สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CIG บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.78 1.01 / 0.26 N/A 2.49 432.39 674.54 1,301.13 -28.24 -39.18
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 พ.ย. 2564 17:21   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
15 พ.ย. 2564 17:04   วันหยุดประจำปี 2565
15 พ.ย. 2564 17:02   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 พ.ย. 2564 17:02   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15 พ.ย. 2564 17:01   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2976-5290-9, 0-2598-2331-2
เบอร์โทรสาร 0-2976-5023
URL www.cigpcl.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/04/2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/01/2548
ราคา IPO (บาท) 2.75 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 05/11/2552

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นทุกประเภท โดยเป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  63.74% 2,705 70.14% 2,168
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.17% (ณ วันที่ 18/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.07% (ณ วันที่ 18/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.30 -1.30 -1.77
  20 วัน -9.30 -13.20 -22.63
  60 วัน -8.24 -9.88 -23.33
  120 วัน 9.86 4.38 -16.09
  YTD -1.27 -4.71 -14.01
  P/E (X) N/A 35.52 67.63
  P/BV (X) 2.49 2.42 3.94
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.58 2.93 1.17

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. อริสา พุ่มเสนาะ 104,616,901 12.10
  2. นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ 102,908,600 11.90
  3. นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล 52,591,300 6.08
  4. นาย สุรจิตต์ ปานจันทร์ 37,704,700 4.36
  5. นาย ทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ 30,500,000 3.53
  6. นาย พูนศักดิ์ ทองเสวต 19,136,600 2.21
  7. น.ส. พัชรี เปี่ยมใย 17,934,600 2.07
  8. นาย ประสาท ยูนิพันธุ์ 16,649,700 1.93
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,628,110 1.58
  10. นาย ไพโรตร์ แสงน้อย 13,247,300 1.53

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ต.อ. ปรุง บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริหาร
  3. นาย ทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ รองประธานกรรมการ
  4. นาย วราวุธ อรุโณทัย กรรมการผู้จัดการ
  5. นาย ธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการ
  6. นาง จันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการ
  7. นาย ทรงพล อันนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย นฎิศวร์ รอดเพชร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 864.79  864.79  864.79 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 674.54  683.18  207.55 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.78  0.79  0.24 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.31  0.31  0.44 
  P/BV (X) 2.49  2.52  0.54 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.63  447.59  38.43 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.70  12.03  0.30 
  Beta 0.85  1.00  0.75 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.27  229.17  4.35 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย อำพล จำนงวัฒน์/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
  นางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
  นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15.36 36.05 30.84 9.91 20.66
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 195.62 191.06 175.88 196.70 199.25
  สินค้าคงเหลือ 160.97 118.03 91.74 124.17 179.38
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 398.52 439.17 339.48 459.06 507.26
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 348.02 425.48 365.84 409.61 438.53
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 514.51 535.73 535.27 562.68 674.10
  รวมสินทรัพย์ 913.03 974.89 874.75 1,021.75 1,181.37
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 110.92 133.55 111.51 117.32 97.92
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 280.01 285.41 209.75 234.79 299.87
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.30 78.79 - 0.89 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 554.49 513.54 434.12 453.47 424.32
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 82.41 76.78 78.23 75.14 44.74
  รวมหนี้สิน 636.90 590.31 512.35 528.61 469.07
  ทุนจดทะเบียน 432.39 432.39 432.39 432.39 648.59
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 432.39 432.39 432.39 432.39 432.39
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 565.03 565.03 565.03 565.03 565.03
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -741.85 -628.37 -650.53 -519.82 -300.66
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 15.51 15.54 15.53 15.53 15.53
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 15.54 15.54 15.53 15.53 15.53
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 271.08 384.58 362.43 493.14 712.30
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 5.05 -0.00 -0.02 - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 822.91 701.66 968.22 1,466.63 1,090.39
  รายได้อื่น 6.55 5.69 9.00 89.11 14.03
  รวมรายได้ 829.46 707.36 977.21 1,555.75 1,104.42
  ต้นทุน 713.15 670.11 906.16 1,405.17 942.23
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 183.53 105.50 146.41 180.49 191.52
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 896.68 786.67 1,074.16 1,730.58 1,133.75
  EBITDA -28.24 -57.97 -62.93 -137.76 38.74
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 38.37 37.28 49.95 58.18 69.28
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -66.61 -95.24 -112.89 -195.94 -30.54
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -91.32 -107.79 -129.95 -198.57 -39.60
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.11 -0.12 -0.15 -0.23 -0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -28.73 23.87 42.68 -157.77 52.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -11.52 4.12 -1.12 110.24 -66.08
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 24.74 -1.83 -20.48 36.87 2.75
  เงินสดสุทธิ -15.51 26.17 21.08 -10.66 -11.18
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.72 0.86 0.78 1.01
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -34.61 -54.35 -30.38 -32.95
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -8.93 -26.39 -11.90 -17.79
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.31 1.53 1.41 1.07
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.16 0.87 1.03 1.41
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.34 4.50 6.41 4.19
  EBIT Margin (%) -8.03 -13.46 -11.55 -12.59
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -11.02 -15.24 -13.30 -12.76

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 17.28 -42.13 -33.98 34.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 6.42 -36.23 -35.51 49.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 17.26 -45.50 -37.19 40.87
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 13.98 -38.57 -37.93 52.64
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.99 4.45 5.20 7.41
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 60.93 82.10 70.23 49.27
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.80 5.90 8.39 9.26
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 53.64 61.88 43.48 39.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.36 3.50 4.08 5.26
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 108.71 104.25 89.53 69.44
  วงจรเงินสด (วัน) 5.86 39.73 24.18 19.25


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 02 เม.ย. 2564
  Cash Balance 05 เม.ย. 2564 - 23 เม.ย. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้