สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
SET100 / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.32 2.86 / 1.77 45.20 7.22 1,100.00 25,520.00 27,479.64 537.85 27.12
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2562 07:14   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2562 07:14   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 ส.ค. 2562 07:13   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2562 19:23   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2562 และยกเลิกการร่วมลงทุนในประเทศกัมพูชา
14 พ.ค. 2562 07:37   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ 0-2769-2900
เบอร์โทรสาร 0-2769-2967
URL www.chularat.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1986 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/05/2556
ราคา IPO (บาท) 6.30 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.10 @ 11/05/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เริ่มก่อตั้งในปี 2529 จนถึงปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วยบริษัทย่อย จำนวน 8 บริษัท มีสาขาของโรงพยาบาลสถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 14 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อำเภอบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนน 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และในปี2559 เพิ่มสาขาที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยรวม 495 เตียง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  40.07% 17,795 40.31% 21,430
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 10.85% (ณ วันที่ 20/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.75% (ณ วันที่ 20/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.85 1.73 0.71
  20 วัน -1.69 -1.39 -2.33
  60 วัน 5.45 15.22 10.72
  120 วัน 19.59 27.27 18.96
  YTD 20.83 30.34 15.49
  P/E (X) 45.20 27.85 18.65
  P/BV (X) 7.22 4.28 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.23 0.22 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 ส.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์ 1,994,750,400 18.13
  2. นาย อภิรุม ปัญญาพล 1,127,189,050 10.25
  3. นาง กอบกุล ปัญญาพล 927,156,600 8.43
  4. นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์ 775,393,100 7.05
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 436,382,680 3.97
  6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 424,926,600 3.86
  7. คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 399,655,300 3.63
  8. นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ 368,587,850 3.35
  9. นาง สุวิมล อธิกิจ 283,877,650 2.58
  10. นาย กำพล พลัสสินทร์ 253,670,200 2.31

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการ
  2. นาย กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย อภิรุม ปัญญาพล กรรมการ
  4. นาย วิชิต ศิริทัตธำรง กรรมการ
  5. นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการ
  6. นาง กอบกุล ปัญญาพล กรรมการ
  7. นาย ยรรยง อมรพิทักษ์กูล กรรมการ
  8. น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์ กรรมการ
  9. นาย มานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย พินิจ กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 11,000.00  11,000.00  11,000.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 25,520.00  21,120.00  23,100.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.32  1.92  2.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.32  0.32  0.30 
  P/BV (X) 7.22  6.09  6.99 
  P/E (X) 45.20  32.60  40.44 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 66.67  100.21  104.35 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 86.65  102.05  117.53 
  Beta 0.92  1.01  1.37 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 20.83  -8.57  -26.57 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.16  1.88  1.71 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.97  0.54  0.69 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆแล้ว

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.02 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.03 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.02 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.012 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.012 บาท 08 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.012 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.012 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 0.012 บาท 09 ธ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 434.34 500.17 470.64 414.00 441.36
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,099.45 322.52 338.24 272.48 279.67
  สินค้าคงเหลือ 144.54 115.40 141.61 118.88 109.64
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,727.99 1,596.72 1,591.95 1,332.00 1,334.91
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,896.80 3,595.77 3,831.02 3,385.20 2,935.79
  รวมสินทรัพย์ 5,929.12 5,433.87 5,708.18 4,951.18 4,517.88
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 680.00 430.00 530.00 380.00 637.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 597.18 503.92 566.39 463.97 365.99
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 125.52 90.55 101.56 73.44 11.13
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,503.33 1,138.06 1,295.38 1,024.10 1,096.16
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 734.29 558.90 669.37 454.38 198.20
  รวมหนี้สิน 2,237.62 1,696.96 1,964.75 1,478.48 1,294.36
  ทุนจดทะเบียน 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,146.09 1,146.09 1,146.08 1,146.08 1,146.08
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -0.02 - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,289.07 1,293.24 1,316.95 1,053.80 884.35
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,535.14 3,539.25 3,562.97 3,299.84 3,130.37
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 156.36 197.66 180.46 172.87 93.15
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 2,406.91 2,119.17 4,406.99 3,875.79 3,636.77
  รายได้อื่น 12.44 12.07 23.86 20.63 21.11
  รวมรายได้ 2,419.35 2,131.24 4,430.84 3,896.42 3,657.88
  ต้นทุนขาย 1,719.43 1,426.80 3,072.03 2,633.10 2,468.54
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 319.33 245.19 570.07 550.85 493.82
  รวมค่าใช้จ่าย 2,038.76 1,671.99 3,642.10 3,183.95 2,962.37
  EBITDA 537.85 589.50 1,064.83 967.78 908.69
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 157.26 130.26 276.09 255.30 213.18
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 380.59 459.25 788.74 712.47 695.51
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 302.12 371.44 633.88 565.44 564.29
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.03 0.06 0.05 0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 331.77 357.71 742.92 916.14 705.26
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -229.55 -304.37 -689.19 -594.14 -1,027.66
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -138.51 32.83 2.91 -349.36 323.98
  เงินสดสุทธิ -36.30 86.17 56.64 -27.36 1.57
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.15 1.40 1.23 1.30
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.96 19.54 18.47 17.59
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.50 16.26 14.80 15.05
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.63 0.48 0.55 0.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.83 0.82 0.83 0.82
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.56 32.67 30.29 32.06
  EBIT Margin (%) 15.73 21.55 17.80 18.29
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.49 17.43 14.31 14.51

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 13.58 15.99 13.71 6.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 20.51 14.28 16.67 6.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 13.52 15.96 13.72 6.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 21.94 11.67 14.39 7.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -18.66 36.76 12.10 0.21

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.60 15.37 14.43 14.04
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 55.28 23.74 25.29 26.00
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 25.89 25.97 23.59 23.05
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 14.10 14.05 15.47 15.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.11 6.07 5.96 6.35
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 59.72 60.09 61.21 57.52
  วงจรเงินสด (วัน) 9.65 -22.30 -20.44 -15.69


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น