สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
COL บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
18.90 18.90 / 10.60 28.12 1.79 320.00 12,096.00 14,866.18 949.03 11.66
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ธ.ค. 2563 17:32   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ COL
30 ธ.ค. 2563 13:04   แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
29 ธ.ค. 2563 13:07   การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
28 ธ.ค. 2563 12:50   แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1
22 ธ.ค. 2563 18:37   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ COL
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 24 ซอยอ่อนนุช 66/1 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2015-5555 และ 1281
เบอร์โทรสาร 0-2056-0376
URL www.col.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/2/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/07/2553
ราคา IPO (บาท) 4.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 11/04/2561

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 26/12/2555
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / พาณิชย์

  ลักษณะธุรกิจ
  จำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานผ่านแค็ตตาล็อก (Catalog) ระบบคอลเซนเตอร์ (Call Center) ระบบสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์เฉพาะแต่ละองค์กร (e-Procurement) ระบบออนไลน์ (e-Commerce) และระบบขายผ่านหน้าร้าน (Store) และจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ผ่านระบบออนไลน์ (e-Commerce) และระบบขายผ่านหน้าร้าน (Store)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 ก.ค. 2563 08 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  53.10% 2,041 52.90% 3,071
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.75% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.61% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -1.25 0.65
  20 วัน 0.53 -1.13 -1.23
  60 วัน 1.07 -6.15 -19.30
  120 วัน 16.67 18.93 3.41
  YTD 0.53 -2.78 -3.69
  P/E (X) 28.12 30.29 30.19
  P/BV (X) 1.79 3.63 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.50 1.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด 225,704,000 35.27
  2. นาย วรวุฒิ อุ่นใจ 57,577,600 9.00
  3. นาง ณัฐธีรา บุญศรี 27,665,300 4.32
  4. น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์ 26,724,900 4.18
  5. น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล 25,792,700 4.03
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,099,675 2.05
  7. EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH 12,029,200 1.88
  8. นาง มาลินี อุ่นใจ 8,000,000 1.25
  9. น.ส. รมณี บุญดีเจริญ 7,000,000 1.09
  10. DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752 5,791,400 0.90

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สหัส ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. Mr. ALEXANDRE HAMMEL ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
  3. นาง สุพัตรา จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  4. น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  5. นาย ปัณฑิต มงคลกุล กรรมการ
  6. นาย ปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ กรรมการ
  7. นาย วรวุฒิ อุ่นใจ กรรมการ
  8. นาง อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 640.00  640.00  640.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 12,096.00  12,032.00  11,968.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 18.90  18.80  18.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.55  10.55  10.02 
  P/BV (X) 1.79  1.78  1.87 
  P/E (X) 28.12  27.98  16.60 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.75  24.88  9.34 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.32  11.44  5.43 
  Beta 0.57  0.58  0.68 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.53  0.53  -14.61 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  2.94 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.49 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.55 บาท 07 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.40 บาท 30 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 1,422.97 932.94 1,069.73 920.67 938.38
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,155.92 418.35 396.85 406.56 373.19
  สินค้าคงเหลือ 1,668.89 2,020.21 2,264.89 2,067.83 1,823.45
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,247.78 4,060.35 4,499.29 3,998.36 3,590.78
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,532.88 1,637.28 1,655.99 1,700.54 1,679.86
  รวมสินทรัพย์ 10,944.50 9,278.74 9,797.11 9,280.51 8,861.86
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 9.17 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,398.61 2,105.02 2,293.29 2,228.70 2,292.89
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 507.94 - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,924.50 2,628.63 2,948.51 2,905.83 2,967.26
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,205.01 185.03 188.80 118.26 98.72
  รวมหนี้สิน 4,129.51 2,813.66 3,137.31 3,024.09 3,065.98
  ทุนจดทะเบียน 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - 4,011.55 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 4,166.27 4,166.27 4,166.27 154.72 4,166.27
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,270.73 1,930.92 2,119.54 1,728.00 1,262.37
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,751.35 6,411.58 6,600.13 6,209.01 5,743.33
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 63.64 53.51 59.67 47.42 52.56
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 6,555.75 8,022.98 10,534.98 11,722.42 11,207.42
  รายได้อื่น 374.59 529.05 785.05 788.40 1,006.45
  รวมรายได้ 6,930.34 8,552.03 11,320.04 12,510.83 12,213.87
  ต้นทุนขาย 4,385.19 5,315.33 6,979.01 8,319.87 8,312.73
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,183.68 2,519.52 3,388.32 3,291.06 3,192.42
  รวมค่าใช้จ่าย 6,568.86 7,834.85 10,367.33 11,610.93 11,588.15
  EBITDA 949.03 969.72 1,295.96 1,215.89 909.89
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 587.56 252.53 343.26 315.99 284.17
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 361.47 717.18 952.71 899.90 625.72
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 243.35 575.20 761.94 733.34 502.30
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.38 0.90 1.19 1.15 1.57
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 908.57 523.30 811.91 544.56 624.36
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -151.14 -149.41 -301.11 -315.66 -398.24
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -404.42 -361.27 -361.27 -246.96 40.61
  เงินสดสุทธิ 353.02 12.62 149.53 -18.07 266.72
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.45 1.54 1.53 1.38
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.53 11.56 11.90 12.27
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.90 9.86 9.99 9.92
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.61 0.44 0.48 0.49
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.96 1.29 1.19 1.38
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.11 33.75 33.75 29.03
  EBIT Margin (%) 5.22 8.39 8.42 7.19
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.51 6.73 6.73 5.86

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -18.29 -8.50 -10.13 4.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -17.50 -14.36 -16.12 0.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -18.96 -8.35 -9.52 2.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -16.16 -8.99 -10.71 0.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -57.69 -2.13 3.90 46.00

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.52 26.62 26.23 30.07
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 31.68 13.71 13.92 12.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.28 3.79 3.22 4.28
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 111.30 96.37 113.30 85.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.69 3.55 3.09 3.68
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 135.88 102.70 118.25 99.18
  วงจรเงินสด (วัน) 7.11 7.38 8.97 -1.69


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น