สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CPTGF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
13.40 14.20 / 12.60 - 1.27 9,751.42 12,957.80
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 ก.ย. 2562 12:51   ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
27 ส.ค. 2562 19:31   รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
26 ส.ค. 2562 19:28   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 ก.ค. 62
15 ส.ค. 2562 17:28   แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 22 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
14 ส.ค. 2562 09:22   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ทรัสตี -
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2686-6100
เบอร์โทรสาร 0-2670-0430
URL www.ktam.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/11/2013 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/12/2556
ราคา IPO (บาท) 10.15 @พาร์10.15 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.0842 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.0882 : ใหม่ 10.0842 @ 07/04/2560

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ในที่ดินและอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า รวมถึงส่วนควบของที่ดินและอาคาร งานระบบที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในอาคาร จำนวน 3 อาคาร โดยสิทธิการเช่ามีกำหนดระยะเวลา 30 ปีแต่วันจดทะเบียนการเช่าที่สำนักงานที่ดิน (ลงทุนวันที่ 4 ธ.ค.56) ได้แก่ 1) อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับลูกค้าทั่วไปและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) เป็นอาคารเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน และอาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 3) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับลูกค้าทั่วไป

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 0.75 -2.50 1.98
20 วัน 0.75 -6.33 0.54
60 วัน - -11.72 3.98
120 วัน 3.08 -17.15 2.41
YTD 5.51 -18.75 0.57
P/E (X) - N/A 18.70
P/BV (X) 1.27 1.65 1.83
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.08 0.95

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 ส.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) 322,333,300 33.33
2. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 96,000,700 9.93
3. สำนักงานประกันสังคม 93,917,400 9.71
4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 50,503,000 5.22
5. ธนาคารออมสิน 49,261,000 5.09
6. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 45,237,200 4.68
7. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 29,821,900 3.08
8. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 28,560,400 2.95
9. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,446,800 1.80
10. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส 1 15,082,600 1.56

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
19 ก.ย. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 967.00  967.00  967.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 12,957.80  12,280.90  12,280.90 
ราคา (บาท/หุ้น) 13.40  12.70  12.70 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.53  10.43  10.35 
P/BV (X) 1.27  1.22  1.23 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.44  4.50  10.49 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.97  2.29  5.36 
Beta 0.21  0.16  0.41 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 10.61  (ข้อมูล ณ วันที่ 19/09/2562) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.51  0.00  -15.33 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.04  6.12  6.26 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบระยะเวลาบัญชีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.21 บาท 16 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.218 บาท 14 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.19 บาท 15 มี.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.1975 บาท 14 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.2037 บาท 14 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.218 บาท 15 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.1855 บาท 15 มี.ค. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.1987 บาท 15 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
01 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.2052 บาท 14 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 0.188 บาท 13 มิ.ย. 2560 เงินปันผล
01 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.2154 บาท 15 มี.ค. 2560 เงินปันผล
01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 0.1669 บาท 15 ธ.ค. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินลงทุน - สุทธิ 10,208.96 10,104.52 10,258.95 10,104.62 10,118.99
เงินสด 299.09 332.07 190.59 269.33 178.01
ลูกหนี้ 105.29 95.37 92.15 88.89 79.21
รวมสินทรัพย์ 10,645.90 10,545.48 10,552.12 10,472.22 10,381.89
เจ้าหนี้ 69.76 69.10 62.71 73.34 46.31
เงินมัดจำการเช่าและบริการ 293.10 281.69 284.87 286.11 273.72
รวมหนี้สิน 458.66 469.20 448.33 456.95 415.02
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 9,751.42 9,751.42 9,751.42 9,751.42 9,755.29
กำไร (ขาดทุน) สะสม 435.81 324.87 352.37 263.85 211.57
สินทรัพย์สุทธิ 10,187.23 10,076.29 10,103.79 10,015.27 9,966.86
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 10.53 10.42 10.45 10.36 10.31
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
รายได้จากเงินลงทุน 708.77 707.81 1,409.82 1,412.51 1,383.76
รายได้อื่น - - - - -
รวมรายได้ 708.77 707.81 1,409.82 1,412.51 1,383.76
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6.57 6.56 13.24 13.54 13.86
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.95 0.94 1.90 1.93 1.97
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 57.46 56.85 110.67 133.49 115.58
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3.11 2.57 6.94 10.36 6.62
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 183.36 188.02 411.48 416.76 403.39
รวมค่าใช้จ่าย 253.41 256.60 548.23 579.57 579.35
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 455.36 451.21 861.59 832.94 804.41
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 503.03 452.93 699.41 875.85 800.55
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -394.54 -390.19 -778.14 -784.53 -767.89
เงินสดสุทธิ 108.49 62.74 -78.73 91.32 32.65
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น