สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
1.03 1.19 / 0.52 41.73 0.86 17,411.13 35,866.93
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ก.ย. 2564 13:08   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
23 ก.ย. 2564 12:30   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
27 ส.ค. 2564 17:13   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
27 ส.ค. 2564 17:11   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
27 ส.ค. 2564 17:08   งบการเงิน งวดครึ่งปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 02-626-7000, 02-657-3000 กด 0, 02-638-8000
เบอร์โทรสาร 02-657-3333
URL http://www.cimbthai.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/1/1949 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/11/2521
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.50 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 3.75 : ใหม่ 0.50 @ 03/04/2552

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2564 08 พ.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
5.17% 6,546 5.17% 6,530
การถือครองหุ้นต่างด้าว 97.06% (ณ วันที่ 23/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 97.20%
การถือครองหุ้น NVDR  0.41% (ณ วันที่ 23/09/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.96 -8.52 -0.93
20 วัน 27.16 13.77 23.33
60 วัน 19.77 7.81 16.90
120 วัน 63.49 64.85 56.79
YTD 71.67 47.80 52.53
P/E (X) 41.73 10.54 20.85
P/BV (X) 0.86 0.70 1.75
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.47 1.42 2.22

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. CIMB BANK BERHARD 33,021,971,285 94.83
2. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 760,756,147 2.18
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 132,444,836 0.38
4. นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์ 43,526,382 0.13
5. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX 28,095,008 0.08
6. นาย ประชา ชัยสุวรรณ 26,728,133 0.08
7. นาย สมชาติ นำศรีเจริญสุข 14,684,881 0.04
8. นาย ประวิตร พันธ์สายเชื้อ 13,997,591 0.04
9. นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ 11,761,750 0.03
10. กองทุนเปิด เค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 8,612,100 0.02

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ
2. นาย พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด กรรมการ
4. นาย ฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มัน กรรมการ
5. นาย อับดุล ราฮ์มัน บิน อาฮ์มัด กรรมการ
6. นาย ชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย ณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กรรมการอิสระ
9. นาย นิติ จึงนิจนิรันดร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 ก.ย. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 34,822.26  34,822.26  34,822.26 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 35,866.93  20,893.36  18,455.80 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.03  0.60  0.53 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.20  1.19  1.09 
P/BV (X) 0.86  0.50  0.49 
P/E (X) 41.73  9.32  93.41 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.92  2.39  0.48 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 14.79  2.07  0.48 
Beta 0.81  0.79  0.58 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 71.67  13.21  -31.17 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.49  0.83  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.20  0.08 
นโยบายเงินปันผล พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อธนาคารมีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีการรักษาระดับเงินสำรองตามกฎหมายและธุรกิจตามข้อกำหนดแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.005 บาท 07 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.005 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสด 802.79 1,153.67 918.59 1,351.57 1,749.09
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 8,175.18 5,550.95 6,884.87 6,421.71 6,790.16
เงินลงทุนสุทธิ 61,014.75 60,033.13 61,545.51 86,798.23 92,172.32
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 211,955.14 233,362.20 221,843.84 229,910.95 216,201.45
 - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - 250,896.62 234,554.59
 - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - 10,632.32 10,591.36
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,260.67 1,058.63 1,082.47 1,123.90 1,016.51
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,071.50 3,387.77 3,265.89 3,428.64 3,536.09
รวมสินทรัพย์ 395,700.00 412,903.14 407,249.03 391,907.13 355,848.52
เงินรับฝาก 187,906.63 199,465.83 193,955.57 199,034.75 185,100.51
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 20,421.96 23,928.21 19,449.38 25,818.67 18,968.35
หนี้สินอื่น 15,415.35 14,123.17 44,437.80 13,406.10 8,048.89
รวมหนี้สิน 354,026.02 371,233.90 365,705.17 353,386.47 318,926.70
ทุนจดทะเบียน 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13
 - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
 - หุ้นสามัญ 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13
หุ้นทุนซื้อคืน - - - - -
หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -42.75 - -42.75 -42.75 -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 10,145.97 10,145.97 10,145.97 10,145.97 10,145.97
กำไร(ขาดทุน)สะสม 13,273.98 12,547.23 12,488.05 9,538.27 8,006.69
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 41,673.98 41,669.24 41,543.86 38,520.66 36,921.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
รายได้ดอกเบี้ย 6,519.40 8,057.86 15,011.72 16,420.74 15,309.54
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,437.44 2,303.41 4,072.36 5,513.36 4,562.81
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 5,081.96 5,754.44 10,939.37 10,907.38 10,746.74
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 966.66 874.84 1,629.61 2,556.13 2,109.98
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 212.60 182.41 373.88 385.93 302.06
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 754.06 692.43 1,255.74 2,170.20 1,807.92
รายได้จากเงินปันผล - - - - -
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 220.87 215.14 306.01 343.98 19.51
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 571.52 - - -176.98 294.42
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 4,133.35 4,713.24 8,899.21 9,639.78 8,345.91
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 2,160.54 2,421.88 4,258.27 5,063.13 4,533.13
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 460.88 429.42 834.73 1,213.32 1,155.45
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1,956.11 - 4,468.27 2,571.58 4,919.38
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,194.69 3,215.13 1,559.57 1,943.39 271.21
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 954.77 1,385.87 1,290.58 1,501.60 6.90
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.04 0.04 0.04 0.00
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,230.86 4,468.87 4,143.04 -8,045.98 13,932.77
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 680.17 -5,506.67 -6,505.98 17,087.47 -33,580.11
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3,032.13 838.61 1,935.65 -9,423.06 19,809.74
เงินสดสุทธิ -121.10 -199.19 -427.30 -381.57 162.39
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.06 6.20 3.22 3.98
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.68 2.39 1.41 1.99
อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.11 17.48 8.65 10.61
อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) 0.03 0.03 0.04 0.04

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
12 ต.ค. 2561 XR 4,542,034,141 34,822,261,748 0.50

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ -9.17 3.74 -3.51 6.34
อัตราการเติบโตเงินรับฝาก -5.80 6.53 -2.55 7.53
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -31.11 222.35 -14.05 21,657.78


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้