สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CHOW บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.85 5.10 / 1.83 N/A 1.18 800.00 1,480.00 10,658.53 419.17 15.52
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2562 08:39   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (แก้ไขไฟส์)
14 ส.ค. 2562 06:48   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 ส.ค. 2562 06:47   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2562 06:46   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
29 พ.ค. 2562 17:34   แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2033-0901-08
เบอร์โทรสาร 0-2033-0909
URL www.chowsteel.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/11/2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/12/2554
ราคา IPO (บาท) 3.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet) ให้แก่โรงรีดเหล็กภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว (Long Products) ได้แก่ เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กลวด เป็นต้น โดยใช้เศษเหล็ก (Scrap) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กแท่งยาว และใช้เทคโนโลยีการหลอมเหล็กด้วยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า (Electric Induction Furnace: EIF)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.09% 3,027 33.67% 2,747
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.25% (ณ วันที่ 20/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.37% (ณ วันที่ 20/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.65 -1.90 -1.52
  20 วัน -7.50 -5.83 -7.17
  60 วัน -18.86 -8.23 -15.99
  120 วัน -22.27 -8.22 -17.95
  YTD -54.43 -43.83 -53.16
  P/E (X) N/A 26.89 40.71
  P/BV (X) 1.18 1.26 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.05 0.09

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ 408,000,000 51.00
  2. MISS MAN WAI KOO 40,500,000 5.06
  3. น.ส. ศรุตา จิรธรรมศิริ 40,500,000 5.06
  4. นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 33,100,000 4.14
  5. น.ส. กันยากร พงษ์พานิช 29,278,600 3.66
  6. นาง กมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์ 27,200,000 3.40
  7. นาย อุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร 26,311,300 3.29
  8. น.ส. ปรียานุช ปานะนนท์ 19,200,000 2.40
  9. น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัย 15,550,000 1.94
  10. น.ส. วราทิพย์ เจริญศิริวัฒน์ 10,600,000 1.33

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย อนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ณรงค์ อยู่ถนอม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  4. น.ส. เมน ไว คู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  5. นาย สงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการ
  6. นาง ศรุตา ชิน กรรมการ
  7. นาง กัลยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย กณวรรธน์ อรัญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย นพปฎล เจสัน จิรสันติ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย มาร์ค เดวิด เรมีจาน กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 800.00  800.00  800.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,480.00  3,248.00  3,728.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.85  4.06  4.66 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.56  1.88  1.65 
  P/BV (X) 1.18  2.16  2.83 
  P/E (X) N/A  11.64  114.87 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 52.03  7.47  41.31 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 6.38  1.29  7.18 
  Beta 1.22  0.41  0.64 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -54.43  -12.88  -27.19 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 429.89 549.84 1,140.76 975.87 711.21
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 680.90 966.59 544.72 726.80 1,426.34
  สินค้าคงเหลือ 523.57 950.73 765.98 698.97 1,872.15
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,144.30 3,119.71 3,732.28 2,927.68 4,331.72
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 6,482.17 7,163.11 7,029.46 7,380.98 5,187.10
  รวมสินทรัพย์ 10,859.74 12,958.56 13,203.65 12,565.45 13,232.35
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 294.39 691.92 917.67 729.99 5,593.79
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 185.33 519.69 271.63 671.85 412.29
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,797.12 4,340.93 4,817.68 3,245.23 885.56
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,361.89 5,624.42 6,097.96 4,798.79 6,934.78
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,119.15 5,631.70 5,657.10 6,240.91 4,945.44
  รวมหนี้สิน 9,481.04 11,256.12 11,755.07 11,039.70 11,880.22
  ทุนจดทะเบียน 1,040.00 1,040.00 1,040.00 800.00 800.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 380.85 380.85 380.85 380.85 380.85
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -5.52 -5.52 -5.52 -5.52 -5.52
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 166.97 370.10 180.88 303.03 48.16
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,251.32 1,566.98 1,324.84 1,419.55 1,276.01
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 127.38 135.46 123.74 106.21 76.12
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 909.68 2,336.22 4,063.98 3,676.01 2,619.84
  รายได้อื่น 173.55 176.64 245.76 546.46 121.49
  รวมรายได้ 1,083.23 2,512.87 4,309.74 4,222.47 2,741.32
  ต้นทุนขาย 736.31 2,056.06 3,704.46 3,047.48 2,245.84
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 124.13 137.75 259.42 448.38 297.29
  รวมค่าใช้จ่าย 860.44 2,250.91 3,984.16 3,505.96 2,556.38
  EBITDA 419.17 425.46 692.85 1,027.78 406.53
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 196.38 163.51 367.26 311.26 221.59
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 222.79 261.96 325.59 716.51 184.94
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -15.10 67.07 -122.15 256.15 32.53
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.02 0.08 -0.15 0.32 0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 126.04 -396.39 -142.10 2,755.56 -788.29
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1,178.31 -246.13 -795.00 1,350.63 -3,607.38
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,988.63 184.41 1,093.08 -3,916.76 5,031.35
  เงินสดสุทธิ -684.28 -458.12 155.98 229.47 635.68
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.91 0.55 0.61 0.61
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -14.50 19.94 -8.90 19.01
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.41 5.79 2.53 5.55
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 7.58 7.18 8.87 7.78
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.24 0.39 0.33 0.33
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.06 11.99 8.85 17.10
  EBIT Margin (%) 20.57 10.42 7.55 16.97
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.39 2.67 -2.83 6.07

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -61.06 30.27 10.55 40.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -64.19 43.03 21.56 35.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -56.89 34.18 2.07 54.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -61.77 38.48 13.64 37.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 75.61 N/A 687.31

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.20 4.15 6.39 3.41
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 114.00 87.89 57.10 106.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.24 2.40 5.06 2.37
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 112.83 152.39 72.17 153.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.76 2.56 7.85 5.62
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 53.95 142.39 46.48 64.92
  วงจรเงินสด (วัน) 172.87 97.90 82.79 195.94


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น