สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
0.60 0.73 / 0.40 9.26 0.51 17,411.13 20,893.36
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ก.ค. 2563 17:30   แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563
03 ก.ค. 2563 19:38   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ธ.พ.1.1) (ชุดแก้ไข)
02 ก.ค. 2563 18:11   รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
26 มิ.ย. 2563 17:24   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 มิ.ย. 2563 17:12   แจ้งการแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 02-626-7000, 02-657-3000 กด 0, 02-638-8000
เบอร์โทรสาร 02-657-3333
URL http://www.cimbthai.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/1/1949 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/11/2521
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.50 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 3.75 : ใหม่ 0.50 @ 03/04/2552

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
5.17% 6,797 5.89% 7,159
การถือครองหุ้นต่างด้าว 97.12% (ณ วันที่ 09/07/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 97.20%
การถือครองหุ้น NVDR  0.40% (ณ วันที่ 09/07/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 0.21 -1.20
20 วัน -13.04 1.66 -10.33
60 วัน 39.53 37.39 23.67
120 วัน 17.65 71.89 36.07
YTD 13.21 72.74 30.95
P/E (X) 9.26 6.09 19.37
P/BV (X) 0.51 0.56 1.52
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.22 0.90

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. CIMB BANK BERHARD 33,021,971,285 94.83
2. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 760,756,147 2.18

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ
2. นาย อดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นาย โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด กรรมการ
4. น.ส. เซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น กรรมการ
5. นาย ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมบัล อาฮ์มัด กรรมการ
6. นาย ชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย ณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กรรมการอิสระ
9. นาย นิติ จึงนิจนิรันดร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
09 ก.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 34,822.26  34,822.26  34,822.26 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 20,893.36  18,455.80  26,813.14 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.60  0.53  0.77 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.18  1.09  1.10 
P/BV (X) 0.51  0.49  0.81 
P/E (X) 9.26  93.41  72.88 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.69  0.48  2.36 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.77  0.48  3.08 
Beta 0.80  0.58  0.52 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 13.21  -31.17  -28.04 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.83  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.08 
นโยบายเงินปันผล พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อธนาคารมีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีการรักษาระดับเงินสำรองตามกฎหมายและธุรกิจตามข้อกำหนดแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.005 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 1,276.51 1,459.92 1,351.57 1,749.09 1,591.19
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 25,311.88 5,689.45 6,421.71 6,790.16 18,167.81
เงินลงทุนสุทธิ 59,807.15 97,512.03 86,798.23 92,172.32 44,059.85
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 235,413.92 219,289.47 229,910.95 216,201.45 201,564.05
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - 238,459.10 250,896.62 234,554.59 218,058.21
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 10,950.04 10,600.13 10,539.03 9,869.27
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,262.61 1,017.14 1,123.90 1,016.51 1,033.94
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,439.46 3,557.75 3,428.64 3,536.09 3,588.38
รวมสินทรัพย์ 461,458.10 369,886.91 391,907.13 355,848.52 300,603.60
เงินรับฝาก 212,347.12 187,198.48 199,034.75 185,100.51 177,400.68
เงินกู้ยืม 26,886.45 19,207.53 25,818.67 18,968.35 19,933.10
- เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
รวมหนี้สิน 420,261.48 332,528.38 353,386.47 318,926.70 267,551.75
ทุนจดทะเบียน 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13 15,140.11
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13 15,140.11
- หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
- หุ้นสามัญ 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13 15,140.11
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 10,145.97 10,145.97 10,145.97 10,145.97 8,465.41
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - -42.75 - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 12,213.56 8,335.39 9,538.27 8,006.69 7,954.23
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 41,196.62 37,358.53 38,520.66 36,921.83 33,051.85
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 4,064.86 4,081.39 16,420.74 15,309.54 14,557.77
- จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,234.44 1,374.01 5,513.36 4,562.81 4,355.32
- จากเงินรับฝาก - - - - -
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 2,830.42 2,707.39 10,907.38 10,746.74 10,202.44
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 867.66 282.58 910.18 667.91 396.16
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 489.30 550.89 2,556.13 2,109.98 2,140.30
กำไรจากเงินลงทุน - - 343.98 - -
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - 2,625.95 - -
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,461.13 2,090.98 9,639.78 8,345.91 7,612.96
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,194.15 1,206.49 5,063.13 4,533.13 4,068.40
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 219.41 307.07 1,213.32 1,155.45 1,060.27
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 91.30 84.15 385.93 302.06 195.84
- ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,164.64 435.12 1,943.39 271.21 488.76
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,079.83 325.01 1,501.60 6.90 384.90
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.01 0.04 0.00 0.01
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,791.23 -795.16 -8,045.98 13,932.77 -24,473.27
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -5,687.97 1,673.09 17,087.47 -33,580.11 15,114.27
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,811.12 -1,163.47 -9,423.06 19,809.74 9,041.00
เงินสดสุทธิ -85.62 -285.54 -381.57 162.39 -318.00
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.74 0.46 3.98 0.02
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.64 0.13 0.52 0.08
อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.92 6.61 7.55 0.04

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
12 ต.ค. 2561 XR 4,542,034,141 34,822,261,748 0.50
02 มิ.ย. 2560 XR 5,505,495,928 30,280,227,607 0.50

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 232.25 92.44 21,657.78 -98.21


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น