สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CSR บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
บริการ/การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
63.00 65.25 / 58.00 68.59 1.19 205.00 1,291.50 1,401.99 31.84 34.26
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ม.ค. 2565 12:35   แจ้งผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
28 ต.ค. 2564 08:21   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
28 ต.ค. 2564 08:21   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
28 ต.ค. 2564 08:21   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
05 ส.ค. 2564 12:44   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 22 ถนนนวธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2376-1693-5, 0-2376-1034-6
เบอร์โทรสาร 0-2376-1685
URL www.navatanee.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/12/1970 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/09/2532
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 03/01/2549
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ

ลักษณะธุรกิจ
บริการสนามกอล์ฟในนามของ สนามกอล์ฟนวธานี ตลอดจนให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ รถกอล์ฟอาคารสโมสรซึ่งประกอบไปด้วยภัตตาคาร ห้องล็อกเกอร์ ห้องเมมเบอร์เล้าจน์ ห้องรับรองแขก ร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟ และเด็กแบกถุงกอล์ฟ (แคดดี้) ให้แก่นักกอล์ฟ โดยเน้นการให้บริการสมาชิก แขกสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกเป็นหลัก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 เม.ย. 2564 23 มี.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
21.08% 353 21.08% 350
การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.25% (ณ วันที่ 19/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.06% (ณ วันที่ 19/01/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 1.20 -1.11 2.44
20 วัน - -3.73 -1.00
60 วัน 4.56 7.31 2.81
120 วัน - -6.84 -6.16
YTD 0.80 -3.42 0.76
P/E (X) 68.59 N/A 20.83
P/BV (X) 1.19 1.42 1.79
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.51 1.80

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. นาย สุขุม นวพันธ์ 13,804,729 67.34
2. นาง เมธ์วดี นวพันธ์ 731,803 3.57
3. นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี 602,000 2.94
4. นาย สุขุมา ชยานนท์ 454,100 2.22
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 270,000 1.32
6. น.ส. สิริเพชร ทวีวงศ์ 233,400 1.14
7. บริษัท นวพาณิชย์ จำกัด 209,333 1.02
8. บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด 199,998 0.98
9. บริษัท นววัฒนา จำกัด 171,500 0.84
10. บริษัท พัฒนสามัคคี จำกัด 165,000 0.80

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาง เมธ์วดี นวพันธ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย สุขุมา ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย กิตติเดช จารุเสถียร กรรมการ
4. นาย ชยา ชยานนท์ กรรมการ
5. น.ส. เสาวนิตย์ นวพันธ์ กรรมการ
6. นาง พัชราภรณ์ จุโลทัย กรรมการ
7. นาย จักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย วิบูลย์ คูสกุล กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
19 ม.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 20.50  20.50  20.50 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,291.50  1,281.25  1,312.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 63.00  62.50  64.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 52.93  52.93  62.98 
P/BV (X) 1.19  1.18  1.02 
P/E (X) 68.59  68.05  40.77 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.00  0.10  0.32 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.00  0.01  0.02 
Beta 0.02  0.02  -0.05 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.80  -2.34  -19.24 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.10  1.10  2.50 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.75  0.75  1.02 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.69 บาท - เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.60 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.70 บาท - เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นางสาว วรรญา พุทธเสถียร/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
นางสาว วราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23.63 51.63 36.23 23.42 28.22
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2.82 2.45 2.58 2.47 2.77
สินค้าคงเหลือ 0.96 0.87 0.97 0.91 0.64
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 119.56 89.94 114.84 76.14 40.73
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 906.77 1,183.13 917.23 1,195.26 1,214.60
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,099.68 1,393.89 1,102.48 1,416.51 1,450.51
รวมสินทรัพย์ 1,219.24 1,483.84 1,217.32 1,492.65 1,491.24
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 10.41 9.74 12.28 10.16 30.15
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 18.50 20.39 16.21 17.26 34.67
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 115.62 172.39 117.20 171.38 165.73
รวมหนี้สิน 134.12 192.78 133.40 188.64 200.40
ทุนจดทะเบียน 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 93.20 93.20 93.20 93.20 93.20
กำไร(ขาดทุน)สะสม 389.51 385.77 388.39 399.64 387.00
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 397.41 607.08 397.33 606.17 605.63
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,085.12 1,291.05 1,083.91 1,304.01 1,290.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 77.51 93.96 128.93 165.31 166.10
รายได้อื่น 7.83 6.39 8.25 11.41 10.19
รวมรายได้ 85.35 100.35 137.18 176.72 176.28
ต้นทุน 40.10 43.89 61.74 70.11 66.35
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 26.24 32.03 46.31 44.85 42.05
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 66.34 75.92 108.05 114.97 108.42
EBITDA 31.84 39.80 48.88 80.70 86.07
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 12.84 15.37 19.75 18.95 18.20
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 19.01 24.44 29.13 61.75 67.86
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 15.27 19.68 23.24 49.61 53.01
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.74 0.96 1.13 2.42 2.59
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 23.30 62.10 44.51 43.43 78.64
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -21.70 -0.76 1.42 -13.69 -18.47
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -14.20 -33.13 -33.13 -34.54 -42.04
เงินสดสุทธิ -12.60 28.20 12.80 -4.80 18.14
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 6.46 4.41 7.09 4.41
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.58 2.49 1.95 3.82
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.75 2.68 2.15 4.14
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.12 0.15 0.12 0.14
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.09 0.10 0.10 0.12
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 48.27 53.29 52.11 57.59
EBIT Margin (%) 22.27 24.35 21.23 34.94
อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.89 19.61 16.94 28.07

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -17.51 -22.12 -22.01 -0.48
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -8.63 -14.23 -11.93 5.66
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -14.95 -22.72 -22.37 0.25
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -12.62 -8.99 -6.01 6.04
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -22.43 -46.97 -53.15 -6.42

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 42.72 56.13 51.14 63.12
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 8.54 6.50 7.14 5.78
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 63.58 88.99 65.79 90.72
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 5.74 4.10 5.55 4.02
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.75 5.82 5.50 3.48
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 63.43 62.70 66.32 104.93
วงจรเงินสด (วัน) -49.15 -52.09 -53.64 -95.12


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้