สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CMO บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.18 1.60 / 0.81 N/A 0.65 255.46 301.45 885.74 -19.83 -16.10
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 พ.ค. 2564 07:46   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พ.ค. 2564 07:46   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
17 พ.ค. 2564 07:45   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
22 เม.ย. 2564 17:03   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
31 มี.ค. 2564 17:52   แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2088-3888
เบอร์โทรสาร 0-2088-3857
URL http://www.cmo-group.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 05/06/1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/09/2547
ราคา IPO (บาท) 2.75 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  รับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2564 13 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  57.91% 1,836 58.27% 1,735
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.74% (ณ วันที่ 27/07/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.48 -2.71 -2.61
  20 วัน -14.49 -17.26 -16.04
  60 วัน -7.09 -18.15 -12.84
  120 วัน 38.82 -1.98 -2.11
  YTD 34.09 -11.77 -11.19
  P/E (X) N/A 58.06 69.71
  P/BV (X) 0.65 3.68 2.65
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.64 1.69

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์ 65,641,332 25.70
  2. นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ 41,400,000 16.21
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,297,096 6.77
  4. นาย สมพล กุลเลิศประเสริฐ 8,510,602 3.33
  5. นาง ณัฏณ์ฑมณ ยงค์ธัญโรจน์ 6,824,000 2.67
  6. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 6,548,500 2.56
  7. นาย วรชัย ศานติมงคลวิทย์ 5,808,100 2.27
  8. นาย กฤช พนารัตน์ 5,000,000 1.96
  9. น.ส. ปัทมา กุลเลิศประเสริฐ 3,656,585 1.43
  10. นาย วีรยุทธ เอี่ยมสุทธิวัฒน์ 3,300,000 1.29

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. น.ส. อานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย ชเล คุณาวงศ์ กรรมการ
  4. นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ กรรมการ
  5. นาย อนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย เนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 ก.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 255.46  255.46  255.46 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 301.45  224.81  319.33 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.18  0.88  1.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.81  1.41  1.77 
  P/BV (X) 0.65  0.62  0.71 
  P/E (X) N/A  N/A  3.51 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 160.73  42.03  89.18 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.11  0.44  1.36 
  Beta 0.71  0.87  0.54 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 34.09  -29.60  2.46 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  23.30  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.37 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.075 บาท 15 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.13 บาท 07 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว อัจฉรา สุขในใบบุญ/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60.25 42.95 68.57 58.60 46.07
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 156.50 160.88 261.57 300.13 341.95
  สินค้าคงเหลือ 26.38 22.37 18.04 23.37 7.18
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 243.12 226.20 348.18 382.11 395.20
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 626.92 634.75 636.40 644.03 608.08
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 863.90 815.47 874.29 803.65 761.73
  รวมสินทรัพย์ 1,107.02 1,041.67 1,222.48 1,185.75 1,156.92
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 290.41 204.63 293.11 247.67 260.23
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 114.01 135.46 193.81 184.78 180.94
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 44.54 26.54 36.82 34.88 39.42
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 492.47 414.60 563.49 507.84 519.14
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 137.96 122.54 147.08 121.75 137.72
  รวมหนี้สิน 630.43 537.15 710.56 629.60 656.86
  ทุนจดทะเบียน 255.46 255.46 255.46 255.46 255.46
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 255.46 255.46 255.46 255.46 255.46
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 93.57 93.57 93.57 93.57 93.57
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -127.40 15.38 -91.93 57.39 -1.47
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 240.86 122.47 240.53 118.40 134.70
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 4.75 122.47 240.53 5.02 134.70
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 462.49 486.88 497.63 524.83 482.27
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 14.11 17.65 14.29 31.33 17.80
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 138.81 164.15 717.95 1,338.10 1,449.10
  รายได้อื่น 1.06 2.41 9.29 31.42 9.15
  รวมรายได้ 139.86 166.56 727.25 1,369.53 1,458.25
  ต้นทุน 143.07 165.93 694.75 1,056.77 1,100.35
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 35.56 46.05 202.55 214.82 211.08
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 178.63 211.97 897.30 1,271.60 1,311.43
  EBITDA -19.83 -17.96 -53.15 251.61 221.26
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 18.94 27.45 96.69 107.97 105.20
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -38.77 -45.41 -149.83 143.65 116.06
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -35.47 -37.40 -129.98 98.61 52.93
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.14 -0.15 -0.51 0.39 0.21
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -10.26 56.99 -19.97 147.92 234.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.42 -6.28 2.47 -36.70 -95.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2.35 -66.36 27.61 -99.20 -110.04
  เงินสดสุทธิ -8.33 -15.65 10.12 12.02 28.17
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.49 0.55 0.62 0.75
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -26.98 12.94 -25.43 19.58
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -13.33 8.86 -12.44 12.26
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.32 1.06 1.39 1.13
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.65 1.16 0.60 1.17
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -3.07 -1.08 3.23 21.02
  EBIT Margin (%) -27.72 -27.26 -20.60 10.49
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -25.85 -24.03 -18.31 8.01

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -15.44 -40.26 -46.35 -7.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -13.78 -26.45 -34.26 -3.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -16.03 -40.06 -46.90 -6.08
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -15.73 -23.10 -29.44 -3.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A 86.30

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.36 5.29 2.56 4.17
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 83.63 69.06 142.78 87.57
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 27.57 40.24 33.56 69.18
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 13.24 9.07 10.88 5.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.39 6.51 3.67 5.78
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 67.76 56.10 99.45 63.16
  วงจรเงินสด (วัน) 29.11 22.03 54.21 29.69


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้