สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.34 2.72 / 1.12 13.12 4.02 819.89 19,185.52 23,289.02 2,086.64 9.14
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ม.ค. 2564 12:32   แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
09 พ.ย. 2563 18:06   แจ้งการลาออกของกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
04 พ.ย. 2563 19:46   การไม่ปรับสิทธิของ DCC-W1 (แก้ไข)
04 พ.ย. 2563 13:25   การไม่ปรับสิทธิของ DCC-W1
04 พ.ย. 2563 13:19   มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0-2276-9275-81, 0-2693-1524-8
เบอร์โทรสาร 0-2276-0313-7, 0-2693-1528
URL www.dynastyceramic.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/8/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/01/2535
ราคา IPO (บาท) 45.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 07/01/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคทั้งปูพื้นและบุผนัง โดยรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ผลิตจากบริษัทย่อย รวมทั้งสั่งซื้อสุขภัณฑ์ บัวกาบกล้วยและกาวยาแนว มาจัดจำหน่าย และทำตลาดขายปลีกเองในรูป สาขาไดนาสตี้ - ไทล์ท้อป

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 21 พ.ค. 2563 05 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  45.28% 6,112 49.52% 6,304
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.40% (ณ วันที่ 19/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 35.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.08% (ณ วันที่ 19/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.46 2.27 5.65
  20 วัน 1.74 -0.70 -0.95
  60 วัน 1.74 -14.24 -19.23
  120 วัน -7.14 -8.54 -17.08
  YTD 5.41 1.15 0.34
  P/E (X) 13.12 15.55 30.41
  P/BV (X) 4.02 1.59 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.27 0.27 1.26

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@18 พ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา 1,600,000,000 19.51
  2. นาย มารุต แสงศาสตรา 925,000,000 11.28
  3. นาย มนต์รัก แสงศาสตรา 925,000,000 11.28
  4. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 496,060,000 6.05
  5. นาย นครินทร์ แสงศาสตรา 259,000,000 3.16
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 236,326,085 2.88
  7. น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี 217,400,000 2.65
  8. น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์ 193,183,780 2.36
  9. นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์ 189,422,124 2.31
  10. น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา 183,000,000 2.23

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ
  3. น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา กรรมการ
  4. นาย มนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการ
  5. นาย มารุต แสงศาสตรา กรรมการ
  6. นาย จารุวัตร ไตรถวิล กรรมการ
  7. นาย ชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ กรรมการ
  8. นาย สุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ศิริพงษ์ ทิณรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ทศพร บรรยงค์เวทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,198.94  8,198.94  7,231.43 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 19,185.52  18,201.65  13,667.41 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.34  2.22  1.89 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.58  0.58  0.64 
  P/BV (X) 4.02  3.82  2.95 
  P/E (X) 13.12  12.45  14.23 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.95  33.69  13.62 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 46.51  24.28  8.01 
  Beta 0.43  0.44  0.57 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.41  17.46  -3.57 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.94  4.15  5.54 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.81  0.81  0.77 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย (Consolidated) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.045 บาท 30 พ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.045 บาท 03 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.031 บาท 04 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.027 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.022 บาท 11 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.023 บาท 04 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.0324 บาท 31 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.027 บาท 03 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.027 บาท 07 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.029 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.033 บาท 08 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.023 บาท 09 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 66.58 84.80 117.93 125.85 94.57
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 169.53 262.59 308.53 290.97 271.30
  สินค้าคงเหลือ 2,047.83 2,257.34 2,164.32 1,964.10 1,797.00
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,285.00 2,605.79 2,620.84 2,381.99 2,181.24
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,917.95 5,973.75 6,028.87 5,479.42 4,806.71
  รวมสินทรัพย์ 8,939.68 8,689.22 8,721.90 8,002.85 7,097.25
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,220.00 2,030.00 3,966.55 2,405.87 2,110.65
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 928.16 956.25 857.14 918.92 873.82
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 106.13 - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,357.16 3,037.89 4,927.09 3,435.74 3,077.61
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 718.00 285.96 275.89 245.32 238.80
  รวมหนี้สิน 4,075.16 3,323.84 5,202.98 3,681.06 3,316.40
  ทุนจดทะเบียน 913.92 913.92 913.92 652.80 652.80
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 819.89 723.14 723.14 652.80 652.80
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,260.50 1,244.61 1,244.61 506.00 506.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,268.02 2,783.44 2,862.56 2,614.11 2,366.49
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,769.59 4,633.71 3,366.63 3,693.78 3,525.29
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 94.92 731.67 152.29 628.00 255.55
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 6,616.37 6,206.43 8,117.59 8,026.55 7,363.20
  รายได้อื่น 65.53 44.01 72.88 25.61 29.46
  รวมรายได้ 6,681.90 6,250.44 8,190.47 8,052.16 7,392.66
  ต้นทุนขาย 3,876.45 3,788.16 4,991.20 4,924.27 4,515.40
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,263.93 1,368.24 1,769.50 1,748.93 1,549.03
  รวมค่าใช้จ่าย 5,140.38 5,156.40 6,760.70 6,673.20 6,064.43
  EBITDA 2,086.64 1,503.51 1,963.71 1,900.84 1,780.36
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 545.11 409.47 533.93 521.88 452.13
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,541.52 1,094.04 1,429.77 1,378.96 1,328.23
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,223.82 734.58 972.79 978.75 1,116.87
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.11 0.14 0.15 0.17
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,110.75 1,079.57 1,467.98 1,547.03 1,465.60
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -555.81 -951.84 -3,073.22 -1,274.40 -1,245.21
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,606.28 -168.78 1,597.31 -241.35 -207.35
  เงินสดสุทธิ -51.34 -41.05 -7.92 31.28 13.04
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.68 0.86 0.53 0.69
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 31.10 22.98 27.56 27.12
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 21.30 17.38 17.10 18.26
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.85 0.72 1.55 1.00
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.98 0.99 0.98 1.07
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 41.41 38.96 38.51 38.65
  EBIT Margin (%) 23.07 17.50 17.46 17.13
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.32 11.75 11.88 12.16

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 6.61 1.60 1.13 9.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 2.33 0.94 1.36 9.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 6.90 2.02 1.72 8.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -0.31 1.46 1.31 10.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 66.60 -2.46 -0.61 -12.37

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 39.47 29.99 27.08 28.55
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 9.25 12.17 13.48 12.78
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.36 2.36 2.42 2.62
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 154.68 154.94 150.95 139.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.39 5.04 5.62 5.49
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 67.70 72.35 64.94 66.44
  วงจรเงินสด (วัน) 96.22 94.75 99.49 85.73


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ DCC-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น