ.ย. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.52% 2,352 29.53% 3,202
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.18% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.11% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.22 -5.21 2.80
  20 วัน 1.10 -10.01 0.07
  60 วัน 30.50 36.89 5.47
  120 วัน 17.95 11.67 5.33
  YTD 1.66 -5.28 -1.88
  P/E (X) N/A 20.84 29.96
  P/BV (X) 1.29 3.52 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.51 1.45 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ 179,595,700 56.50
  2. นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 29,053,900 9.14
  3. นาย สรานนท์ พรพัฒนารักษ์ 22,275,000 7.01
  4. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 15,700,000 4.94
  5. น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 13,759,200 4.33
  6. นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ 12,275,000 3.86
  7. นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 4,143,800 1.30
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,511,793 0.79
  9. นาย มนัส พรพัฒนารักษ์ 1,800,000 0.57
  10. นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 1,605,200 0.50

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ฤทธิไกร ธรรมรักษ์ ประธานกรรมการ (รักษาการ)
  2. นางสาว นันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
  3. นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ รองประธานกรรมการ
  4. นาย นิติโรจน์ มโนลม้าย กรรมการ
  5. นาย ปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ กรรมการ
  6. นาย ศุภวัฒน์ วนิชประภา กรรมการ
  7. นาย ยุทธพงศ์ มา กรรมการ
  8. นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 317.89  317.89  317.89 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,849.13  5,753.77  7,661.09 
  ราคา (บาท/หุ้น) 18.40  18.10  24.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 14.23  14.23  15.09 
  P/BV (X) 1.29  1.27  1.60 
  P/E (X) N/A  N/A  931.14 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.25  50.27  151.24 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 41.63  11.41  49.40 
  Beta 0.95  0.97  1.26 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.66  -24.90  28.19 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.68  0.69  2.07 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  19.32 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.358 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.125 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.50 บาท 15 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.21 บาท 15 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 474.20 3,150.57 1,023.69 1,774.48 4,388.52
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 321.57 225.61 240.64 265.89 429.18
  สินค้าคงเหลือ 517.46 375.22 361.82 391.58 291.68
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,938.72 4,559.94 4,554.75 4,836.62 5,122.54
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 261.29 260.12 257.93 274.22 278.56
  รวมสินทรัพย์ 5,056.66 4,966.29 4,956.71 5,248.20 5,460.49
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2.76 - - - 267.14
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 141.11 130.71 180.98 156.90 299.20
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 21.26 0.40 0.41 30.49 20.22
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 188.29 140.98 190.02 194.47 617.20
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 147.08 3.94 4.10 71.01 56.80
  รวมหนี้สิน 335.37 144.92 194.12 265.48 674.00
  ทุนจดทะเบียน 318.00 318.00 318.00 318.00 318.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 317.89 317.89 317.89 317.89 316.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 4,399.86 4,399.86 4,399.86 4,399.86 4,347.92
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -31.84 -31.84 -31.84 -31.84 -31.72
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -127.22 116.03 60.92 269.34 154.29
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,523.11 4,796.67 4,740.54 4,957.25 4,786.49
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 198.19 24.70 22.05 25.47 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 702.11 557.34 729.06 1,249.63 1,674.55
  รายได้อื่น 97.74 51.07 67.38 54.35 9.83
  รวมรายได้ 799.85 608.40 796.44 1,303.98 1,684.38
  ต้นทุนขาย 317.09 180.38 258.25 412.35 534.90
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 501.96 418.79 598.56 669.22 724.33
  รวมค่าใช้จ่าย 819.82 599.17 856.81 1,081.58 1,259.22
  EBITDA 27.11 34.48 -26.67 254.53 451.48
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 47.08 25.26 33.70 32.12 26.33
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -19.97 9.23 -60.37 222.41 425.15
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -34.60 1.18 -53.79 181.41 351.06
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.11 0.00 -0.17 0.57 1.50
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -62.84 -2.03 -33.50 88.55 245.33
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -270.10 1,640.80 -454.64 -2,437.42 -96.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -224.74 -254.93 -255.06 -267.39 4,197.96
  เงินสดสุทธิ -557.68 1,383.84 -743.20 -2,616.26 4,346.97
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 20.92 32.35 23.97 24.87
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -1.92 0.17 -1.11 3.72
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -1.79 0.45 -1.18 4.15
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.07 0.03 0.04 0.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.20 0.17 0.16 0.24
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 54.84 67.64 64.58 67.00
  EBIT Margin (%) -2.50 1.52 -7.58 17.06
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -4.33 0.19 -6.75 13.91

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  03 เม.ย. 2561 PP 1,887,700 317,887,700 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 25.98 -43.32 -41.66 -25.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 75.79 -43.52 -37.37 -22.91
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 31.47 -40.74 -38.92 -22.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 36.82 -26.78 -20.78 -14.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -99.33 N/A -48.33

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.19 2.85 2.88 3.60
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 114.28 128.20 126.79 101.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.88 0.69 0.69 1.21
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 412.48 527.56 532.42 302.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.91 1.72 1.53 1.81
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 125.60 211.83 238.77 201.86
  วงจรเงินสด (วัน) 401.16 443.92 420.44 202.05


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 05 ต.ค. 2563 - 13 พ.ย. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น