สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CPI บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.47 1.87 / 1.35 N/A 0.50 632.75 930.15 3,320.88 213.17 19.19
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ส.ค. 2562 13:12   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
09 ส.ค. 2562 17:11   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพื่อปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ
09 ส.ค. 2562 17:05   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2562 17:05   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ส.ค. 2562 17:03   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30, 1168/91 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2285-6370-2, 0-2679-9166
เบอร์โทรสาร 0-2285-6369
URL www.cpi-th.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/11/1979 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/05/2537
ราคา IPO (บาท) 55.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 08/03/2545

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/07/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / ธุรกิจการเกษตร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มประเภทต่างๆ อาทิ น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอิน เพื่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ มากมาย และ น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวด ปี๊บ และถุง ตรา "ลีลา" ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล สำหรับใช้ในตลาดผู้บริโภคทั่วไป รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นๆ อาทิ ไขปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม และกากเมล็ดในปาล์ม สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อีกด้วย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.94% 2,140 51.18% 2,204
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.28% (ณ วันที่ 17/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.45% (ณ วันที่ 17/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.68 2.27 0.81
  20 วัน 5.76 9.59 3.69
  60 วัน - 0.36 0.20
  120 วัน 2.80 -2.45 0.43
  YTD -1.34 -15.20 -7.27
  P/E (X) N/A 23.08 18.99
  P/BV (X) 0.50 2.17 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.33 1.04

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด 214,669,400 33.93
  2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 33,433,581 5.28
  3. นาย รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ 18,721,720 2.96
  4. นาย โกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา 14,240,974 2.25
  5. นาย ชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา 13,253,181 2.09
  6. นาย กิตติ ฉัตรเลขวนิช 10,621,923 1.68
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,093,592 1.44
  8. นาย เมธี ฉัตรเลขวนิช 7,106,020 1.12
  9. นาย ธวัช เตชวัฒนสุข 6,961,077 1.10
  10. นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์ 6,680,158 1.06

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย กฤษฎ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  4. นาย ชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ
  5. นาย กิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ
  6. นาย การุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการ
  7. นาย ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ กรรมการ
  8. นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
  9. นาย ศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย นพพร พิชา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  17 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 632.75  632.75  632.75 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 930.15  942.80  1,214.89 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.47  1.49  1.92 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.92  2.66  2.68 
  P/BV (X) 0.50  0.56  0.72 
  P/E (X) N/A  68.25  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 10.39  25.42  46.90 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.57  1.35  3.04 
  Beta 0.30  0.58  0.89 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.34  -22.40  -28.89 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  2.68  1.56 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  1.83  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.04 บาท 21 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  - 0.03 บาท 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 153.05 74.94 129.10 96.32 73.60
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 323.85 377.48 354.65 485.19 541.70
  สินค้าคงเหลือ 494.24 427.10 589.79 596.94 897.78
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,072.44 1,019.14 1,166.60 1,266.62 1,585.88
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,792.19 2,691.75 2,848.68 2,722.56 2,696.33
  รวมสินทรัพย์ 4,389.56 4,236.44 4,548.40 4,511.64 4,789.87
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,369.00 1,053.00 1,448.00 1,253.00 1,588.40
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 196.70 195.21 229.97 151.43 107.72
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 282.15 282.15 282.15 282.15 222.60
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,870.82 1,557.71 1,982.59 1,704.91 1,948.21
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 672.97 895.55 799.28 1,037.81 1,069.99
  รวมหนี้สิน 2,543.79 2,453.26 2,781.87 2,742.72 3,018.20
  ทุนจดทะเบียน 755.42 775.42 775.42 775.42 775.42
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 632.75 632.75 632.75 632.75 632.75
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 412.31 412.31 412.31 412.31 412.31
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 645.37 483.25 645.37 483.25 483.25
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 142.68 242.22 63.44 228.17 232.30
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,845.77 1,783.18 1,766.53 1,768.92 1,771.67
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 1,705.76 2,154.06 4,120.64 4,974.37 5,172.95
  รายได้อื่น 14.00 11.95 10.94 12.12 28.45
  รวมรายได้ 1,719.76 2,166.01 4,131.57 4,986.49 5,201.40
  ต้นทุนขาย 1,425.14 1,894.81 3,764.91 4,518.68 4,804.17
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 179.96 194.93 383.31 399.30 364.72
  รวมค่าใช้จ่าย 1,608.54 2,089.73 4,200.07 4,919.72 5,168.90
  EBITDA 213.17 181.78 141.70 275.16 231.09
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 101.95 105.51 210.19 208.39 198.59
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 111.22 76.28 -68.50 66.77 32.50
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 79.24 39.36 -139.42 16.20 -16.27
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.06 -0.22 0.03 -0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 310.86 446.68 346.18 670.94 -260.14
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -35.95 -70.72 -139.57 -254.87 -856.86
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -250.96 -397.34 -173.83 -393.35 1,118.95
  เงินสดสุทธิ 23.96 -21.38 32.78 22.72 1.94
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.57 0.65 0.59 0.74
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -5.49 7.61 -7.89 0.91
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.78 4.75 -1.51 1.44
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.38 1.38 1.57 1.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.85 1.03 0.91 1.07
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.45 12.04 8.63 9.16
  EBIT Margin (%) 6.47 3.52 -1.66 1.34
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.61 1.82 -3.37 0.32

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -20.81 -14.41 -17.16 -3.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -24.79 -21.39 -16.68 -5.94
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -20.60 -14.48 -17.14 -4.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -23.03 -19.73 -14.63 -4.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 101.34 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.47 10.46 9.81 9.69
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 34.85 34.88 37.20 37.67
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.15 7.17 6.35 6.05
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 51.03 50.93 57.53 60.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 16.82 18.03 19.74 34.87
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 21.71 20.24 18.49 10.47
  วงจรเงินสด (วัน) 64.17 65.57 76.23 87.58


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น