สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2560  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
56.25 61.75 / 47.50 27.31 4.85 2,244.00 252,450.00 302,451.36 16,789.49 18.01
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 มี.ค. 2560 08:58   การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
01 มี.ค. 2560 08:38   การร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use Development) (แก้ไขหัวข้อข่าว)
01 มี.ค. 2560 08:00   สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
28 ก.พ. 2560 18:12   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
28 ก.พ. 2560 17:57   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 31-33, 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2667-5555
เบอร์โทรสาร 0-2264-5593
URL www.cpn.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/6/1980 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/03/2538
ราคา IPO (บาท) 89.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 07/05/2556

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาและให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารที่พักอาศัย และศูนย์อาหาร รวมทั้งลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกและเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มี.ค. 2559 17 มี.ค. 2558
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  46.85% 14,923 42.75% 17,314
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 29.65% (ณ วันที่ 27/03/2560) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.32% (ณ วันที่ 27/03/2560)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.45 0.28 0.00
  20 วัน 3.21 2.43 2.39
  60 วัน 1.81 -1.58 -1.65
  120 วัน -4.66 -4.23 -9.58
  YTD -0.88 -2.95 -2.62
  P/E (X) 27.31 17.14 17.32
  P/BV (X) 4.85 1.73 1.93
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.17 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด 1,176,343,960 26.21
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 250,272,993 5.58
  3. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 126,625,200 2.82
  4. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 115,024,290 2.56
  5. CHASE NOMINEES LIMITED 99,425,115 2.22
  6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 93,570,500 2.08
  7. BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG 93,025,620 2.07
  8. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 84,429,445 1.88
  9. CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH 77,344,160 1.72
  10. สำนักงานประกันสังคม 70,106,900 1.56

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
  2. นาย ปรีชา เอกคุณากูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
  3. นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  4. นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  5. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  6. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  7. นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  8. นาย การุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาง โชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 มี.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  2558
  30 ธ.ค. 2558
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,488.00  4,488.00  4,488.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 252,450.00  254,694.00  210,936.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 56.25  56.75  47.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 11.59  11.10  9.82 
  P/BV (X) 4.85  5.11  4.79 
  P/E (X) 27.31  28.50  27.08 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.38  39.40  28.02 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 277.03  393.99  230.81 
  Beta 1.32  1.23  0.91 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2559  2558 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.88  20.74  3.30 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.48  1.23  1.38 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.40  0.35  0.37 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของงบการเงินรวม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.83 บาท 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.70 บาท 18 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.65 บาท 20 พ.ค. 2558 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 0.55 บาท 21 พ.ค. 2557 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นางสาว บงกช อ่ำเสงี่ยม/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เงินสด 2,488.95 2,577.73 2,487.78 1,752.18
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,102.33 1,249.50 1,404.32 1,229.67
  สินค้าคงเหลือ 428.46 - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,659.02 7,337.00 7,018.15 5,499.10
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,796.80 1,939.05 2,140.49 2,352.90
  รวมสินทรัพย์ 104,527.35 103,044.63 89,035.19 77,538.77
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - 200.00 900.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 825.23 904.08 828.39 598.41
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,707.62 5,168.98 4,478.72 5,153.57
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 14,878.40 15,529.90 14,126.49 15,458.23
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 36,644.14 40,713.62 33,160.78 25,256.90
  รวมหนี้สิน 51,522.55 56,243.52 47,287.27 40,715.13
  ทุนจดทะเบียน 2,244.00 2,244.00 2,244.00 2,244.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,244.00 2,244.00 2,244.00 2,244.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 8,558.56 8,558.56 8,558.56 8,558.56
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 41,276.43 35,174.15 30,258.20 25,419.60
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 52,037.05 45,936.59 41,020.71 36,178.42
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 967.75 864.52 727.21 645.22
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  ยอดขายสุทธิ 27,633.70 24,282.57 22,307.54 19,913.18
  รายได้อื่น 1,627.22 1,589.28 1,645.30 1,795.85
  รวมรายได้ 30,113.84 26,621.15 24,766.60 22,395.15
  ต้นทุนขาย 14,040.60 12,633.72 11,616.24 10,541.62
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,406.41 4,030.47 3,666.74 3,445.55
  รวมค่าใช้จ่าย 18,447.01 16,664.19 15,283.46 13,987.36
  EBITDA 16,789.49 14,394.82 13,502.32 12,091.49
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 5,122.66 4,437.85 4,019.18 3,683.71
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 11,666.82 9,956.96 9,483.14 8,407.79
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 9,243.80 7,880.31 7,306.95 6,292.53
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.06 1.76 1.63 1.42
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 14,373.19 13,698.32 21,766.22 11,024.99
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -5,941.87 -16,674.63 -13,853.75 -9,809.34
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -8,520.11 3,066.26 -7,176.87 -2,357.11
  เงินสดสุทธิ -88.79 89.95 735.60 -1,141.46
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2559  2558  2557 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.45 0.47 0.50
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.87 18.12 18.93
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.24 10.37 11.39
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.99 1.22 1.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.29 0.28 0.30
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 49.19 47.97 47.93
  EBIT Margin (%) 38.74 37.40 38.29
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 30.70 29.60 29.50

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2559  2558  2557 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 13.80 8.85 12.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 11.14 8.76 10.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 13.12 7.49 10.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 10.70 9.03 9.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 17.30 7.85 16.12

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2559  2558  2557 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 23.50 18.30 16.94
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 15.53 19.95 21.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 32.77 N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 11.14 N/A N/A
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 16.24 14.58 16.28
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 22.48 25.03 22.42
  วงจรเงินสด (วัน) 4.19 -5.08 -0.87


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น