สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CSS บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.50 2.70 / 0.60 22.71 1.80 587.87 2,939.35 4,193.45 136.64 20.34
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ม.ค. 2564 17:04   แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
18 ธ.ค. 2563 17:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 17:04   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 17:03   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
29 ต.ค. 2563 17:00   แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 329 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2018-1111
เบอร์โทรสาร 0-2018-1142
URL www.cssthai.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/01/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/09/2556
ราคา IPO (บาท) 3.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ 1) การเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า และ 2) การให้บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกันไฟลาม รวมทั้งให้บริการงานด้านบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม และการประสานงานด้านอื่นๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 พ.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  69.72% 8,368 69.51% 9,299
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.91% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.48% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 5.04 2.89 5.64
  20 วัน 74.83 71.30 73.04
  60 วัน 78.57 67.98 44.32
  120 วัน 68.92 71.56 50.84
  YTD 70.07 63.86 64.15
  P/E (X) 22.71 30.40 29.96
  P/BV (X) 1.80 3.65 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.10 0.77 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์ 208,148,836 17.70
  2. นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์ 58,339,711 4.96
  3. นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี 30,058,756 2.56
  4. นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล 22,963,240 1.95
  5. นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์ 22,349,496 1.90
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,293,177 1.90
  7. นาย สกล สัณหฉวี 20,789,828 1.77
  8. NOMURA PB NOMINEES LTD. 20,352,800 1.73
  9. นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล 20,076,880 1.71
  10. นาย สุธี ลัคนสุทิน 13,000,000 1.11

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการ
  3. นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ
  4. น.ส. ภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการ
  5. น.ส. นงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ
  6. นาย ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,175.74  1,175.74  1,175.74 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,939.35  1,728.34  1,681.31 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.50  1.47  1.43 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.39  1.39  1.31 
  P/BV (X) 1.80  1.06  1.09 
  P/E (X) 22.71  13.35  18.02 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 52.10  173.30  56.35 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 80.24  11.54  4.50 
  Beta 1.06  1.08  0.96 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 70.07  2.80  -23.94 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.20  2.04  8.39 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.36  0.36  1.01 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.03 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.01 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.02 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.06 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.06 บาท 06 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.10 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ปรีชา อรุณนารา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 177.64 174.70 332.37 206.29 262.97
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 898.82 1,422.97 1,024.67 1,620.04 1,837.65
  สินค้าคงเหลือ 586.46 796.70 629.39 582.37 661.92
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,008.59 2,718.45 2,614.04 2,420.43 2,778.34
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 355.82 368.40 366.95 386.69 409.35
  รวมสินทรัพย์ 3,068.76 3,736.98 3,630.67 3,442.03 3,606.41
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 295.73 982.26 694.50 296.70 344.83
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 882.72 943.74 1,117.04 1,165.25 1,175.27
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 8.50 26.24 20.40 34.59 34.66
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,281.01 2,054.18 1,906.85 1,670.99 1,786.08
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 85.71 79.28 80.82 73.82 103.61
  รวมหนี้สิน 1,366.72 2,133.46 1,987.67 1,744.81 1,889.69
  ทุนจดทะเบียน 588.04 588.04 588.04 588.04 588.04
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 587.87 587.87 587.87 587.87 587.87
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 753.58 753.58 753.58 753.58 753.58
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 292.83 210.44 248.93 287.97 305.75
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,637.02 1,543.20 1,578.06 1,634.99 1,653.41
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 65.02 60.33 64.94 62.22 63.31
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,554.13 2,735.92 3,086.24 4,530.13 4,438.98
  รายได้อื่น 50.48 37.12 754.43 35.52 23.51
  รวมรายได้ 2,636.45 2,777.80 3,846.43 4,565.65 4,462.49
  ต้นทุนขาย 2,200.86 2,361.84 3,278.06 3,888.02 3,753.62
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 304.10 350.33 441.84 450.15 447.62
  รวมค่าใช้จ่าย 2,522.10 2,712.17 3,719.90 4,344.28 4,202.53
  EBITDA 136.64 92.25 161.74 281.06 322.92
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 22.29 26.63 35.21 59.69 62.96
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 114.35 65.62 126.53 221.37 259.96
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 90.93 41.16 79.65 170.34 203.90
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.04 0.07 0.14 0.17
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 15.80 -258.75 204.13 462.51 -111.39
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 295.56 -335.92 -341.03 -244.93 -27.60
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -466.10 563.07 262.99 -274.26 -56.41
  เงินสดสุทธิ -154.74 -31.59 126.08 -56.68 -195.40
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.57 1.32 1.37 1.45
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.14 5.97 4.96 10.36
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.15 3.71 3.58 6.28
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.83 1.38 1.26 1.07
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.09 1.09 1.09 1.30
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.83 13.67 -6.22 14.17
  EBIT Margin (%) 4.34 2.36 3.29 4.85
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.45 1.48 2.07 3.73

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.64 -18.32 -31.87 2.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -6.82 -18.04 -15.69 3.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -5.09 -17.78 -15.75 2.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -7.01 -15.95 -14.37 3.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 120.93 -65.18 -53.24 -16.46

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.50 2.49 2.33 2.62
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 145.89 146.60 156.39 139.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.51 4.23 5.41 6.25
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 80.98 86.34 67.46 58.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.41 2.96 2.87 3.32
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 106.94 123.30 127.06 109.86
  วงจรเงินสด (วัน) 119.93 109.64 96.79 87.84


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น