สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
COTTO บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.82 3.24 / 1.73 94.30 1.27 5,962.62 10,851.97 13,653.73 502.69 12.59
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2562 13:37   สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2562 (F45-3) (สอบทานแล้ว) แก้ไขกำไรต่อหุ้น
14 ส.ค. 2562 13:11   สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2562 (F45-3) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2562 13:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2562 12:59   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
22 ก.ค. 2562 18:54   สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2562 (F45-3) (ก่อนสอบทาน)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์โทรศัพท์ 0-2586-3286
เบอร์โทรสาร 0-2587-0162
URL http://www.scgceramics.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 01/08/2018 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/08/2561
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนังเป็นธุรกิจหลัก ภายใต้เครื่องหมายการค้า COTTO, SOSUCO และ CAMPANA และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 ก.พ. 2562 01 ส.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  6.80% 5,295 6.81% 4,150
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.24% (ณ วันที่ 18/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.02% (ณ วันที่ 18/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.68 4.97 2.90
  20 วัน - -1.28 -1.37
  60 วัน -10.78 -4.81 -9.20
  120 วัน -12.50 -5.40 -14.43
  YTD -8.54 -8.08 -13.53
  P/E (X) 94.30 15.96 18.86
  P/BV (X) 1.27 1.82 1.85
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.04 1.00

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 ก.พ. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด 5,428,587,893 91.04
  2. นาย วงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์ 108,608,848 1.82

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย นิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ
  2. นาย นำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการ
  4. นาย เชาวลิต เอกบุตร กรรมการ
  5. นาง นันทสิริ อัสสกุล กรรมการ
  6. น.ส. วรัญญู โอปนายิกุล กรรมการ
  7. นาย ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาง ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย บุญเชื้อ พลสิงขร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ฐัติพงศ์ เกสรกุล กรรมการอิสระ
  12. นาย ผดุง ลิขิตสัจจากุล กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,962.62  5,962.62 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 10,851.97  11,865.62 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.82  1.99 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.43  1.40 
  P/BV (X) 1.27  1.43 
  P/E (X) 94.30  192.58 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.26  20.03 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.91  37.80 
  Beta 1.04  1.06 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -8.54  N/A 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล อัตราร้อยละ 30-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย ไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 379.43 785.44 424.43 1,222.40
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,440.04 1,782.37 1,352.14 1,586.26
  สินค้าคงเหลือ 3,535.91 3,448.43 3,479.94 3,553.51
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,355.38 6,019.82 5,261.11 6,483.36
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,464.37 5,609.26 5,570.22 5,865.72
  รวมสินทรัพย์ 11,729.69 12,588.60 11,725.44 13,296.99
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 370.00 0.38 865.00 2.91
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,639.15 1,695.42 1,505.90 1,742.84
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,107.39 3,191.36 2,397.35 4,055.45
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 556.83 478.18 418.77 476.34
  รวมหนี้สิน 2,664.22 3,669.55 2,816.13 4,531.79
  ทุนจดทะเบียน 5,962.62 5,962.62 5,962.62 5,962.62
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,962.62 5,962.62 5,962.62 5,962.62
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,133.59 1,133.59 1,133.59 1,133.59
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 211.06 142.16 211.06 -324.19
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,241.22 1,166.10 1,090.20 1,473.67
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8,548.50 8,404.57 8,397.47 8,245.79
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 516.97 514.48 511.84 519.41
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 5,801.79 6,047.20 11,556.51 12,977.14
  รายได้อื่น 102.92 118.28 233.27 177.50
  รวมรายได้ 5,904.71 6,165.48 11,789.78 13,154.64
  ต้นทุนขาย 4,217.81 4,416.46 8,392.93 9,085.10
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,477.77 1,600.92 3,263.41 3,397.59
  รวมค่าใช้จ่าย 5,695.58 6,017.38 11,656.34 12,482.68
  EBITDA 502.69 148.10 729.51 671.96
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 293.56 - 596.06 -
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 209.13 148.10 133.44 671.96
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 151.03 45.90 9.96 469.90
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.01 - 0.08
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 635.49 936.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -180.35 -877.50
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -500.14 -546.41
  เงินสดสุทธิ -45.01 -487.29
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.54 2.19
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.36 0.12
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.60 1.07
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.31 0.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.95 0.94
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.30 27.37
  EBIT Margin (%) 3.54 1.13
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.56 0.08

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.02 7.87
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 51.99 46.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.35 2.39
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 155.55 152.94
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.91 5.17
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 74.27 70.64
  วงจรเงินสด (วัน) 133.28 128.70


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น