สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CHO บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.17 2.14 / 1.05 16.31 1.91 299.24 1,400.42 4,576.53 135.37 20.04
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ต.ค. 2561 17:06   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
10 ส.ค. 2561 12:55   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (แก้ไข)
10 ส.ค. 2561 09:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10 ส.ค. 2561 08:07   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
09 ส.ค. 2561 21:54   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4304-3888
เบอร์โทรสาร 0-4304-3899
URL www.cho.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/11/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/05/2556
ราคา IPO (บาท) 1.80 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม

  ลักษณะธุรกิจ
  ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งผลิตและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศ สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถบัส รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน รถไฟ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถหุ้มเกราะ รถลำเลียงพล เรือรบหลวง เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.32% 5,779 46.46% 7,229
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.66% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.75% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.68 -0.78 0.40
  20 วัน -4.88 -3.15 -1.54
  60 วัน 3.54 1.25 2.71
  120 วัน -18.75 -8.63 -8.49
  YTD -33.14 -19.38 -16.21
  P/E (X) 16.31 19.87 66.81
  P/BV (X) 1.91 1.77 2.14
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 0.20 0.14

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 447,619,730 37.40
  2. นาง วาสนา ทวีแสงสกุลไทย 68,640,000 5.73
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 52,172,635 4.36
  4. น.ส. อัศนา ทวีแสงสกุลไทย 39,344,360 3.29
  5. นาย ทนง สุวจนกร 34,000,000 2.84
  6. นาย พุฒิพัฒน์ เวศย์วรุตม์ 25,991,975 2.17
  7. นาย สุรพล ทวีแสงสกุลไทย 22,336,000 1.87
  8. นาย ศิริชัย คูอนันต์กุล 13,607,800 1.14
  9. นาย กิติเมศวร์ เวศย์วรุตม์ 11,426,900 0.95
  10. MACQUARIE BANK LIMITED SYDNEY-DBU 9,759,600 0.82

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง เพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. น.ส. อัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ
  4. นาย ศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ
  5. นาย อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย อาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,196.94  1,182.94  1,182.94 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,400.42  2,070.15  2,081.98 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.17  1.75  1.76 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.61  0.54  0.64 
  P/BV (X) 1.91  3.23  3.14 
  P/E (X) 16.31  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 49.43  98.79  195.96 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.38  8.66  15.94 
  Beta 0.63  0.74  1.05 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -33.14  -0.57  0.31 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  0.26 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 10.00 : 1.00 หุ้น 19 พ.ค. 2559 หุ้นปันผล
  - 0.0058 บาท 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย สุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาง อนุทัย ภูมิสุรกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 0.51 0.86 2.61 43.86 49.30
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,568.93 447.12 766.85 373.64 468.38
  สินค้าคงเหลือ 830.76 500.42 360.13 335.11 296.92
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,487.79 983.17 1,177.73 775.43 834.88
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,026.70 784.56 976.60 771.20 663.71
  รวมสินทรัพย์ 3,909.77 1,931.50 2,328.28 1,710.36 1,619.38
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,109.64 718.54 966.17 358.58 729.56
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 928.09 199.00 328.18 280.11 110.22
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 311.89 11.32 310.97 11.06 10.89
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,067.72 959.45 1,622.31 678.03 862.42
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 108.90 345.85 43.67 351.33 59.96
  รวมหนี้สิน 3,176.62 1,305.31 1,665.99 1,029.36 922.38
  ทุนจดทะเบียน 460.28 295.74 295.74 296.97 270.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 299.24 295.74 295.74 295.74 206.13
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 393.37 375.90 375.90 375.90 317.33
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 23.38 23.38 23.38 23.38 23.38
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 17.16 -68.83 -32.73 -14.02 105.48
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 733.14 626.19 662.29 681.00 697.00
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 1,395.29 558.47 1,585.90 1,058.24 1,142.63
  รายได้อื่น 5.03 9.71 13.62 21.60 19.16
  รวมรายได้ 1,400.32 568.18 1,599.53 1,079.84 1,161.79
  ต้นทุนขาย 1,184.99 507.28 1,394.86 917.50 892.43
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 105.94 96.49 173.65 216.04 195.07
  รวมค่าใช้จ่าย 1,291.52 604.15 1,569.15 1,133.72 1,087.69
  EBITDA 135.37 -11.13 81.85 -14.95 106.14
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 26.57 24.84 51.47 38.93 32.04
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 108.80 -35.97 30.38 -53.88 74.10
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 49.38 -55.98 -19.50 -91.29 35.74
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 -0.05 -0.02 -0.09 0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -807.50 -358.25 -456.69 207.88 -36.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -120.79 -38.06 -175.42 -180.34 -359.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 926.19 353.30 590.85 -32.98 421.41
  เงินสดสุทธิ -2.10 -43.00 -41.25 -5.44 25.60
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.81 1.02 0.73 1.14
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.63 -20.96 -2.90 -13.25
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.00 -5.29 1.50 -3.24
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.33 2.08 2.52 1.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.83 0.67 0.79 0.65
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.07 9.17 12.05 13.30
  EBIT Margin (%) 7.77 -6.33 1.90 -4.99
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.53 -9.85 -1.22 -8.45

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  02 มี.ค. 2561 PP 10,000,000 1,196,941,773 0.25
  05 ก.พ. 2561 PP 2,000,000 1,186,941,773 0.25
  25 ม.ค. 2561 PP 2,000,000 1,184,941,773 0.25
  17 พ.ค. 2559 XD 91,643,225 1,009,988,125 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 149.84 37.46 49.86 -7.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 133.60 60.22 52.03 2.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 146.46 36.67 48.13 -7.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 113.77 48.25 38.41 4.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.40 4.05 2.78 2.51
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 151.87 90.08 131.24 145.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.11 1.94 4.01 2.90
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 117.22 188.25 90.96 125.72
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.68 6.83 4.59 4.70
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 99.25 53.40 79.59 77.64
  วงจรเงินสด (วัน) 169.84 224.93 142.62 193.29


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 15 ม.ค. 2561 - 23 ก.พ. 2561
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น