สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CMR บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.30 2.72 / 1.52 46.71 2.56 402.31 9,253.19 16,199.94 665.16 24.35
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 มี.ค. 2564 08:32   แจ้งมติกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่องการจ่ายเงินปันผลปี 2563 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)
25 ก.พ. 2564 20:19   แจ้งมติกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่องการจ่ายเงินปันผลปี 2563 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
25 ก.พ. 2564 20:18   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25 ก.พ. 2564 20:17   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2564 20:17   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 0-5399-9777
เบอร์โทรสาร 0-5399-9799
URL http://www.lanna-hospital.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1974 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/10/2537
ราคา IPO (บาท) 35.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ็ม ซี ซี จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 0.10 @ 08/06/2559

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นผู้ดำเนินการโรงพยาบาลเอกชน มีห้องตรวจโรคให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมอุปกรณ์การรักษาและวินิจฉัยโรค

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  15.12% 2,429 15.15% 2,585
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.04% (ณ วันที่ 16/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.13% (ณ วันที่ 16/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 22.99 19.33 25.43
  20 วัน 27.78 24.50 29.02
  60 วัน 27.78 20.12 25.32
  120 วัน 28.49 4.27 2.34
  YTD 30.68 19.18 22.28
  P/E (X) 46.71 50.98 40.48
  P/BV (X) 2.56 3.95 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 0.67 1.40

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 3,361,400,000 83.55
  2. นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ 51,935,200 1.29
  3. นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล 30,075,700 0.75
  4. นาย บุญส่ง เจียรไพศาลเจริญ 20,000,000 0.50
  5. นายแพทย์ ชัยการ สุนทโรทก 20,000,000 0.50
  6. นาย วิทยา ตันตราภรณ์ 15,800,000 0.39
  7. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 13,229,100 0.33
  8. นาย ธิติเขษม นิวาสวัต 11,750,000 0.29
  9. น.ส. วีรยา มูลสินทอง 10,398,000 0.26
  10. น.ส. ภาวดี จิวะวิชกุล 10,000,000 0.25

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย รัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการ
  2. นาย วรพันธ์ อุณจักร ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย สุเมธ ฮั่นตระกูล กรรมการ
  5. นาย ธีระยุทธ นิยมกูล กรรมการ
  6. นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ
  7. นาย ชำนาญ ชนะภัย กรรมการ
  8. นาย สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการ
  9. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ
  10. นาย สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย เกริก จิตตาลาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. น.ส. พาภัทร สุเภากิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,023.12  4,023.12  4,023.12 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 9,253.19  7,080.70  8,126.71 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.30  1.76  2.02 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.90  0.87  0.93 
  P/BV (X) 2.56  2.02  2.17 
  P/E (X) 46.71  35.30  44.84 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.37  0.54  0.57 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.16  0.16  0.22 
  Beta 0.23  0.46  0.33 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 30.68  -12.87  -14.41 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.26  3.32  2.57 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.06  1.17  1.15 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการชำระภาษีแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.052 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  - 0.0585 บาท 25 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.052 บาท 15 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 271.90 504.88 245.68 348.26
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 501.81 459.56 547.11 396.80
  สินค้าคงเหลือ 103.66 116.07 116.38 109.68
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 939.61 1,227.24 1,086.20 1,007.24
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 6,487.55 5,414.19 4,454.65 4,372.36
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,885.85 8,923.77 7,580.29 7,786.12
  รวมสินทรัพย์ 10,825.46 10,151.01 8,666.49 8,793.36
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 735.90 632.94 670.80 261.53
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 293.07 231.08 209.25 207.78
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 501.81 395.50 253.65 297.63
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,556.45 2,560.58 2,106.61 1,868.07
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,777.15 1,987.77 1,346.16 1,659.40
  รวมหนี้สิน 5,333.60 4,548.35 3,452.77 3,527.47
  ทุนจดทะเบียน 408.43 408.43 408.43 408.43
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 402.31 402.31 402.31 402.31
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,633.39 1,641.99 1,707.56 1,521.26
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 12.68 12.68 12.68 12.68
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1,583.77 1,676.97 1,519.92 1,667.07
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 575.86 1,676.97 1,519.92 1,667.07
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,606.80 3,708.60 3,617.12 3,577.97
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,885.05 1,894.06 1,596.60 1,687.92
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 3,667.98 3,926.69 3,935.33 3,747.64
  รายได้อื่น 46.74 38.54 31.09 26.38
  รวมรายได้ 3,784.36 4,059.25 3,992.33 3,803.27
  ต้นทุน 2,861.22 3,023.12 2,831.87 2,554.96
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 537.41 535.07 512.26 489.21
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3,398.63 3,558.19 3,344.14 3,044.17
  EBITDA 665.16 779.66 909.83 1,006.18
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 278.31 259.79 247.45 228.05
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 386.86 519.87 662.38 778.14
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 198.11 158.07 375.38 440.48
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.04 0.09 0.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 619.28 904.04 641.88 821.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,236.58 -1,045.90 -327.35 -927.29
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 384.32 401.06 -417.12 265.43
  เงินสดสุทธิ -232.98 259.21 -102.59 159.72
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.37 0.48 0.52
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.42 4.32 10.43
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.69 5.53 7.59
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.97 0.81 0.66
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.36 0.43 0.46
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.99 23.01 28.04
  EBIT Margin (%) 10.22 12.81 16.59
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.44 7.60 11.71

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.59 -0.22 5.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -5.36 6.75 10.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -6.77 1.68 4.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -4.48 6.40 9.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 25.33 -57.89 -14.78

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.63 7.80 8.34
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 47.83 46.79 43.77
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 26.04 26.01 25.05
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 14.02 14.03 14.57
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.92 13.73 13.58
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 33.43 26.58 26.88
  วงจรเงินสด (วัน) 28.42 34.24 31.47


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น