สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CI บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.32 1.59 / 0.66 N/A 0.97 1,066.60 1,407.91 9,997.60 316.00 22.84
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ม.ค. 2565 12:51   แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญฯ และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
13 ธ.ค. 2564 12:48   แจ้งวันหยุดทำการตามประเพณีประจำปี 2565
15 พ.ย. 2564 13:12   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 พ.ย. 2564 13:11   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
15 พ.ย. 2564 13:11   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 10 เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0-2308-2020
เบอร์โทรสาร 0-2308-2990
URL www.charnissara.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/12/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/12/2545
ราคา IPO (บาท) 6.10 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 28/08/2556

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจใน 4 ลักษณะ คือ 1. พัฒนาธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน, คอนโดมิเนียมอยู่อาศัยเพื่อขาย 2. ให้เช่าหรือขายอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า 3. ประกอบกิจการโรงแรม 4. รับบริหารอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.40% 1,393 30.16% 1,380
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.09% (ณ วันที่ 19/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.98% (ณ วันที่ 19/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.65 -3.47 -2.47
  20 วัน -2.94 -2.85 -3.91
  60 วัน 7.32 6.16 5.51
  120 วัน 43.48 30.50 34.63
  YTD 3.13 3.71 3.09
  P/E (X) N/A 28.02 20.83
  P/BV (X) 0.97 1.39 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.23 0.88 1.80

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สงกรานต์ อิสสระ 313,634,494 29.41
  2. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 250,533,900 23.49
  3. บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด 101,104,105 9.48
  4. น.ส. กรัชเพชร อิสสระ 40,857,690 3.83
  5. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) 22,167,700 2.08
  6. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 21,126,760 1.98
  7. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 21,126,760 1.98
  8. นาย ดิฐวัฒน์ อิสสระ 19,584,454 1.84
  9. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 17,010,000 1.59
  10. นาย สาธิต สร้างเกียรติ 15,180,531 1.42

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง ศรีวรา อิสสระ ประธานกรรมการ
  2. นาย สงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาง ลินดา ประเสริฐสม กรรมการ
  4. นาง ธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ
  5. นาย วรสิทธิ อิสสระ กรรมการ
  6. นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย วิทิต รัชชตาตะนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย พินิจ พัวพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,066.60  1,066.60  1,066.60 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,407.91  1,365.24  810.61 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.32  1.28  0.76 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.36  1.36  1.48 
  P/BV (X) 0.97  0.94  0.52 
  P/E (X) N/A  N/A  3.36 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 10.52  298.21  3.46 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 12.82  17.04  0.11 
  Beta 1.82  1.55  0.52 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.13  68.42  -13.64 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  2.04 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.07 
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.0155 บาท 27 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.032 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 282.74 682.56 568.74 596.57 890.83
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 92.95 112.64 90.82 208.66 196.57
  สินค้าคงเหลือ 5,138.82 5,391.67 5,380.79 4,734.50 4,041.46
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,591.33 6,214.72 6,070.25 6,278.23 5,238.70
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,509.49 2,839.78 2,900.94 1,043.71 780.16
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,734.78 4,619.34 4,734.83 2,402.57 2,527.96
  รวมสินทรัพย์ 10,326.10 10,834.06 10,805.08 8,680.80 7,766.66
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 216.68 37.12 340.05 19.36 18.03
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 362.00 456.04 424.03 732.45 778.57
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,226.67 1,607.40 1,671.01 714.69 997.74
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,457.02 3,174.82 3,282.54 1,991.15 2,304.33
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,474.58 5,224.81 5,084.64 3,740.64 2,664.04
  รวมหนี้สิน 7,931.60 8,399.62 8,367.18 5,731.79 4,968.37
  ทุนจดทะเบียน 1,386.58 1,485.34 1,485.34 1,485.32 1,255.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,066.60 1,066.60 1,066.60 1,066.59 1,066.51
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 98.13 98.13 98.13 98.13 98.03
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 371.32 466.17 454.91 805.37 572.02
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -82.37 -57.63 -56.28 22.39 22.39
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,453.67 1,573.26 1,563.36 1,992.48 1,758.94
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 940.83 861.17 874.55 956.53 1,039.35
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,172.32 732.22 1,242.77 1,405.51 2,848.22
  รายได้อื่น 335.85 89.03 184.33 850.86 339.36
  รวมรายได้ 1,508.85 821.25 1,429.02 2,256.36 3,187.58
  ต้นทุน 1,009.53 656.25 1,062.85 1,246.72 2,152.22
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 381.82 360.54 509.01 737.67 998.76
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,396.86 1,017.53 1,572.64 1,984.39 3,150.98
  EBITDA 316.00 15.51 137.18 350.37 231.84
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 204.01 209.85 278.86 61.74 66.97
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 112.00 -194.34 -141.68 288.63 164.87
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -83.59 -322.67 -328.23 270.59 82.41
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.08 -0.30 -0.31 0.25 0.08
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 421.00 -607.81 -476.85 -1,254.78 277.57
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -241.63 14.23 -105.37 232.49 472.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -465.37 679.57 554.40 728.03 -138.81
  เงินสดสุทธิ -286.00 85.99 -27.83 -294.27 610.94
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.28 1.96 1.85 3.15
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -5.89 16.05 -18.46 14.43
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.56 4.19 -1.45 3.51
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.31 3.45 3.43 1.94
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.20 0.22 0.15 0.27
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.89 10.38 14.48 11.30
  EBIT Margin (%) 7.42 -23.66 -9.91 12.79
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -8.93 -48.26 -27.08 8.35

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 60.10 -20.15 -11.58 -50.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 53.83 -21.18 -14.75 -42.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 83.73 -17.58 -36.67 -29.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 37.28 -24.41 -20.75 -37.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A 228.36

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 16.37 7.61 8.30 6.94
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 22.30 47.95 43.98 52.62
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.27 0.21 0.21 0.28
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,357.09 1,734.65 1,736.87 1,284.67
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.46 1.97 1.84 1.65
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 105.42 184.93 198.58 221.19
  วงจรเงินสด (วัน) 1,273.96 1,597.67 1,582.27 1,116.09


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 18 ต.ค. 2564
  Cash Balance 19 ต.ค. 2564 - 08 พ.ย. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้