สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CTW บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
sSET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.40 10.30 / 6.80 46.32 0.77 1,989.53 3,342.41 5,158.69 57.13 24.79
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 พ.ย. 2564 12:38   แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2565
11 พ.ย. 2564 17:30   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564 17:29   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564 17:26   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 12:39   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2745-6118-30
เบอร์โทรสาร 0-2745-6131-32
URL www.ctw.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/1/1967 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/09/2518
ราคา IPO (บาท) 140.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 5.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 5.00 @ 13/11/2544

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 03/07/2549
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าตัวนำอลูมิเนียม สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง สายไฟฟ้าแรงดันสูง สายโทรคมนาคม สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ลวดอาบน้ำยา และไม่อาบน้ำยา รวมทั้งรับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน แปรรูปสินค้าดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มี.ค. 2564 03 เม.ย. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
25.95% 2,304 26.81% 2,024
การถือครองหุ้นต่างด้าว 41.19% (ณ วันที่ 21/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.56% (ณ วันที่ 21/01/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.18 -1.60 0.01
20 วัน -6.15 -2.24 -7.88
60 วัน -6.67 -9.28 -7.19
120 วัน 9.09 -1.20 1.71
YTD -1.75 0.83 -1.46
P/E (X) 46.32 25.06 20.74
P/BV (X) 0.77 2.72 1.78
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.62 1.44

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. SINGVALE PTE LTD 86,999,500 21.86
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 51,327,115 12.90
3. TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 49,568,514 12.46
4. บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด 36,206,398 9.10
5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 28,997,724 7.29
6. บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด 20,186,272 5.07
7. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED - ACCOUNT CLIENT 10,000,000 2.51
8. นาย ชัย โสภณพนิช 4,624,910 1.16
9. MR. SI LOK MARK LEE 3,500,000 0.88
10. บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำกัด 3,188,686 0.80

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นาย เปรมชัย กรรณสูต รองประธานกรรมการ
3. นาย ทาวเฮิน ซุน กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
4. นาง สุนันทา แพงศุข กรรมการ
5. นาง นิจพร จรณะจิตต์ กรรมการ
6. นาย เกษม กุหลาบแก้ว กรรมการ
7. นาย ยวน จุ้น ถัง กรรมการ
8. นาย ไมเคิล เชา ฉุน ลี กรรมการ
9. นาย ไส้ หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย พรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย สตีเฟ่น ซ่วย กู่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย สุรชัย ศิริวัลลภ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
21 ม.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 397.91  397.91  397.91 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,342.41  3,402.10  2,685.87 
ราคา (บาท/หุ้น) 8.40  8.55  6.75 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.88  10.88  11.07 
P/BV (X) 0.77  0.79  0.61 
P/E (X) 46.32  47.15  10.09 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.09  12.62  5.97 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.21  1.76  0.55 
Beta 0.44  0.43  0.35 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.75  26.67  25.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.36  5.26  2.96 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 2.48  2.48  0.30 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.45 บาท 14 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.20 บาท 15 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.45 บาท 15 พ.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 826.91 668.83 927.25 885.45 1,034.51
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,345.35 1,250.65 1,216.56 1,473.82 1,875.36
สินค้าคงเหลือ 2,897.09 1,734.08 1,633.46 1,562.34 1,633.54
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,287.49 3,935.47 3,937.01 3,955.21 4,705.14
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,308.48 1,187.67 1,226.43 920.44 946.53
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,686.35 1,540.31 1,531.41 1,318.23 1,382.03
รวมสินทรัพย์ 6,973.84 5,475.78 5,468.43 5,273.44 6,087.17
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,821.80 215.76 110.20 214.52 715.99
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 413.62 407.46 443.68 384.09 524.20
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,291.47 683.83 625.42 656.91 1,336.17
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 349.20 359.70 336.83 348.63 290.55
รวมหนี้สิน 2,640.66 1,043.52 962.25 1,005.54 1,626.71
ทุนจดทะเบียน 1,989.53 1,989.53 1,989.53 1,989.53 1,989.53
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,989.53 1,989.53 1,989.53 1,989.53 1,989.53
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,105.93 1,131.09 1,105.93 1,105.93 1,105.93
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,159.64 1,262.19 1,351.80 1,127.80 1,266.06
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 75.55 23.58 38.66 14.22 8.67
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 22.15 - 13.15 13.15 13.15
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,330.66 4,406.38 4,485.92 4,237.48 4,370.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2.52 25.88 20.26 30.42 90.26
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 4,449.90 3,273.34 4,667.75 5,960.72 7,960.09
รายได้อื่น 5.05 21.25 10.66 19.92 9.64
รวมรายได้ 4,463.62 3,297.96 4,707.06 5,994.55 7,982.84
ต้นทุน 4,183.34 2,844.72 4,007.98 5,597.42 7,223.87
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 261.41 214.21 360.82 339.72 362.51
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 4,472.72 3,058.93 4,343.03 5,925.33 7,646.38
EBITDA 57.13 311.25 462.24 201.68 470.83
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 66.10 69.73 92.89 94.99 99.61
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -8.97 241.52 369.36 106.70 371.22
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -13.10 213.47 298.72 77.24 287.49
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 0.54 0.75 0.19 0.72
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1,487.93 264.24 555.71 476.77 1,385.79
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -51.92 -357.16 -332.17 66.48 -213.60
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,438.00 -125.02 -183.38 -687.67 -623.59
เงินสดสุทธิ -101.86 -217.94 40.16 -144.42 548.61
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.31 5.76 6.29 6.02
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.65 6.18 6.85 1.79
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.91 5.47 6.88 1.88
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.61 0.24 0.21 0.24
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.94 0.86 0.88 1.06
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 5.99 13.09 14.13 6.09
EBIT Margin (%) -0.20 7.32 7.85 1.78
อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.61 6.28 6.10 0.70

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 35.94 -26.67 -21.69 -25.12
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 47.06 -33.31 -28.40 -22.51
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 35.34 -26.57 -21.48 -24.91
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 46.22 -31.68 -26.70 -22.51
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 767.94 286.74 -73.13

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.50 3.43 3.47 3.56
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 81.07 106.48 105.19 102.54
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.31 2.28 2.51 3.50
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 158.08 159.97 145.52 104.20
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 13.02 10.89 9.68 12.33
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 28.03 33.51 37.69 29.61
วงจรเงินสด (วัน) 211.12 232.95 213.01 177.13


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้