สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
24.90 37.25 / 20.80 - 1.90 29,016.41 55,090.67
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2563 21:16   แจ้งเลื่อนการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และ/หรือเงินลดทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
14 ส.ค. 2563 21:15   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
14 ส.ค. 2563 21:15   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 21:15   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
14 ส.ค. 2563 21:14   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ทรัสตี บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2667-5555 ต่อ 1660
เบอร์โทรสาร 0-2667-5590
URL www.cpnreit.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/11/2017 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/12/2560
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 13.1149 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 13.4028 : ใหม่ 13.1149 @ 05/04/2561

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในกรรมสิทธิ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วง ในโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า โครงการเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ โรงแรมฮิลตัน พัทยา

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  73.13% 10,330 73.14% 10,253
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 9.63% (ณ วันที่ 28/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 28/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.40 1.26 1.37
  20 วัน 3.75 5.21 8.70
  60 วัน -8.62 -0.88 -3.75
  120 วัน 3.75 -2.83 -9.66
  YTD -23.97 -2.04 -4.90
  P/E (X) - N/A 21.68
  P/BV (X) 1.90 1.14 1.42
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.02 0.74

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 590,521,686 26.69
  2. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 75,766,100 3.42
  3. ธนาคาร ออมสิน 68,004,833 3.07
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 51,198,300 2.31
  5. สำนักงานประกันสังคม 50,507,300 2.28
  6. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 47,056,000 2.13
  7. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 39,923,858 1.80
  8. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 31,550,375 1.43
  9. AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 28,378,802 1.28
  10. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 27,862,269 1.26

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,212.48  2,212.48  2,212.48 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 55,090.67  72,458.61  56,418.16 
  ราคา (บาท/หุ้น) 24.90  32.75  25.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 13.12  13.57  13.59 
  P/BV (X) 1.90  2.41  1.88 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 22.20  22.05  12.67 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 78.00  63.21  27.75 
  Beta 0.60  -0.03  0.21 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 13.13  (ข้อมูล ณ วันที่ 28/09/2563) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -23.97  28.43  14.86 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.52  4.94  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.2707 บาท 10 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.406 บาท 20 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.406 บาท 06 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.4055 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.4055 บาท 11 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.4163 บาท 25 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.4157 บาท 04 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.4055 บาท 06 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.3795 บาท 06 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว บงกช อ่ำเสงี่ยม/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วรรณาพร จงพีรเดชานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (29/11/60 
  -31/12/60) 
  เงินลงทุน - สุทธิ 69,841.64 45,755.84 45,373.64 45,749.42 45,299.99
  เงินสด 230.70 427.55 509.94 341.67 1,052.36
  ลูกหนี้ 596.88 124.62 143.71 130.92 188.62
  รวมสินทรัพย์ 71,571.61 46,954.98 46,687.03 46,849.78 47,055.55
  เจ้าหนี้ 290.70 246.74 254.62 247.47 762.24
  เงินมัดจำการเช่าและบริการ 1,696.66 1,557.22 1,583.60 1,543.59 1,424.07
  รวมหนี้สิน 42,522.26 16,932.26 16,985.84 16,854.57 17,593.41
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 29,016.41 29,016.41 29,016.41 29,016.41 29,653.38
  กำไร (ขาดทุน) สะสม -183.15 790.21 468.68 762.71 -407.33
  สินทรัพย์สุทธิ 29,049.35 30,022.72 29,701.19 29,995.21 29,462.15
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 13.13 13.57 13.42 13.56 13.32
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (29/11/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากเงินลงทุน 1,918.99 2,588.43 5,141.59 4,927.35 378.35
  รายได้อื่น - - - - -
  รวมรายได้ 1,918.99 2,588.43 5,141.59 4,927.35 378.35
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 73.72 66.54 134.66 133.96 12.11
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 20.11 18.15 36.72 - -
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 181.22 237.51 471.72 512.98 68.90
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 35.90 51.95 112.24 117.15 23.12
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 74.43 63.76 121.75 141.47 16.54
  รวมค่าใช้จ่าย 1,052.14 692.96 1,385.48 1,349.65 154.61
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 866.85 1,895.47 3,756.11 3,577.70 223.74
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (29/11/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -6,858.08 2,087.70 4,210.11 2,833.20 -12,437.74
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,578.84 -2,001.82 -4,041.84 -3,543.89 13,490.10
  เงินสดสุทธิ -279.24 85.89 168.27 -710.69 1,052.36
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น