สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CPW บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.14 2.70 / 0.88 22.36 1.96 300.00 1,284.00 1,434.31 147.96 6.82
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ม.ค. 2564 17:38   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
29 ธ.ค. 2563 20:04   แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2564
18 ธ.ค. 2563 12:53   แจ้งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
12 พ.ย. 2563 17:18   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 17:08   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 159/6 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 201 ? 202 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2665-2950-3
เบอร์โทรสาร 0-2665-2954
URL www.copperwired.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/10/2562
ราคา IPO (บาท) 2.38 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  จัดจำหน่ายกลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงสินค้าแบรนด์ Apple ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย (Reseller) และศูนย์บริการซ่อมบำรุงอย่างเป็นทางการ ผ่านร้านค้าภายใต้การบริหารงานของบริษัท ได้แก่ 1.ร้าน .life (dotlife) จำหน่ายสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ 2.ร้านค้าปลีก Apple Brand Shop จำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่ ร้าน iStudio by copperwired ร้าน Ai_ และร้าน U-Store by copperwiredและ 3.ร้าน iServe ศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากทาง Apple ให้บริการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่สินค้าแบรนด์ Apple

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มิ.ย. 2563 17 ต.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.80% 2,408 31.80% 2,050
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.13% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.66% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.14 -8.07 -5.61
  20 วัน 3.88 1.79 2.82
  60 วัน -3.60 -9.32 -22.09
  120 วัน 9.18 10.89 -2.50
  YTD 5.94 2.08 2.25
  P/E (X) 22.36 30.40 29.96
  P/BV (X) 1.96 3.65 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.42 0.77 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด 307,898,600 51.32
  2. นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข 67,706,200 11.28
  3. Melco Holdings Inc. 24,637,800 4.11
  4. นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 10,000,000 1.67
  5. นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์ 9,742,800 1.62
  6. นาง วลีพร อิงค์ธเนศ 7,857,000 1.31
  7. น.ส. สุรีย์พร อิงค์ธเนศ 5,638,200 0.94
  8. นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ 5,290,400 0.88
  9. นาง ศรัณภัค จงวิศาล 4,317,000 0.72
  10. แพทย์หญิง ยุพารัตน์ พัฒนเจริญ 4,024,000 0.67

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ
  4. นาย พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาย มนัส เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ก้องเกียรติ หวังวีระมิตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 600.00  600.00  600.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,284.00  1,212.00  1,068.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.14  2.02  1.78 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.09  1.09  N/A 
  P/BV (X) 1.96  1.85 
  P/E (X) 22.36  21.10  16.43 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 17.63  232.70  101.92 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 14.74  11.40  28.75 
  Beta 1.12  1.16 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.94  13.48  -25.21 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.74  3.96  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.84  0.84 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.059 บาท 21 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.021 บาท 23 ม.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 232.79 57.04 389.79 104.53
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 27.75 30.98 43.32 40.06
  สินค้าคงเหลือ 284.21 314.46 475.87 462.86
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 569.08 442.19 958.97 678.19
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 93.82 90.11 91.86 97.46
  รวมสินทรัพย์ 1,038.55 644.95 1,165.35 881.51
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 1.34 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 60.31 307.02 408.07 450.36
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 111.90 - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 204.88 344.42 468.77 505.10
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 178.22 18.20 20.58 19.24
  รวมหนี้สิน 383.10 362.62 489.35 524.34
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 206.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 220.00 300.00 206.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 331.76 45.70 331.76 45.70
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 2.27 2.27 2.27 2.27
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 21.41 14.36 41.96 103.20
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 655.45 282.33 676.00 357.17
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ยอดขายสุทธิ 2,001.18 2,233.31 3,586.88 3,193.25
  รายได้อื่น 12.43 14.06 20.84 34.37
  รวมรายได้ 2,013.61 2,247.37 3,607.72 3,227.62
  ต้นทุนขาย 1,699.84 1,882.58 3,056.95 2,726.99
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 289.55 319.83 452.69 401.56
  รวมค่าใช้จ่าย 1,989.39 2,202.41 3,509.64 3,128.55
  EBITDA 147.96 69.44 131.71 128.28
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 123.74 24.49 33.62 29.20
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 24.22 44.96 98.08 99.08
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 16.04 36.16 77.55 82.42
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.08 0.17 40.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -0.81 92.55 71.21 146.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -25.04 -28.65 -38.91 -53.59
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -131.15 -111.38 252.96 -43.17
  เงินสดสุทธิ -157.00 -47.49 285.26 50.16
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.78 2.05
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.25 15.01
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.19 9.58
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.58 0.72
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 4.01 3.53
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.06 14.77
  EBIT Margin (%) 1.20 2.72
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.80 2.15

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 114.25 86.04
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 3.19 4.24
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 9.60 6.51
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 38.01 56.04
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 15.65 7.12
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 23.32 51.25
  วงจรเงินสด (วัน) 17.88 9.04


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น