สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET100 / SETCLMV / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
25.50 28.25 / 23.60 17.32 1.70 1,693.90 43,194.37 92,724.08 4,578.24 20.25
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
29 มี.ค. 2562 08:06   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
05 มี.ค. 2562 12:42   กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จ่ายเงินปันผล แก้ไขข้อบังคับ ออกหุ้นกู้ รายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)
28 ก.พ. 2562 17:16   กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จ่ายเงินปันผล แก้ไขข้อบังคับ ออกหุ้นกู้ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
28 ก.พ. 2562 17:11   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28 ก.พ. 2562 17:10   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารวิริยะถาวร, 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2277-0460, 0-2275-0026
เบอร์โทรสาร 0-2275-7029
URL http://www.ch-karnchang.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/11/1972 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/08/2538
ราคา IPO (บาท) 159.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 14/11/2546

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/01/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นบริษัทก่อสร้างที่สามารถรับบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนทุกรูปแบบ และมีความสามารถในการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2561 16 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  64.79% 30,013 63.69% 27,825
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.12% (ณ วันที่ 22/04/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.58% (ณ วันที่ 22/04/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.00 0.54 1.12
  20 วัน 0.99 -3.72 -0.65
  60 วัน 2.41 -7.05 -1.98
  120 วัน 0.99 5.19 0.09
  YTD 2.00 -7.92 -4.68
  P/E (X) 17.32 70.31 17.50
  P/BV (X) 1.70 1.65 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.33 0.24 0.66

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด 237,512,365 14.02
  2. บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด 171,396,530 10.12
  3. บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด 86,048,212 5.08
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 75,741,611 4.47
  5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 43,969,300 2.60
  6. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 38,950,000 2.30
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 31,434,900 1.86
  8. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 17,875,900 1.06
  9. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15,545,200 0.92
  10. นาง โสภิดา ตรีวิศวเวทย์ 15,383,225 0.91

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาย ณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการ
  5. นาย รัตน์ สันตอรรณพ กรรมการ
  6. นาย ประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ
  7. นาย อนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการ
  8. นาย ภาวิช ทองโรจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 เม.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,693.90  1,693.90  1,693.90 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 43,194.37  42,347.42  44,888.27 
  ราคา (บาท/หุ้น) 25.50  25.00  26.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 15.01  14.84  13.06 
  P/BV (X) 1.70  1.68  2.03 
  P/E (X) 17.32  18.09  23.17 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 17.23  116.81  141.18 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 98.34  210.01  273.47 
  Beta 1.02  0.99  0.96 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.00  -5.66  -14.52 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.96  2.00  1.89 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.31  0.33  0.44 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.20 บาท 10 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.25 บาท 22 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.25 บาท 12 ต.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.25 บาท 26 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.25 บาท 27 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.40 บาท 27 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 8,549.82 6,689.09 11,406.17 4,666.96
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 8,190.56 5,461.86 7,920.13 6,173.56
  สินค้าคงเหลือ 763.51 3,375.69 2,775.20 12,786.88
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 26,548.69 28,395.52 33,329.81 45,040.38
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9,787.78 8,317.54 8,609.98 7,329.63
  รวมสินทรัพย์ 83,500.54 79,274.46 94,928.37 93,065.90
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 6,319.97 8,265.39 9,531.53 8,191.28
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 5,396.50 4,037.67 6,440.97 6,602.05
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,826.33 3,708.62 6,638.68 7,293.39
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 29,037.80 25,097.37 29,345.48 30,555.35
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 28,634.03 30,304.02 43,728.57 41,654.88
  รวมหนี้สิน 57,671.82 55,401.38 73,074.05 72,210.23
  ทุนจดทะเบียน 1,693.90 1,693.90 1,693.90 1,693.90
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,693.90 1,693.90 1,693.90 1,693.90
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 4,869.41 4,869.41 4,869.41 4,869.41
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 5,317.77 - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 13,539.93 11,802.19 10,812.06 9,956.82
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 25,421.01 23,486.22 21,480.64 20,457.29
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 407.71 386.86 373.68 398.38
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 29,295.94 35,922.81 45,768.29 34,911.98
  รายได้อื่น 1,879.63 1,807.87 1,251.26 3,115.77
  รวมรายได้ 31,175.57 38,553.61 47,597.15 38,027.75
  ต้นทุนขาย 26,975.66 33,088.07 42,530.06 31,985.79
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,984.82 2,131.26 1,781.23 1,758.51
  รวมค่าใช้จ่าย 27,302.86 35,219.34 44,311.29 33,763.67
  EBITDA 4,578.24 4,364.57 4,270.15 5,271.24
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 705.52 1,030.30 984.29 1,007.15
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 3,872.71 3,334.27 3,285.86 4,264.09
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,494.31 1,810.01 2,002.40 2,192.64
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.47 1.07 1.18 1.29
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 7,164.35 2,218.77 18,362.20 -9,982.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,876.53 -1,677.99 -14,133.17 -1,246.67
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3,357.18 -5,151.73 2,505.59 10,614.37
  เงินสดสุทธิ 1,930.63 -4,610.96 6,734.61 -615.28
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2561  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.91 1.13 1.14
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.20 8.05 9.55
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.76 3.83 3.50
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.27 2.36 3.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.38 0.44 0.51
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 7.92 7.89 7.08
  EBIT Margin (%) 12.42 8.65 6.90
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.00 4.69 4.21

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2561  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -18.45 -21.51 31.10
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -18.47 -22.20 32.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -19.14 -19.00 25.16
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -22.48 -20.52 31.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 37.81 -9.61 -8.68

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2561  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.29 5.37 6.49
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 85.05 67.99 56.20
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 13.03 10.76 5.47
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 28.00 33.93 66.78
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.72 6.32 6.52
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 63.83 57.80 55.97
  วงจรเงินสด (วัน) 49.23 44.11 67.01


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น