สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET50 / SETTHSI / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
78.00 84.50 / 41.50 41.07 21.39 300.00 93,600.00 99,765.10 2,680.42 28.46
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 พ.ย. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
11 พ.ย. 2564 18:41   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564 18:41   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564 18:41   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
04 ต.ค. 2564 12:37   การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ประจำปี 2565
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2017-7777
เบอร์โทรสาร -
URL www.comseven.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/2/2004 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/08/2558
ราคา IPO (บาท) 3.35 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมสินค้าแบรนด์ Apple.

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2564 06 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  45.71% 11,799 46.42% 7,245
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 8.57% (ณ วันที่ 19/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.61% (ณ วันที่ 19/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.19 -0.17 -1.00
  20 วัน -1.89 4.47 -2.86
  60 วัน 7.59 17.10 5.78
  120 วัน 14.71 16.08 7.63
  YTD -4.59 -1.80 -4.62
  P/E (X) 41.07 47.35 20.83
  P/BV (X) 21.39 4.25 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.94 0.32 1.80

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุระ คณิตทวีกุล 300,655,200 25.05
  2. นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 226,838,300 18.90
  3. นาย บัญชา พันธุมโกมล 62,146,800 5.18
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 61,552,102 5.13
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 51,783,668 4.32
  6. น.ส. อารี ปรีชานุกูล 40,600,000 3.38
  7. STATE STREET EUROPE LIMITED 27,030,682 2.25
  8. นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย 19,370,400 1.61
  9. น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี 14,137,900 1.18
  10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 13,423,000 1.12

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย สุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. อารี ปรีชานุกูล กรรมการ
  4. นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช กรรมการ
  5. นาย คงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล กรรมการ
  6. นาย คัชพล จุลชาต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,200.00  1,200.00  1,200.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 93,600.00  98,100.00  46,800.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 78.00  81.75  39.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.65  3.65  2.75 
  P/BV (X) 21.39  22.42  14.17 
  P/E (X) 41.07  43.04  35.46 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.39  202.45  217.85 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 515.81  648.08  305.82 
  Beta 0.88  0.94  0.95 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.59  109.62  47.17 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.28  1.22  2.05 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.53  0.53  0.73 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 1.00 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.80 บาท 26 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.50 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,325.29 813.73 872.15 1,304.05 1,058.96
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,538.43 1,117.06 901.95 937.73 928.62
  สินค้าคงเหลือ 4,463.66 4,458.95 3,664.40 4,819.46 3,844.40
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,125.31 6,759.11 5,860.67 7,216.78 5,907.05
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 582.99 473.53 505.71 644.99 655.97
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,740.61 3,070.89 3,346.05 1,942.89 1,681.56
  รวมสินทรัพย์ 11,865.93 9,830.01 9,206.72 9,159.67 7,588.62
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,335.77 2,346.54 1,282.51 2,138.50 1,674.80
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,788.31 2,661.66 2,464.34 3,348.58 2,905.67
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,674.65 5,699.98 4,429.89 5,629.24 4,708.67
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 785.71 825.85 906.00 154.28 103.42
  รวมหนี้สิน 7,460.36 6,525.83 5,335.89 5,783.52 4,812.09
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 898.76 898.76 898.76 898.76 898.76
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,191.50 2,120.98 2,668.33 2,175.03 1,572.05
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -14.72 -16.24 -14.80 - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,375.54 3,303.50 3,852.29 3,373.79 2,770.81
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 30.03 0.68 18.53 2.37 5.72
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 33,567.97 24,862.10 37,306.11 33,362.46 27,912.95
  รายได้อื่น 12.98 35.20 46.79 27.73 50.17
  รวมรายได้ 33,580.95 24,897.30 37,352.90 33,390.19 27,963.12
  ต้นทุน 28,954.06 21,652.11 32,595.90 28,946.22 24,286.65
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,612.46 2,143.00 2,986.06 2,924.86 2,551.53
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 31,566.52 23,795.11 35,581.96 31,871.08 26,838.18
  EBITDA 2,680.42 1,681.41 2,506.27 1,756.89 1,321.12
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 583.13 498.05 630.03 199.91 177.06
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 2,097.29 1,183.36 1,876.24 1,556.98 1,144.06
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,723.17 934.68 1,490.68 1,216.32 891.06
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.44 0.78 1.24 1.01 0.74
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 389.23 934.46 2,308.37 726.24 1,000.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -532.06 -336.30 -515.94 -338.77 -240.30
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 595.97 -1,088.47 -2,224.33 -142.38 -398.76
  เงินสดสุทธิ 453.14 -490.32 -431.90 245.09 361.51
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.22 1.19 1.32 1.28
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 59.36 41.88 41.26 39.59
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 25.72 19.76 20.43 18.59
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.69 1.98 1.38 1.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 4.24 4.16 4.07 3.99
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.74 12.91 12.63 13.24
  EBIT Margin (%) 6.25 4.75 5.02 4.66
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.13 3.73 4.00 3.64

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 35.02 8.12 11.82 19.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 33.72 9.03 12.61 19.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 34.88 8.16 11.87 19.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 32.66 8.29 11.64 18.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 84.36 12.44 22.56 36.50

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 34.65 35.28 40.56 35.75
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 10.53 10.35 9.00 10.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.94 7.60 7.68 6.68
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 40.81 48.03 47.50 54.62
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 14.64 13.57 11.21 9.26
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 24.93 26.90 32.55 39.43
  วงจรเงินสด (วัน) 26.42 31.48 23.95 25.40


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้