สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CMC บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.80 0.94 / 0.43 59.31 0.31 1,000.00 800.00 3,764.14 48.39 67.42
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ธ.ค. 2563 13:10   แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
17 ธ.ค. 2563 17:44   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
17 ธ.ค. 2563 17:42   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
27 พ.ย. 2563 17:41   แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
16 พ.ย. 2563 17:25   ขอชี้แจงและแก้ไข งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. 10600
เบอร์โทรศัพท์ 0-2468-9000 และ 1172
เบอร์โทรสาร 0-2460-2080
URL http://www.cmc.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/04/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/11/2561
ราคา IPO (บาท) 3.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  CMC ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มดังนี้ 1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว โดยเน้นพัฒนาโครงการประเภทคอนโดมิเนียมเป็นหลัก 2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อใหเ้ช่า 3. รับเหมาก่อสร้างและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และผนัง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 เม.ย. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  34.79% 1,737 41.93% 2,751
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.02% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.56 2.70 1.65
  20 วัน - -1.18 -4.79
  60 วัน 15.94 12.36 1.08
  120 วัน 5.26 5.81 -9.61
  YTD -1.23 -3.39 -6.15
  P/E (X) 59.31 N/A 77.77
  P/BV (X) 0.31 0.91 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.24 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 เม.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จำกัด 300,000,000 30.00
  2. น.ส. โศภิน แพทยานันท์ 69,910,900 6.99
  3. น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ 65,000,000 6.50
  4. นาย วิเชียร แพทยานันท์ 40,723,800 4.07
  5. นาย นริศ แพทยานันท์ 36,500,000 3.65
  6. ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์ 35,000,000 3.50
  7. นาย ชัยวัฒน์ แพทยานันท์ 35,000,000 3.50
  8. นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์ 35,000,000 3.50
  9. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 34,585,900 3.46
  10. นาย สำเริง มนูญผล 26,461,700 2.65

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  2. น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ แพทยานันท์ กรรมการ
  4. นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์ กรรมการ
  5. น.ส. นิธิดา รัชตารมย์ กรรมการ
  6. นาง อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สมยศ เจียมจิรังกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สาธิต อุไรเวโรจนากร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. พล.ต.ท. นพรัตน์ มีปรีชา กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,000.00  1,000.00  1,000.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 800.00  810.00  820.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.80  0.81  0.82 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.59  2.59  2.61 
  P/BV (X) 0.31  0.31  0.31 
  P/E (X) 59.31  60.05  17.64 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.00  23.88  100.70 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.50  0.80  6.73 
  Beta 1.27  1.28  1.15 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.23  -1.22  -46.41 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.13  3.09  13.41 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.85  1.85  0.86 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าอัตรา 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.025 บาท 27 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.04 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.07 บาท 12 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 47.30 89.04 62.56 119.32 92.85
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 101.89 74.75 118.83 47.18 35.96
  สินค้าคงเหลือ 3,676.54 3,275.02 3,380.91 3,448.35 4,434.33
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,875.54 3,496.90 3,606.60 3,733.53 4,578.40
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 151.64 212.29 198.23 217.94 143.30
  รวมสินทรัพย์ 5,603.48 5,055.77 5,196.59 5,269.65 5,955.79
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 627.00 559.04 696.35 232.97 581.48
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 338.03 243.06 306.10 216.46 271.41
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 601.86 405.76 202.94 941.81 1,372.94
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,603.57 1,291.24 1,296.79 1,459.49 2,335.88
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,407.87 1,159.28 1,289.40 1,183.56 1,859.12
  รวมหนี้สิน 3,011.44 2,450.52 2,586.19 2,643.05 4,195.00
  ทุนจดทะเบียน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 750.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 467.90 467.90 467.90 467.90 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,147.78 1,160.98 1,166.13 1,181.99 1,034.39
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,592.04 2,605.24 2,610.39 2,626.60 1,760.79
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 778.67 1,063.38 1,383.18 1,945.98 1,525.23
  รายได้อื่น 30.53 36.08 46.11 54.21 150.37
  รวมรายได้ 809.20 1,099.45 1,429.29 2,000.19 1,675.61
  ต้นทุนขาย 496.32 645.03 849.78 1,119.43 891.56
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 257.75 322.73 443.99 404.19 436.97
  รวมค่าใช้จ่าย 776.51 993.74 1,325.36 1,551.21 1,332.45
  EBITDA 48.39 122.79 130.23 465.98 365.05
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 15.69 17.08 26.30 17.01 21.89
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 32.70 105.71 103.93 448.98 343.16
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 8.34 19.00 24.14 213.83 126.64
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.02 0.02 0.27 0.17
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -292.14 217.22 139.48 1,015.30 94.95
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -119.61 46.63 40.25 -154.88 -58.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 396.49 -294.13 -236.50 -833.95 -13.52
  เงินสดสุทธิ -15.26 -30.29 -56.76 26.48 23.08
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.42 2.71 2.78 2.56
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.52 2.04 0.92 9.75
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.58 3.77 1.99 8.00
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.16 0.94 0.99 1.01
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.21 0.30 0.27 0.36
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 36.26 39.34 38.56 42.47
  EBIT Margin (%) 4.04 9.61 7.27 22.45
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.03 1.73 1.69 10.69

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -26.77 N/A -28.92 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -23.06 N/A -24.09 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -26.40 N/A -28.54 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -21.86 N/A -14.56 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -56.10 N/A -88.71 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 12.44 25.70 16.66 46.81
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 29.35 14.20 21.90 7.80
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.20 0.26 0.25 0.28
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,809.61 1,411.63 1,466.65 1,285.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.41 4.00 3.25 4.59
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 151.27 91.26 112.23 79.54
  วงจรเงินสด (วัน) 1,687.69 1,334.57 1,376.33 1,213.37


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น