สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CTW บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.95 11.70 / 7.70 11.02 0.73 1,989.53 3,163.35 4,330.02 385.23 9.39
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 ธ.ค. 2561 12:54   แจ้งการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย (SFO)
15 พ.ย. 2561 17:14   แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2562
13 พ.ย. 2561 17:08   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2561 17:08   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พ.ย. 2561 17:08   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2745-6118-30
เบอร์โทรสาร 0-2745-6131-32
URL www.ctw.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/1/1967 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/09/2518
ราคา IPO (บาท) 140.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 5.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 5.00 @ 13/11/2544

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 03/07/2549
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เทคโนโลยี / เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าอลูมิเนียม สายไฟฟ้าทองแดง สายไฟฟ้าแรงดันสูง สายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ล สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ลวดอาบน้ำยา และไม่อาบน้ำยา รวมทั้งรับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน แปรรูปสินค้าดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มี.ค. 2561 28 มี.ค. 2560
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
27.98% 2,187 27.31% 2,271
การถือครองหุ้นต่างด้าว 41.67% (ณ วันที่ 15/01/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.75% (ณ วันที่ 15/01/2562)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.24 -3.05 -0.18
20 วัน -0.62 0.07 1.42
60 วัน -14.05 -0.11 -7.56
120 วัน -3.05 18.52 1.04
YTD -0.62 -3.28 -1.45
P/E (X) 11.02 21.99 14.87
P/BV (X) 0.73 0.99 1.79
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.57 0.65

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
1. SINGVALE PTE LTD 86,999,500 21.86
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 51,327,115 12.90
3. TRIGENT INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 49,568,514 12.46
4. บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด 36,206,398 9.10
5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 27,205,624 6.84
6. บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด 20,186,272 5.07
7. OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT 10,000,000 2.51
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,711,468 1.18
9. MR. SI LOK MARK LEE 3,500,000 0.88
10. บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำกัด 3,188,686 0.80

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นาย เปรมชัย กรรณสูต รองประธานกรรมการ
3. นาย ทาว เฮิน ซุน กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
4. นาง สุนันทา แพงศุข กรรมการ
5. นาง นิจพร จรณะจิตต์ กรรมการ
6. นาย ไมเคิล เชา ฉุน ลี กรรมการ
7. นาย เกษม กุหลาบแก้ว กรรมการ
8. นาย ไส้ หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย พรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นาย สตีเฟ่น ซ่วย กู่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย สุรชัย ศิริวัลลภ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
15 ม.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 397.91  397.91  397.91 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,163.35  3,183.25  4,257.60 
ราคา (บาท/หุ้น) 7.95  8.00  10.70 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.89  10.89  10.58 
P/BV (X) 0.73  0.73  1.01 
P/E (X) 11.02  11.09  14.44 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.10  9.88  22.72 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.33  1.50  4.15 
Beta 0.61  0.58  1.12 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.62  -25.23  2.88 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.40  4.38  3.27 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.49  0.49  0.47 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.35 บาท 15 พ.ค. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.35 บาท 15 พ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.20 บาท 16 พ.ค. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
(01/01/61 
-30/09/61) 
9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสด 755.10 669.87 492.73 642.35 749.55
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,893.72 2,507.98 2,632.84 1,877.42 1,543.18
สินค้าคงเหลือ 2,050.24 1,981.12 1,880.16 1,477.85 1,571.90
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,894.70 5,221.14 5,065.84 4,382.50 4,180.76
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 939.36 983.62 947.23 973.08 932.11
รวมสินทรัพย์ 6,256.80 6,607.14 6,412.21 5,743.91 5,612.02
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 109.68 154.74 150.43 155.52 144.08
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 570.66 561.04 499.17 483.03 308.29
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,540.82 2,010.17 1,786.80 1,277.54 1,323.83
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 282.82 249.97 269.01 237.06 226.29
รวมหนี้สิน 1,823.64 2,260.14 2,055.81 1,514.60 1,550.12
ทุนจดทะเบียน 1,989.53 1,989.53 1,989.53 1,989.53 1,989.53
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,989.53 1,989.53 1,989.53 1,989.53 1,989.53
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,119.08 1,105.93 1,119.08 1,105.93 1,105.93
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,231.16 1,100.77 1,128.14 1,003.72 801.22
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,335.03 4,211.28 4,238.58 4,104.61 3,911.61
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 98.12 135.72 117.83 124.70 150.29
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
(01/01/61 
-30/09/61) 
9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
ยอดขายสุทธิ 5,721.72 5,563.31 7,902.40 6,427.94 6,421.93
รายได้อื่น 41.26 69.55 92.44 213.08 29.32
รวมรายได้ 5,762.98 5,632.86 7,994.84 6,641.02 6,451.25
ต้นทุนขาย 5,247.32 5,111.56 7,234.62 5,908.03 6,120.70
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 203.40 208.52 364.75 349.91 412.90
รวมค่าใช้จ่าย 5,452.80 5,319.77 7,633.10 6,259.86 6,532.02
EBITDA 385.23 395.67 471.47 496.62 20.38
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 75.06 82.58 109.73 115.47 101.16
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 310.18 313.09 361.74 381.15 -80.78
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 242.29 236.31 280.99 281.80 -98.33
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.61 0.59 0.71 0.71 -0.25
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
(01/01/61 
-30/09/61) 
9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 868.75 -735.41 -751.80 234.35 107.13
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -173.06 216.82 214.11 6.75 18.54
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -425.30 551.03 389.27 -326.43 -778.97
เงินสดสุทธิ 270.39 32.44 -148.42 -85.33 -653.30
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.18 2.60 2.84 3.43
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.72 7.14 6.74 7.03
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.58 6.25 5.95 6.71
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.42 0.54 0.49 0.37
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.26 1.21 1.32 1.17
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.29 8.12 8.45 8.09
EBIT Margin (%) 5.38 5.56 4.52 5.74
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.20 4.20 3.51 4.24

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 2.85 23.42 22.94 0.09
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 2.66 19.25 22.45 -3.47
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.31 17.22 20.39 2.94
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 2.50 18.28 21.94 -4.17
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 2.53 5.85 -0.29 N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.66 3.61 3.50 3.76
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 99.66 101.16 104.16 97.12
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.66 3.65 4.31 3.87
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 99.82 99.96 84.71 94.21
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 13.03 14.47 14.73 14.93
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 28.02 25.22 24.78 24.44
วงจรเงินสด (วัน) 171.46 175.89 164.09 166.88


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น