สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DCON บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.40 0.58 / 0.38 12.44 0.92 538.63 2,154.54 2,215.92 58.98 8.12
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 พ.ค. 2562 08:27   หุ้นเพิ่มทุนของ DCON เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
17 พ.ค. 2562 17:01   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ DCON-W1 ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย)
15 พ.ค. 2562 20:30   แจ้งกรรมการบริษัทลาออก แต่งตั้งกรรมการทดแทน และแต่งตั้งรองประธานกรรมการ
15 พ.ค. 2562 18:36   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค. 2562 18:36   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ ตึกช้าง อาคารบี ชั้นที่ 8, 3300/57 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2937-3312
เบอร์โทรสาร 0-2937-3328
URL www.dconproduct.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 06/08/1996 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/09/2547
ราคา IPO (บาท) 9.25 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 19/01/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 มี.ค. 2562 28 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.47% 7,996 33.16% 8,796
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 19/07/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.58% (ณ วันที่ 19/07/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.44 -1.68 -2.14
  20 วัน -2.44 -2.15 -4.08
  60 วัน -14.89 -16.73 -17.89
  120 วัน -21.57 -24.98 -28.41
  YTD -20.00 -25.15 -27.89
  P/E (X) 12.44 15.55 18.67
  P/BV (X) 0.92 1.97 1.89
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.10 0.97

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วิทวัส พรกุล 1,520,519,608 28.69
  2. น.ส. วิศรา พรกุล 1,248,000,000 23.55
  3. นาย ชนะ โตวัน 549,255,900 10.36
  4. น.ส. อสมา โตวัน 180,000,000 3.40
  5. น.ส. อริสรา โตวัน 180,000,000 3.40
  6. นาย อิษฎา พรกุล 80,000,000 1.51
  7. บริษัท สารสิน จำกัด 40,916,062 0.77
  8. นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 32,000,000 0.60
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,728,434 0.52
  10. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 27,576,400 0.52

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการ
  2. นาย วิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาง พิสมัย บุณยเกียรติ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นาย ชนะ โตวัน กรรมการ
  5. นาย ธนัย ชรินทร์สาร กรรมการ
  6. นาย นิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ
  7. ดร. กวิน วรกาญจนา กรรมการ
  8. นาย ธนิต ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ
  9. นาย วันชัย ตันติกุล กรรมการตรวจสอบ
  10. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ก.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,386.34  5,204.35  4,751.60 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,154.54  2,602.18  2,755.93 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.40  0.50  0.58 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.44  0.43  0.46 
  P/BV (X) 0.92  1.16  1.26 
  P/E (X) 12.44  17.61  12.83 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.72  22.03  32.03 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.03  2.86  3.71 
  Beta 0.67  0.55  0.61 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -20.00  -13.79  -4.92 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.69  9.00  1.38 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.46  1.58  0.18 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.015 บาท 09 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.045 บาท 09 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.008 บาท 09 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 202.19 108.94 131.92 103.53 83.14
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 193.28 141.14 156.18 141.95 172.38
  สินค้าคงเหลือ 1,622.97 1,766.58 1,646.48 1,266.97 817.31
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,018.44 2,090.58 1,934.59 1,907.06 1,515.05
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 459.76 435.91 466.12 445.70 496.77
  รวมสินทรัพย์ 2,613.46 2,658.73 2,526.81 2,469.80 2,140.90
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1.99 41.23 2.03 1.12 0.76
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 179.20 154.96 183.30 185.90 242.02
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3.14 0.03 3.11 0.11 0.57
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 213.98 220.42 208.50 202.55 258.43
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 27.48 50.49 27.79 49.57 13.85
  รวมหนี้สิน 241.46 270.91 236.28 252.11 272.28
  ทุนจดทะเบียน 557.00 557.00 557.00 557.00 546.32
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 529.98 520.39 520.44 475.16 428.55
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,306.99 1,286.16 1,286.27 1,187.57 1,067.91
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 525.89 586.89 489.47 553.56 375.21
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,349.89 2,380.47 2,283.20 2,210.29 1,865.68
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 22.12 7.35 7.33 7.39 2.94
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 309.25 241.65 1,231.53 932.11 1,012.98
  รายได้อื่น 3.42 8.31 20.64 162.50 21.76
  รวมรายได้ 312.67 249.96 1,252.17 1,094.62 1,034.74
  ต้นทุนขาย 202.52 158.82 805.37 604.33 629.13
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 63.88 55.18 237.33 205.96 230.36
  รวมค่าใช้จ่าย 266.40 214.00 1,042.70 810.29 859.49
  EBITDA 58.98 49.60 263.55 345.38 240.01
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 12.72 13.64 54.07 61.05 64.76
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 46.27 35.97 209.47 284.33 175.25
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 36.42 26.36 163.11 223.31 138.14
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.01 0.03 0.05 0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 56.16 -482.12 -240.26 -270.37 -124.46
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -30.34 303.68 360.34 152.22 -427.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 44.45 183.85 -91.69 138.54 533.97
  เงินสดสุทธิ 70.27 5.41 28.39 20.39 -18.40
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 9.43 9.48 9.28 9.42
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.32 4.84 7.26 10.96
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.34 5.66 8.38 12.33
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.10 0.11 0.10 0.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.50 0.37 0.50 0.47
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 34.51 34.28 34.60 35.17
  EBIT Margin (%) 14.80 14.39 16.73 25.98
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.65 10.55 13.03 20.40

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  22 ม.ค. 2559 XR 2,139,578,118 4,279,156,236 0.10

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 27.97 -6.04 32.12 -7.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 27.52 -1.39 33.27 -3.94
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 25.09 -36.44 14.39 5.79
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 24.49 -1.87 28.68 -5.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 38.17 -81.12 -26.96 61.65

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.77 5.72 8.26 5.93
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 46.98 63.78 44.18 61.54
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.50 0.44 0.55 0.58
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 728.55 824.52 660.20 629.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.08 3.14 4.36 2.82
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 71.83 116.10 83.66 129.23
  วงจรเงินสด (วัน) 703.71 772.21 620.72 561.74


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น