สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET50 / SETCLMV / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 14 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
30.50 42.25 / 20.70 37.01 3.15 6,031.00 183,945.50 353,651.37 13,308.83 15.02
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ธ.ค. 2563 12:57   การยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
28 ธ.ค. 2563 12:33   การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (แก้ไขครั้งที่ 1)
22 ธ.ค. 2563 17:34   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
14 ธ.ค. 2563 17:32   วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
01 ธ.ค. 2563 12:41   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2650-3600
เบอร์โทรสาร -
URL https://www.centralretail.com/
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/02/2563
ราคา IPO (บาท) 42.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลายในประเทศไทย ประเทศอิตาลี และประเทศเวียดนาม และเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ Omni-channel ในประเทศไทย ซึ่งช่วยเสริมสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกในการนำเสนอสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 ก.ค. 2563 13 ก.พ. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  52.51% 21,735 55.35% 14,197
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 13.49% (ณ วันที่ 14/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.51% (ณ วันที่ 14/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.61 -3.31 -3.03
  20 วัน -11.59 -7.89 -15.04
  60 วัน 7.02 6.82 -11.93
  120 วัน 1.67 6.15 -11.23
  YTD -0.81 -3.07 -6.41
  P/E (X) 37.01 29.98 30.68
  P/BV (X) 3.15 3.59 1.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.18 0.64 1.37

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด 2,114,284,890 35.06
  2. HAWTHORN RESOURCES LIMITED 251,714,300 4.17
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 244,031,993 4.05
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 164,489,034 2.73
  5. สำนักงานประกันสังคม 130,020,166 2.16
  6. นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ 72,812,379 1.21
  7. STATE STREET EUROPE LIMITED 63,488,241 1.05
  8. นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์ 55,928,115 0.93
  9. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ 53,227,462 0.88
  10. นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์ 52,237,603 0.87

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ
  2. นาย ทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ
  4. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ
  5. นาย ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  6. นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  7. นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  8. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  9. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  10. นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  11. นาง ปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  12. นาง ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาง อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการอิสระ
  14. นาย สมพงษ์ ตัณฑพาทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  15. นาย ครรชิต บุนะจินดา กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  14 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 6,031.00  6,031.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 183,945.50  185,453.25 
  ราคา (บาท/หุ้น) 30.50  30.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.68  9.68 
  P/BV (X) 3.15  3.18 
  P/E (X) 37.01  37.31 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.71  87.94 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 353.55  811.52 
  Beta 1.48  1.49 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.81  -26.79 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 22,231.88 7,186.12 10,073.02 11,064.93
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,992.43 3,515.04 4,459.50 4,558.88
  สินค้าคงเหลือ 34,149.08 35,763.39 37,435.56 32,248.92
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 72,363.11 59,478.90 65,861.03 60,241.58
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 41,544.87 40,560.96 41,861.95 39,140.71
  รวมสินทรัพย์ 250,325.53 183,215.66 187,021.92 177,559.67
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 54,637.37 41,867.73 51,103.56 29,100.16
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 32,890.00 34,396.82 37,101.06 37,738.02
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 13,080.88 4,512.78 8,302.39 5,223.80
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 114,735.61 93,470.70 127,432.44 87,423.40
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 74,873.45 22,749.04 18,630.15 22,809.50
  รวมหนี้สิน 189,609.06 116,219.74 146,062.59 110,232.90
  ทุนจดทะเบียน 6,320.00 6,320.00 6,320.00 4,700.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 6,031.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 66,761.46 12,971.11 12,971.11 12,971.11
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -25,534.27 -2,325.54 -2,325.54 -2,325.54
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 9,800.29 39,441.76 13,181.08 38,784.24
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 58,387.78 54,702.95 28,249.96 55,357.22
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,328.69 12,292.97 12,709.36 11,969.56
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ยอดขายสุทธิ 132,560.80 148,780.68 204,009.07 189,030.37
  รายได้อื่น 10,673.46 10,725.05 18,728.18 17,544.16
  รวมรายได้ 143,377.15 159,817.78 223,127.91 206,861.95
  ต้นทุนขาย 100,174.03 105,452.51 144,536.07 132,687.03
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 42,200.41 46,023.33 62,651.88 59,295.47
  รวมค่าใช้จ่าย 142,374.44 151,475.84 207,187.95 191,982.50
  EBITDA 13,308.83 15,578.08 25,813.54 25,986.53
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 12,306.11 7,236.14 9,873.58 11,107.07
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,002.71 8,341.94 15,939.97 14,879.45
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -1,010.21 4,652.52 10,633.26 10,931.18
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.17 0.99 2.26 37.78
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 7,237.91 6,770.31 18,385.60 18,005.41
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -6,471.88 -14,681.43 -13,588.08 23,717.32
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 11,026.98 3,915.98 -6,479.81 -43,742.43
  เงินสดสุทธิ 11,793.01 -3,995.14 -1,682.29 -1,711.88
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.63
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.79
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.97
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.95
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.43
  EBIT Margin (%) 0.70
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.70

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 50.03
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 7.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.98
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 91.62
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.14
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 88.18
  วงจรเงินสด (วัน) 10.74


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น