สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET50 / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
24.40 27.50 / 22.50 12.98 1.21 8,611.24 210,114.31 635,410.51 29,397.00 11.67
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ก.ย. 2561 17:05   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
25 ก.ย. 2561 17:59   การไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทย่อยจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้
10 ส.ค. 2561 19:18   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10 ส.ค. 2561 19:17   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2561 19:16   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15, 313 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2766-8000
เบอร์โทรสาร 0-2638-2942
URL www.cpfworldwide.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/1/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/12/2530
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 27/09/2544

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 01/04/2553
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / ธุรกิจการเกษตร
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่จำแนกธุรกิจหลักตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหาร

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2560
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
45.52% 62,924 48.77% 49,353
การถือครองหุ้นต่างด้าว 26.87% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
การถือครองหุ้น NVDR  5.97% (ณ วันที่ 18/10/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 2.12 2.31
20 วัน -5.24 -0.00 -1.78
60 วัน -5.24 -6.60 -7.89
120 วัน 3.39 13.48 8.84
YTD 1.67 22.45 5.94
P/E (X) 12.98 20.72 16.65
P/BV (X) 1.21 2.20 1.92
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 0.42 0.45

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 ส.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 2,113,315,835 24.54
2. UBS AG LONDON BRANCH 885,646,708 10.28
3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด 757,120,460 8.79
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 546,971,148 6.35
5. GIC PRIVATE LIMITED 344,398,258 4.00
6. สำนักงานประกันสังคม 332,040,600 3.86
7. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 244,631,928 2.84
8. UBS AG HONG KONG BRANCH 175,063,373 2.03
9. WORTH ACCESS TRADING LIMITED 160,662,200 1.87
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 116,761,123 1.36

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
2. นาย อดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
3. นาย ประเสริฐ พุ่งกุมาร รองประธานกรรมการ
4. นาย มิน เธียรวร รองประธานกรรมการ
5. นาย ชิงชัย โลหะวัฒนะกุล รองประธานกรรมการ
6. นาย พงษ์เทพ เจียรวนนท์ กรรมการ
7. นาย พงษ์ วิเศษไพฑูรย์ กรรมการ
8. นาง อรุณี วัชรานานันท์ กรรมการ
9. นาย สุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ กรรมการ
10. นาย สุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข กรรมการ
11. นาย อาสา สารสิน กรรมการอิสระ
12. นาง สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
14. นาย พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
15. นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
16. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
18 ต.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,611.24  8,611.24  7,742.94 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 210,114.31  206,669.82  228,416.79 
ราคา (บาท/หุ้น) 24.40  24.00  29.50 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 20.17  19.72  15.99 
P/BV (X) 1.21  1.22  1.84 
P/E (X) 12.98  14.09  15.74 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 76.59  91.53  103.51 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 832.13  798.04  898.73 
Beta 0.83  0.99  1.46 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.67  -18.64  61.20 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.07  3.56  2.54 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.40  0.50  0.40 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.35 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.25 บาท 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.50 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.45 บาท 24 พ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.50 บาท 08 ก.ย. 2559 เงินปันผล
01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.45 บาท 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว สาวิตรี องค์สิริมีมงคล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
6M/2560 
(01/01/60 
-30/06/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสด 28,912.07 27,524.02 22,971.72 34,100.38 36,460.82
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 37,392.46 33,199.23 36,133.67 30,678.92 26,155.92
สินค้าคงเหลือ 60,850.23 52,917.62 55,117.57 54,991.07 52,111.81
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 184,959.33 161,374.53 164,447.10 166,368.87 159,993.38
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 193,191.03 180,022.02 189,060.06 176,176.78 149,599.24
รวมสินทรัพย์ 625,004.29 578,099.59 593,496.95 582,179.03 494,262.74
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 69,904.92 69,622.37 68,077.21 68,389.28 88,018.61
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 35,582.79 27,654.51 34,837.34 31,561.94 28,022.33
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 51,521.09 61,282.91 25,251.50 23,189.80 49,454.73
รวมหนี้สินหมุนเวียน 184,213.49 183,810.88 190,618.40 190,498.50 186,290.69
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 211,228.22 188,425.59 176,236.69 197,974.12 134,247.10
รวมหนี้สิน 395,441.71 372,236.47 366,855.09 388,472.62 320,537.79
ทุนจดทะเบียน 9,291.53 7,742.94 9,291.53 7,742.94 7,742.94
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 8,611.24 7,742.94 8,611.24 7,742.94 7,742.94
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 57,298.91 36,462.88 57,298.91 36,462.88 36,462.88
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 6,872.13 7,474.03 7,414.65 7,466.44 7,462.57
กำไร(ขาดทุน)สะสม 89,640.02 80,245.41 83,044.86 75,603.15 66,739.67
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 2,909.25 1,135.15 2,909.25 1,135.15 1,135.15
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 170,796.02 147,569.89 168,015.20 133,697.68 116,364.68
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 58,766.56 58,293.24 58,626.66 60,008.73 57,360.28
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
6M/2560 
(01/01/60 
-30/06/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
ยอดขายสุทธิ 256,868.69 245,586.70 501,507.50 464,464.89 421,354.83
รายได้อื่น 8,450.92 7,540.72 13,689.44 5,705.31 12,838.14
รวมรายได้ 269,478.40 256,942.85 523,179.98 476,682.69 439,413.85
ต้นทุนขาย 228,878.87 215,671.85 441,421.55 391,822.15 363,287.02
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 25,125.96 24,410.14 51,788.08 45,472.86 46,889.24
รวมค่าใช้จ่าย 251,061.16 241,284.74 493,287.67 438,183.87 409,772.08
EBITDA 29,397.00 26,091.26 51,140.99 57,006.83 45,487.58
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10,979.76 10,433.16 21,248.68 18,508.00 15,845.80
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 18,417.24 15,658.11 29,892.31 38,498.83 29,641.78
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 8,942.60 8,019.56 15,259.32 14,702.82 11,058.74
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.06 1.06 1.91 1.99 1.50
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
6M/2560 
(01/01/60 
-30/06/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -480.12 6,679.96 17,255.86 31,231.10 20,862.44
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -14,936.61 -7,772.41 -22,482.03 -62,783.61 -51,868.47
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 21,205.58 -5,534.25 -2,517.49 29,618.50 30,755.01
เงินสดสุทธิ 5,788.84 -6,626.70 -7,743.66 -1,934.01 -251.02
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.00 0.88 0.86 0.87
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.17 11.06 10.12 11.76
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.43 6.11 5.09 7.15
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.32 2.52 2.18 2.91
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.89 0.94 0.89 0.89
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 10.90 12.18 11.98 15.64
EBIT Margin (%) 6.83 6.09 5.71 8.08
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.32 3.12 2.92 3.08

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
31 ก.ค. 2560 XR 868,300,453 8,611,242,385 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 4.59 10.48 7.98 10.23
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 6.12 16.27 12.66 7.85
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 4.88 12.49 9.75 8.48
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 4.05 16.52 12.58 6.93
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 11.51 3.07 3.78 32.95

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 14.53 16.58 15.01 16.34
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 25.12 22.01 24.31 22.33
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.99 8.28 8.02 7.32
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 45.67 44.07 45.52 49.89
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 14.38 15.46 13.30 13.15
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 25.39 23.60 27.45 27.75
วงจรเงินสด (วัน) 45.41 42.48 42.38 44.46


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น