สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET50 / SETTHSI / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
58.75 70.25 / 56.25 53.56 5.50 8,983.10 527,757.20 918,040.71 32,820.82 20.36
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ธ.ค. 2564 17:08   การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
16 ธ.ค. 2564 17:38   แจ้งวันหยุดประจำปี 2565
03 ธ.ค. 2564 12:55   แจ้งการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของแม็คโคร ราคาเสนอขายและการจัดส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญของแม็คโคร ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ซีพี ออลล์ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ (เพิ่ม Template)
03 ธ.ค. 2564 09:11   รายงานความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญของแมคโครให้แก่ประชาชนทั่วไป และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ (เพิ่ม Template)
02 ธ.ค. 2564 17:09   แจ้งการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของแม็คโคร ราคาเสนอขายและการจัดส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญของแม็คโคร ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ซีพี ออลล์ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2071-9000
เบอร์โทรสาร 0-2071-8617
URL www.cpall.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/10/2546
ราคา IPO (บาท) 42.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 19/05/2548

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร"

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2564 27 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  57.50% 121,105 56.65% 97,382
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 32.46% (ณ วันที่ 21/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  8.63% (ณ วันที่ 21/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.29 1.89 2.51
  20 วัน - 3.28 -1.84
  60 วัน -9.27 -1.88 -9.78
  120 วัน -2.08 -1.74 -8.71
  YTD -0.42 1.66 -0.13
  P/E (X) 53.56 47.74 20.74
  P/BV (X) 5.50 4.29 1.78
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17 0.23 1.44

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@23 พ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด 2,789,511,400 31.05
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 787,566,809 8.77
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 611,965,324 6.81
  4. STATE STREET EUROPE LIMITED 327,076,283 3.64
  5. GIC PRIVATE LIMITED 296,143,790 3.30
  6. สำนักงานประกันสังคม 246,801,400 2.75
  7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 143,832,432 1.60
  8. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด 116,400,000 1.30
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 110,754,664 1.23
  10. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 107,517,204 1.20

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
  2. นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท
  3. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการบริษัท
  4. นาย ธานินทร์ บูรณมานิต รองประธานกรรมการบริษัท
  5. นาย ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
  6. นาย อดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ
  7. นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
  8. นาย ณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ
  9. นาย ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ
  10. นาย พิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ
  11. นาย ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ
  12. นาย ปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย ผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  14. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ
  15. นาย ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ
  16. นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  17. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,983.10  8,983.10  8,983.10 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 527,757.20  530,002.98  523,265.65 
  ราคา (บาท/หุ้น) 58.75  59.00  58.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.69  10.69  10.36 
  P/BV (X) 5.50  5.52  5.62 
  P/E (X) 53.56  53.78  27.99 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.78  74.81  88.79 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,045.23  1,714.64  2,139.25 
  Beta 1.04  0.91  0.55 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.42  1.29  -19.38 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.53  1.53  2.15 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.82  0.82  0.60 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินรวม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.90 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.25 บาท 14 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.20 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,366.53 48,614.21 40,589.08 29,860.51 34,023.11
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 10,542.53 8,263.23 8,827.96 9,447.05 9,446.12
  สินค้าคงเหลือ 31,385.06 29,684.40 31,748.78 31,537.85 29,570.07
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 68,575.88 86,983.53 81,403.95 71,923.20 74,993.71
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 121,925.88 119,613.47 120,198.57 119,998.71 115,394.74
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 444,086.26 356,666.39 441,950.38 303,694.26 298,747.91
  รวมสินทรัพย์ 512,662.14 443,649.92 523,354.33 375,617.45 373,741.62
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 14,457.05 5,687.62 1,050.25 3,326.78 3,582.58
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 78,107.38 79,639.56 87,577.25 93,719.39 94,656.98
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 8,367.75 39,490.26 19,825.35 12,528.49 23,088.78
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 110,765.14 127,216.52 123,382.65 112,917.16 123,751.69
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 291,055.45 208,668.38 288,376.65 154,332.50 150,171.24
  รวมหนี้สิน 401,820.59 335,884.90 411,759.30 267,249.66 273,922.93
  ทุนจดทะเบียน 8,986.30 8,986.30 8,986.30 8,986.30 8,986.30
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 8,983.10 8,983.10 8,983.10 8,983.10 8,983.10
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,684.32 1,684.32 1,684.32 1,684.32 1,684.32
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 66,706.86 65,892.07 69,257.83 66,753.27 56,631.14
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -1,271.32 16,487.66 16,833.49 16,318.17 17,532.25
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -1,528.75 -3,421.50 -1,462.71 -1,442.73 -1,061.15
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 96,012.11 93,047.14 96,758.74 93,738.86 84,830.80
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 14,829.44 14,717.89 14,836.29 14,628.94 14,987.88
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 385,981.17 394,061.59 525,884.32 550,900.79 508,552.48
  รายได้อื่น 15,025.31 15,141.62 20,322.86 19,810.97 18,987.62
  รวมรายได้ 401,083.32 409,316.07 546,364.02 571,006.48 527,820.03
  ต้นทุน 304,375.64 307,870.45 410,880.03 426,063.16 395,317.24
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 80,257.30 80,626.33 107,858.20 111,562.06 100,195.13
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 384,632.94 388,496.77 518,738.22 537,625.22 495,512.37
  EBITDA 32,820.82 36,163.93 48,438.31 44,704.69 42,791.53
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 16,378.86 15,280.58 20,649.95 11,219.85 10,444.15
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 16,441.96 20,883.35 27,788.36 33,484.84 32,347.38
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,281.76 12,529.84 16,102.42 22,343.08 20,929.65
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.62 1.31 1.68 2.38 2.22
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 19,135.64 21,969.67 39,148.34 40,476.86 41,226.84
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -10,694.14 -13,044.80 -97,404.50 -16,583.56 -15,353.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -23,043.44 9,749.71 68,959.48 -27,938.61 -20,714.33
  เงินสดสุทธิ -14,601.94 18,674.58 10,703.33 -4,045.31 5,158.58
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.62 0.68 0.66 0.64
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.42 20.62 16.91 25.02
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.88 7.37 6.18 8.94
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.63 3.12 3.69 2.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.13 1.38 1.22 1.52
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.14 21.87 21.87 22.66
  EBIT Margin (%) 4.10 5.10 5.09 5.86
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.63 3.12 3.02 3.97

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -2.05 -3.51 -4.54 8.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -1.14 -2.55 -3.56 7.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -2.01 -3.27 -4.32 8.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -0.99 -2.54 -3.51 8.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -49.87 -22.54 -27.93 6.75

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 99.93 64.85 57.55 58.32
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 3.65 5.63 6.34 6.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 13.34 14.45 12.98 13.94
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 27.36 25.26 28.11 26.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.71 5.07 4.53 4.52
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 63.94 71.94 80.53 80.69
  วงจรเงินสด (วัน) -32.93 -41.05 -46.07 -48.26


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้