สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CV บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.02 4.32 / 2.96 26.00 2.03 640.00 3,865.60 4,303.48 194.55 15.52
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 พ.ย. 2564 19:37   การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
09 พ.ย. 2564 17:07   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2564 17:07   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
09 พ.ย. 2564 17:06   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
25 ต.ค. 2564 21:28   แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2731-7999
เบอร์โทรสาร 0-2731-7969
URL www.cloverpower.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท 08/08/2013 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/09/2564
ราคา IPO (บาท) 3.90 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจด้านวิศวกรรม และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องด้านพลังงานแบบครบวงจร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 ส.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  46.30% 2,622
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 26/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.84% (ณ วันที่ 26/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.58 -1.51 -1.70
  20 วัน -3.82 -6.83 -4.19
  60 วัน -5.63 -7.59 -6.05
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD -1.95 -3.57 -1.10
  P/E (X) 26.00 16.43 20.63
  P/BV (X) 2.03 1.62 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.13 0.48 1.32

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล 352,556,000 27.54
  2. นางสาว นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล 177,030,000 13.83
  3. นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 94,378,000 7.37
  4. นางสาว เพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ 58,000,000 4.53
  5. นางสาว อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 40,511,100 3.16
  6. นางสาว เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ 40,000,000 3.13
  7. นางสาว ปณดา บัณฑิตกฤษดา 40,000,000 3.13
  8. นาย วัชรินทร์ พงษ์วชิรินทร์ 32,900,000 2.57
  9. นาง อาทิตยา ชาญวีรกูล 30,000,000 2.34
  10. นางสาว กนกพร ศีตวรรัตน์ 23,000,000 1.80

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา กรรมการ
  4. น.ส. นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล กรรมการ
  5. นาง นฤมล ศักดิ์สิทธิเสรีกุล กรรมการ
  6. นาย เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน กรรมการ
  7. นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาง ทิพยสุดา ถาวรามร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย อภิชาติ ลิ้มเมธี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,280.00  1,280.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,865.60  3,942.40 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.02  3.08 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.49  1.49 
  P/BV (X) 2.03  2.07 
  P/E (X) 26.00  26.52 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.13  206.30 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 14.33  120.12 
  Beta 0.95  0.99 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.95  -21.03 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย มงคล สมผล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 681.23 37.29
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 834.18 497.82
  สินค้าคงเหลือ 63.54 52.26
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,698.02 636.66
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,195.25 1,141.13
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,327.04 1,304.85
  รวมสินทรัพย์ 3,025.06 1,941.51
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 271.74 268.28
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 367.21 268.64
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 126.41 199.72
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 774.18 985.19
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 342.82 365.55
  รวมหนี้สิน 1,117.00 1,350.74
  ทุนจดทะเบียน 640.00 480.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 640.00 480.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,051.60 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 216.20 114.85
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -1.84 -4.37
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -5.24 -6.71
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,905.95 590.48
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2.11 0.29
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,031.87 2,468.96
  รายได้อื่น 36.62 28.36
  รวมรายได้ 1,068.54 2,520.59
  ต้นทุน 814.40 2,126.20
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 116.52 121.73
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 930.93 2,247.93
  EBITDA 194.55 329.08
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 56.34 63.55
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 138.21 265.53
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 101.37 95.05
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 29.62
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -99.37 10.33
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -76.35 -256.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 818.60 186.02
  เงินสดสุทธิ 642.88 -59.96
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.19 0.65
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.57 16.10
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.78 13.68
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.59 2.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.56 1.30
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.07 13.88
  EBIT Margin (%) 12.93 10.53
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.66 7.93

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.98 4.96
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 184.25 73.60
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 21.23 40.69
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 17.19 8.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.67 7.91
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 99.37 46.12
  วงจรเงินสด (วัน) 102.08 36.45


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้