สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CRANE บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.55 2.06 / 1.26 N/A 1.10 758.19 1,175.19 2,632.70 68.64 15.76
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ก.ย. 2564 17:26   แต่งตั้งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
17 ส.ค. 2564 13:13   การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยง (แก้ไข)
16 ส.ค. 2564 20:55   การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยง
16 ส.ค. 2564 19:01   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16 ส.ค. 2564 19:01   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 44/88 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 22 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
เบอร์โทรศัพท์ 0-2715-0000
เบอร์โทรสาร 0-2715-0055
URL www.chukai.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/05/1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/02/2551
ราคา IPO (บาท) 2.80 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 07/08/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการยกเคลื่อนย้ายและประกอบติดตั้ง เครื่องจักร และวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนใหม่ ยี่ห้อ XCMG จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วคุณภาพดี สำหรับงานก่อสร้าง การยกและขนย้าย รวมถึงการขนส่งให้บริการซ่อม และจำหน่ายอะไหล่ สำหรับเครื่องจักรกลหนักทั้งใหม่และใช้แล้ว ให้บริการรับเหมางานก่อสร้างงานฐานราก เสาเข็มเจาะ ให้บริการงานขนถ่ายสินค้า ด้วยเครื่องจักรกลหนัก ในกิจการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 เม.ย. 2564 07 เม.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  58.93% 3,862 49.76% 1,921
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 23/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.99% (ณ วันที่ 23/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.27 -4.35 -1.24
  20 วัน 11.51 3.93 8.16
  60 วัน -13.89 -24.42 -15.95
  120 วัน -2.52 -12.62 -6.51
  YTD 8.39 -5.81 -3.69
  P/E (X) N/A 29.04 20.85
  P/BV (X) 1.10 2.92 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.73 1.50 2.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ธงไชย แพรรังสี 136,958,333 18.06
  2. น.ส. จันทร์จิรา แพรรังสี 30,952,377 4.08
  3. นาย พหล ลิมปิสุข 30,046,091 3.96
  4. น.ส. เจนจิรา แพรรังสี 28,544,970 3.76
  5. น.ส. จิราลักษณ์ แพรรังสี 28,301,321 3.73
  6. น.ส. วนิดา ดาราฉาย 28,088,165 3.70
  7. นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์ 27,817,623 3.67
  8. นาย วันชนะ แพรรังสี 27,584,670 3.64
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,195,670 3.06
  10. น.ส. อัญญ์ชิสา แพรรังสี 21,177,250 2.79

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. น.ส. วนิดา ดาราฉาย กรรมการ
  4. น.ส. จันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ
  5. นาย ชัชวัฏ ภู่พันธาภักดิ์ กรรมการ
  6. น.ส. อุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา กรรมการ
  7. นาย วัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาง วีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย มกรา โกศัลวิตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 758.19  758.19  757.06 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,175.19  1,084.21  1,370.27 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.55  1.43  1.81 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.41  1.43  1.37 
  P/BV (X) 1.10  1.00  1.33 
  P/E (X) N/A  19.79  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 242.40  275.13  22.86 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 17.97  19.90  1.57 
  Beta 0.28  0.74  0.22 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.39  -20.99  -11.27 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เทอดทอง เทพมังกร/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
  นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
  นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
  นาย บุญเกษม สารกลิ่น/บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45.32 22.38 5.04 2.96 2.14
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 380.69 404.25 383.53 419.97 344.52
  สินค้าคงเหลือ 51.41 74.88 62.42 73.10 140.30
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 637.91 638.70 591.90 541.03 532.61
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 848.38 1,780.00 845.47 1,883.91 2,091.35
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,933.59 2,102.18 2,072.39 2,125.31 2,275.54
  รวมสินทรัพย์ 2,571.49 2,740.88 2,664.28 2,666.33 2,808.16
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 18.00 53.66 24.32 55.82 99.14
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 433.08 454.80 435.28 471.30 441.73
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 42.31 25.90 37.00 286.47 264.97
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 920.40 1,019.99 859.21 1,162.85 1,145.73
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 582.42 587.11 693.03 400.34 591.25
  รวมหนี้สิน 1,502.83 1,607.10 1,552.24 1,563.19 1,736.99
  ทุนจดทะเบียน 1,044.64 1,044.64 1,044.64 1,044.64 1,044.64
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 758.19 757.06 758.19 757.06 757.06
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 271.74 269.48 271.74 269.48 269.48
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -0.45 64.66 42.92 37.41 5.44
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 39.20 42.59 39.20 39.20 39.20
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 39.20 39.20 39.20 39.20 39.20
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,068.66 1,133.78 1,112.04 1,103.14 1,071.17
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 356.99 486.51 914.28 1,221.24 905.69
  รายได้อื่น 5.27 15.28 20.24 45.45 65.41
  รวมรายได้ 362.26 501.79 934.52 1,266.69 971.10
  ต้นทุน 289.15 357.75 732.95 1,031.71 916.85
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 62.62 67.97 130.50 157.98 165.25
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 363.41 431.65 864.72 1,189.69 1,082.11
  EBITDA 68.64 172.91 271.34 337.14 210.88
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 69.79 102.77 201.54 260.14 321.89
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -1.15 70.14 69.80 77.00 -111.01
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -43.38 32.43 10.69 28.93 -163.31
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.06 0.04 0.01 0.04 -0.22
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 114.35 104.74 221.71 308.87 96.46
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -3.51 -8.91 -101.90 -43.99 -15.25
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -70.56 -76.41 -117.73 -264.06 -100.47
  เงินสดสุทธิ 40.28 19.42 2.08 0.82 -19.26
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.69 0.63 0.69 0.47
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -5.91 10.64 0.96 2.66
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.06 6.14 2.62 2.81
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.41 1.42 1.40 1.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.30 0.42 0.35 0.46
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.00 26.47 19.83 15.52
  EBIT Margin (%) -0.32 13.98 7.47 6.08
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -11.97 6.46 1.14 2.28

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -26.62 -17.45 -25.14 34.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -19.18 -36.60 -28.96 12.53
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -27.81 -18.75 -26.22 30.44
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -15.81 -32.20 -27.32 9.94
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -63.06 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.00 3.17 2.28 3.19
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 182.54 115.26 160.39 114.24
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.52 8.25 10.82 9.67
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 34.69 44.24 33.74 37.75
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.50 1.77 1.62 2.26
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 243.91 206.06 225.73 161.51
  วงจรเงินสด (วัน) -26.67 -46.56 -31.60 -9.51


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้