สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CRD บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.47 0.68 / 0.32 N/A 0.63 250.00 235.00 657.10 -60.53 -7.58
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ม.ค. 2564 13:03   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
08 ม.ค. 2564 17:01   รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)
13 พ.ย. 2563 08:07   แจ้งมติเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด ("CEC") รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564
12 พ.ย. 2563 21:24   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 21:24   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5327-1420, 0-5327-2429
เบอร์โทรสาร 0-5381-8465
URL www.cmrd.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/10/2560
ราคา IPO (บาท) 1.44 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างทั่วไป และงานระบบสาธารณูปโภค

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มิ.ย. 2563 07 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.96% 1,356 25.64% 1,557
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.95% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.17 2.31 1.26
  20 วัน 4.44 3.22 -0.56
  60 วัน 11.90 8.44 -2.44
  120 วัน -4.08 -3.58 -17.63
  YTD 4.44 2.17 -0.75
  P/E (X) N/A N/A 77.77
  P/BV (X) 0.63 0.91 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.24 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ธ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ 145,850,000 29.17
  2. นาย กนก ศรีกนก 74,900,000 14.98
  3. นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ 50,000,000 10.00
  4. นาง สาวิตรี จิรพิพัฒน์ 42,450,000 8.49
  5. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 25,111,200 5.02
  6. นาย สุรพล ศรีวีระสกุล 17,500,000 3.50
  7. นาย พัฒนา สุวรรณสายะ 10,926,526 2.19
  8. นาย วิทยา เลาหเจริญยศ 6,926,800 1.39
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,533,500 0.91
  10. นาย พงศกร พานิชยะมนตรี 4,424,400 0.88

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ประวัติ สิริภัทโรดม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  3. นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย สุรพล ศรีวีระสกุล กรรมการ
  5. นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ กรรมการ
  6. นาย พัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ
  7. นาย สุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล กรรมการ
  8. น.ส. ฐิดา จำเริญพฤกษ์ กรรมการ
  9. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการอิสระ
  11. นาง นฤมล กิมภากรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 500.00  500.00  500.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 235.00  225.00  320.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.47  0.45  0.64 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.75  0.75  0.95 
  P/BV (X) 0.63  0.60  0.67 
  P/E (X) N/A  N/A  27.28 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.41  11.19  13.60 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.06  0.12  0.28 
  Beta 1.07  1.06  0.46 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.44  -29.69  -34.02 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.55  2.67  4.69 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  1.28 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภททตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.012 บาท 05 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.03 บาท 03 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0415 บาท 24 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นาง พรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 8.32 59.28 19.51 34.51 61.25
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 296.87 371.63 364.95 196.73 285.18
  สินค้าคงเหลือ 18.86 47.72 47.40 58.09 46.41
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 540.62 792.66 675.32 633.96 775.32
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 143.42 162.66 155.17 159.39 150.99
  รวมสินทรัพย์ 806.32 1,070.28 956.98 906.85 1,018.79
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 153.86 148.45 173.97 84.22 75.50
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 99.02 252.16 168.36 205.90 295.61
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 20.52 0.73 0.55 2.31 6.46
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 409.14 575.71 489.90 404.35 517.11
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 21.27 19.21 19.06 16.83 25.66
  รวมหนี้สิน 430.42 594.92 508.96 421.18 542.77
  ทุนจดทะเบียน 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 129.98 129.98 129.98 129.98 129.98
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -4.08 95.38 68.05 105.70 96.04
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 375.90 475.36 448.03 485.68 476.02
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 645.53 1,048.72 1,348.00 1,251.00 1,366.80
  รายได้อื่น 4.36 18.72 40.70 15.00 13.68
  รวมรายได้ 649.90 1,068.39 1,390.06 1,267.45 1,381.72
  ต้นทุนขาย 683.35 1,003.04 1,340.69 1,156.21 1,252.85
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 39.88 51.80 66.64 67.07 66.01
  รวมค่าใช้จ่าย 723.22 1,054.84 1,407.32 1,223.28 1,318.86
  EBITDA -60.53 27.27 1.10 59.97 81.10
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 12.80 13.72 18.36 15.80 18.24
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -73.33 13.55 -17.26 44.18 62.86
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -66.13 5.09 -22.24 30.02 43.91
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.13 0.01 -0.04 0.06 0.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 27.22 -74.00 -148.02 -4.47 -48.01
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 14.69 -2.35 22.25 0.76 -55.46
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -53.11 101.13 110.78 -23.04 150.42
  เงินสดสุทธิ -11.19 24.78 -14.99 -26.75 46.95
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.32 1.38 1.38 1.57
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -21.96 2.46 -4.76 6.24
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -11.10 2.29 -1.85 4.59
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.15 1.25 1.14 0.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.04 1.34 1.49 1.32
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -5.86 4.36 0.54 7.58
  EBIT Margin (%) -11.28 1.27 -1.24 3.49
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -10.18 0.48 -1.60 2.37

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -38.45 9.84 7.75 -8.47
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -31.87 14.01 15.96 -7.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -39.17 10.67 9.67 -8.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -31.44 13.29 15.05 -7.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -78.21 N/A -31.64

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.83 4.02 4.80 5.19
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 129.13 90.85 76.04 70.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 30.67 31.08 25.42 22.13
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 11.90 11.75 14.36 16.49
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.81 4.96 7.16 4.61
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 62.77 73.52 50.95 79.16
  วงจรเงินสด (วัน) 78.26 29.08 39.46 7.64


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น