สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
21.20 23.90 / 16.80 - 1.60 31,691.08 54,442.32
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ก.ย. 2564 17:07   การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CPNREIT
10 ก.ย. 2564 21:06   แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
13 ส.ค. 2564 21:20   การออกหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 2/2564
13 ส.ค. 2564 08:52   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
13 ส.ค. 2564 08:52   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ทรัสตี บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2667-5555 Ext. 1660
เบอร์โทรสาร 0-2667-5590
URL www.cpnreit.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/11/2017 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/12/2560
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 12.3406 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 12.4431 : ใหม่ 12.3406 @ 16/09/2564

  ลักษณะธุรกิจ
  ลงทุนในกรรมสิทธิ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วง ในโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 โครงการเซ็นทรัล พระราม 3 โครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า โครงการเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โครงการเซ็นทรัล พัทยา โรงแรมฮิลตัน พัทยา อาคารสำนักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และอาคารสำนักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2564 27 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  74.13% 12,375 73.13% 10,330
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.72% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 20/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.47 0.59 -0.10
  20 วัน 1.92 -0.47 -0.22
  60 วัน 4.43 3.15 -1.86
  120 วัน 6.53 3.36 2.79
  YTD 11.58 11.00 -1.24
  P/E (X) - N/A 20.92
  P/BV (X) 1.60 1.10 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.04 1.41

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 661,697,175 25.77
  2. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด . 115,892,862 4.51
  3. สำนักงานประกันสังคม 76,611,500 2.98
  4. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 74,511,300 2.90
  5. ธนาคาร ออมสิน 67,020,993 2.61
  6. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 63,307,610 2.47
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 56,383,500 2.20
  8. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 49,997,678 1.95
  9. CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 32,224,741 1.25
  10. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 30,592,005 1.19

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,568.03  2,212.48  2,212.48 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 54,442.32  42,037.06  72,458.61 
  ราคา (บาท/หุ้น) 21.20  19.00  32.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 13.23  12.90  13.57 
  P/BV (X) 1.60  1.47  2.41 
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 21.05  26.00  22.05 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 57.74  65.15  63.21 
  Beta 0.86  0.67  -0.03 
  มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 13.24  (ข้อมูล ณ วันที่ 20/10/2564) 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 11.58  -41.98  28.43 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.10  8.54  4.94 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.2707 บาท 10 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.406 บาท 20 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.406 บาท 06 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.4055 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.4055 บาท 11 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.4163 บาท 25 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.4157 บาท 04 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว บงกช อ่ำเสงี่ยม/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วรรณาพร จงพีรเดชานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 934.80 230.70 1,162.10 509.94 341.67
  เงินลงทุน 75,901.78 69,841.64 69,342.51 45,373.64 45,749.42
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 894.38 596.88 644.43 143.71 130.92
  รวมสินทรัพย์ 78,173.65 71,571.61 71,577.17 46,687.03 46,849.78
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 155.64 290.70 194.33 254.62 247.47
  หนี้สินระยะยาว 15,325.73 - - - -
  หนี้สินตามสัญญาเช่า 18,501.32 - - - -
  รวมหนี้สิน 44,178.16 42,522.26 43,533.19 16,985.84 16,854.57
  ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 31,954.30 29,016.41 28,551.79 29,016.41 29,016.41
  กำไร (ขาดทุน)สะสม -160.25 -183.15 -723.90 468.68 762.71
  สินทรัพย์สุทธิ 33,995.48 29,049.35 28,043.98 29,701.19 29,995.21
  สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 13.24 13.13 12.68 13.42 13.56
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากเงินลงทุน 1,854.49 1,918.99 4,069.62 5,141.59 4,927.35
  รายได้อื่น 11.54 - - - -
  รวมรายได้ 1,866.03 1,918.99 4,069.62 5,141.59 4,927.35
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 80.80 73.72 150.35 134.66 133.96
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 21.85 20.11 40.93 36.72 -
  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 214.29 181.22 404.78 471.72 512.98
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - 35.90 - 112.24 117.15
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 123.44 74.43 124.43 121.75 141.47
  รวมค่าใช้จ่าย 1,579.63 1,052.14 2,532.08 1,385.48 1,349.65
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 286.40 866.85 1,537.54 3,756.11 3,577.70
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -4,881.40 -6,858.08 -5,299.33 4,210.11 2,833.20
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,654.10 6,578.84 5,951.49 -4,041.84 -3,543.89
  เงินสดสุทธิ -227.30 -279.24 652.16 168.27 -710.69
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม 0.15 0.45 0.38 0.73
  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ 0.57 0.59 0.61 0.36

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  22 ก.พ. 2564 PO 171,667,462 2,568,034,000 12.9049
  22 ก.พ. 2564 PO 27,097,408 2,396,366,538 12.9049
  22 ก.พ. 2564 XR 156,792,430 2,369,269,130 12.9049

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) 3.89 151.13 156.29 0.78
  อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) 9.22 52.43 53.31 -0.35


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้