สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.94 3.40 / 2.14 15.59 4.50 912.56 26,829.30 29,471.68 1,532.83 10.27
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ก.ย. 2564 13:01   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
09 ส.ค. 2564 13:03   มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 ส.ค. 2564 12:59   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
09 ส.ค. 2564 12:58   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2564 12:56   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0-2276-9275-81, 0-2693-1524-8
เบอร์โทรสาร 0-2276-0313-7, 0-2693-1528
URL www.dynastyceramic.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/8/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/01/2535
ราคา IPO (บาท) 45.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 07/01/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคและรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ผลิตจาก บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) มาจัดจำหน่าย รวมทั้งสั่งซื้อ กาวยาแนว กาวซิเมนต์ และบัวกาบกล้วย รวมทั้งรับซื้อสินค้าจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) มาจัดจำหน่ายผ่านสาขาทั่วประเทศของบริษัท และส่งไปขายยังต่างประเทศด้วย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 ก.พ. 2564 21 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  41.04% 12,072 45.28% 6,112
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.76% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 35.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.13% (ณ วันที่ 20/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.38 1.78 1.76
  20 วัน 2.80 4.55 0.63
  60 วัน -6.96 -2.53 -12.57
  120 วัน 1.38 3.20 -2.18
  YTD 32.43 20.34 17.21
  P/E (X) 15.59 11.15 20.92
  P/BV (X) 4.50 1.51 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.49 1.41

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย มนต์รัก แสงศาสตรา 1,425,000,000 15.62
  2. นาย มารุต แสงศาสตรา 1,425,000,000 15.62
  3. นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา 600,000,000 6.57
  4. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 505,000,000 5.53
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 322,690,204 3.54
  6. นาย นครินทร์ แสงศาสตรา 312,000,000 3.42
  7. น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี 216,574,000 2.37
  8. นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์ 210,426,124 2.31
  9. น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์ 206,241,700 2.26
  10. นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์ 194,503,700 2.13

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ตระกูล วินิจนัยภาค ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย มนต์รัก แสงศาสตรา รองประธานกรรมการ
  3. นาย มารุต แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  4. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ
  5. นาย จารุวัตร ไตรถวิล กรรมการ
  6. นาย ชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ กรรมการ
  7. น.ส. สมฤทัย บุญฤทธิ์ กรรมการ
  8. นาย สุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ศิริพงษ์ ทิณรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ทศพร บรรยงค์เวทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 9,125.61  8,198.94  7,231.43 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 26,829.30  18,201.65  13,667.41 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.94  2.22  1.89 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.65  0.58  0.64 
  P/BV (X) 4.50  3.82  2.95 
  P/E (X) 15.59  12.45  14.23 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 79.28  33.69  13.62 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 103.60  24.28  8.01 
  Beta 0.34  0.44  0.57 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 32.43  17.46  -3.57 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.04  4.15  5.54 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.95  0.81  0.77 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย (Consolidated) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.05 บาท 03 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 0.05 บาท 28 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.044 บาท 27 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.045 บาท 30 พ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.045 บาท 03 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.031 บาท 04 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.027 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.022 บาท 11 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.023 บาท 04 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.0324 บาท 31 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.027 บาท 03 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.027 บาท 07 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย มงคล เหล่าวรพงศ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กชมน ซุ่นห้วน/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 63.51 85.83 70.87 117.93 125.85
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 179.65 196.97 143.51 308.53 290.97
  สินค้าคงเหลือ 2,083.87 1,941.88 2,089.41 2,164.32 1,964.10
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,328.09 2,225.74 2,304.86 2,620.84 2,381.99
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,680.45 5,938.35 5,810.62 6,028.87 5,479.42
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,345.15 6,708.68 6,490.77 6,101.06 5,620.85
  รวมสินทรัพย์ 8,673.24 8,934.43 8,795.63 8,721.90 8,002.85
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 570.00 1,930.00 2,165.00 3,966.55 2,405.87
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,035.52 976.20 785.77 857.14 918.92
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,932.74 3,216.43 3,240.30 4,927.09 3,435.74
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 674.43 727.54 697.08 275.89 245.32
  รวมหนี้สิน 2,607.17 3,943.97 3,937.38 5,202.98 3,681.06
  ทุนจดทะเบียน 913.92 913.92 913.92 913.92 652.80
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 912.56 819.89 819.89 723.14 652.80
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,233.50 2,260.50 2,260.50 1,244.61 506.00
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,400.09 3,223.95 3,260.59 2,862.56 2,614.11
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -1,578.81 -1,463.69 -1,578.81 -1,463.69 -79.13
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,967.34 4,840.65 4,762.16 3,366.63 3,693.78
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 98.73 149.81 96.09 152.29 628.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 4,592.50 4,548.88 8,501.25 8,117.59 8,026.55
  รายได้อื่น 42.98 36.97 88.11 72.88 25.61
  รวมรายได้ 4,635.48 4,585.85 8,589.36 8,190.47 8,052.16
  ต้นทุน 2,611.45 2,697.50 4,972.52 4,991.20 4,924.27
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 830.81 870.11 1,621.44 1,769.50 1,748.93
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3,442.26 3,567.61 6,593.96 6,760.70 6,673.20
  EBITDA 1,532.83 1,381.40 2,717.88 1,963.71 1,900.84
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 339.61 363.17 722.48 533.93 521.88
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 1,193.22 1,018.24 1,995.40 1,429.77 1,378.96
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 946.44 810.80 1,585.34 972.79 978.75
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.11 0.20 0.14 0.15
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,566.11 1,719.49 2,574.04 1,467.98 1,547.03
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -147.00 -262.49 -589.72 -3,073.22 -1,274.40
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,426.47 -1,489.09 -2,031.38 1,597.31 -241.35
  เงินสดสุทธิ -7.36 -32.09 -47.06 -7.92 31.28
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.20 0.69 0.71 0.53
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 31.85 26.97 39.01 27.56
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 24.65 19.21 22.78 17.10
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.43 0.79 0.81 1.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.98 0.96 0.98 0.98
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 43.14 40.70 41.51 38.51
  EBIT Margin (%) 25.74 22.20 23.23 17.46
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 20.47 17.63 18.47 13.59

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 0.96 4.21 4.73 1.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -3.19 1.17 -0.37 1.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 1.08 4.45 4.87 1.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -3.51 -1.37 -2.47 1.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 16.73 57.90 62.97 -0.61

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 45.38 31.85 37.61 27.08
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 8.04 11.46 9.70 13.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.43 2.48 2.34 2.42
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 150.35 147.33 156.12 150.95
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.86 4.90 6.05 5.62
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 75.13 74.44 60.30 64.94
  วงจรเงินสด (วัน) 83.26 84.35 105.53 99.49


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้