สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET50 / SETTHSI / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
62.50 83.00 / 56.25 27.64 6.48 8,983.10 561,443.83 866,084.18 24,224.35 18.27
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ส.ค. 2563 17:11   แจ้งความคืบหน้าการเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หลัก ร้าน 7-Eleven ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม
18 ส.ค. 2563 17:15   แจ้งวันหยุดเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
11 ส.ค. 2563 17:08   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563
11 ส.ค. 2563 17:08   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 ส.ค. 2563 17:00   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2071-9000
เบอร์โทรสาร 0-2071-8617
URL www.cpall.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/10/2546
ราคา IPO (บาท) 42.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 19/05/2548

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร"

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 พ.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  56.65% 97,382 55.87% 64,623
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 31.18% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  9.17% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.79 -2.15 -1.44
  20 วัน -3.47 -2.30 -0.35
  60 วัน -10.07 -7.87 -4.17
  120 วัน 4.17 -14.20 -15.26
  YTD -13.49 -5.60 6.07
  P/E (X) 27.64 29.41 22.11
  P/BV (X) 6.48 3.76 1.45
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17 0.57 0.81

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด 2,710,629,200 30.17
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 798,593,430 8.89
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 563,479,337 6.27
  4. STATE STREET EUROPE LIMITED 327,178,078 3.64
  5. สำนักงานประกันสังคม 183,627,800 2.04
  6. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด 180,000,000 2.00
  7. GIC PRIVATE LIMITED 160,502,700 1.79
  8. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 122,181,417 1.36
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 120,022,097 1.34
  10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 101,965,725 1.14

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
  2. นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท
  3. นาย ธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการบริษัท
  5. นาย อดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ
  6. นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
  7. นาย ณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ
  8. นาย ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ
  9. นาย พิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ
  10. นาย ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ
  11. นาย ปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  13. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ
  14. นาย ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ
  15. นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,983.10  8,983.10  8,983.10 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 561,443.83  649,029.07  617,588.22 
  ราคา (บาท/หุ้น) 62.50  72.25  68.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.64  9.83  8.86 
  P/BV (X) 6.48  7.35  7.76 
  P/E (X) 27.64  29.87  29.55 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 64.22  70.15  77.75 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2,206.60  2,049.75  2,135.40 
  Beta 0.54  1.08  0.85 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -13.49  5.09  -10.71 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.00  1.66  1.60 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.55  0.50  0.47 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินรวม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.25 บาท 14 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.20 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.10 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 29,523.08 31,370.22 29,860.51 34,023.11 28,878.81
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,334.16 1,429.68 1,718.00 2,039.65 1,600.92
  สินค้าคงเหลือ 28,859.75 27,956.52 31,537.85 29,570.07 27,376.29
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 66,285.35 68,394.34 71,923.20 74,993.71 66,573.27
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 118,357.29 113,525.54 116,082.07 111,287.43 106,394.00
  รวมสินทรัพย์ 420,751.53 369,666.48 375,617.45 373,741.62 360,298.57
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 15,860.99 3,686.47 3,326.78 3,582.58 4,325.53
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 63,667.32 73,410.78 78,549.54 78,790.39 74,742.35
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 33,611.20 13,654.05 12,620.84 23,194.98 16,896.91
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 131,053.51 107,238.07 112,917.16 123,751.69 112,106.96
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 188,479.61 164,604.69 154,332.50 150,171.24 167,962.83
  รวมหนี้สิน 319,533.12 271,842.76 267,249.66 273,922.93 280,069.79
  ทุนจดทะเบียน 8,986.30 8,986.30 8,986.30 8,986.30 8,986.30
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 8,983.10 8,983.10 8,983.10 8,983.10 8,983.10
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,684.32 1,684.32 1,684.32 1,684.32 1,684.32
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -6,132.15 -1,442.73 -1,442.73 -1,061.15 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 62,143.68 55,915.22 66,753.27 56,631.14 46,628.25
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 86,588.10 83,260.75 93,738.86 84,830.80 75,332.92
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 14,630.31 14,562.97 14,628.94 14,987.88 4,895.86
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 264,071.57 272,627.45 550,900.79 508,552.48 471,069.23
  รายได้อื่น 9,809.23 9,506.06 20,209.27 19,307.27 18,334.02
  รวมรายได้ 273,880.80 282,133.52 571,110.06 527,859.75 489,403.25
  ต้นทุนขาย 206,447.96 211,338.96 426,063.16 395,317.24 366,002.29
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 53,319.64 54,668.86 111,562.06 100,195.13 91,901.73
  รวมค่าใช้จ่าย 259,767.84 266,007.82 537,625.22 495,512.37 457,904.56
  EBITDA 24,224.35 21,527.26 44,704.69 42,791.53 41,056.86
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10,111.39 5,401.56 11,219.85 10,444.15 9,558.18
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 14,112.96 16,125.70 33,484.84 32,347.38 31,498.69
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 8,532.14 10,563.80 22,343.08 20,929.65 19,907.71
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.89 1.12 2.38 2.22 2.14
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 9,351.41 16,765.00 40,476.86 41,226.84 46,157.95
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -8,828.31 -7,788.30 -16,583.56 -15,353.92 -20,382.29
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -903.97 -11,544.45 -27,938.61 -20,714.33 -30,119.51
  เงินสดสุทธิ -380.87 -2,567.75 -4,045.31 5,158.58 -4,343.86
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.51 0.64 0.64 0.61
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 23.92 26.88 25.02 26.14
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.96 8.88 8.94 8.81
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.69 3.26 2.85 3.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.42 1.51 1.52 1.44
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.82 22.48 22.66 22.27
  EBIT Margin (%) 5.15 5.72 5.86 6.13
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.12 3.74 3.91 3.97

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -3.14 9.68 8.33 7.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -2.31 9.09 7.78 8.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -2.93 9.46 8.19 7.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -2.35 10.04 8.50 8.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -19.23 3.61 6.75 5.13

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 392.46 379.97 293.22 279.38
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 0.93 0.96 1.24 1.31
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 14.83 15.30 13.94 13.88
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 24.62 23.85 26.17 26.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.14 5.86 5.42 5.15
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 59.40 62.26 67.40 70.88
  วงจรเงินสด (วัน) -33.85 -37.44 -39.98 -43.28


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น