สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CHEWA บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.31 1.47 / 0.97 5.30 0.93 1,275.03 1,670.29 3,715.01 221.77 8.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ต.ค. 2561 13:15   ประกาศวันหยุดประจำปี 2562
12 ก.ย. 2561 17:03   แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
03 ก.ย. 2561 07:50   แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2561
22 ส.ค. 2561 13:45   การไม่ปรับสิทธิของ CHEWA-W1
22 ส.ค. 2561 13:24   แจ้งการไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ Chewa-W1
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2679-8870-3
เบอร์โทรสาร 0-2679-8874
URL www.chewathai.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/3/2008 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/04/2559
ราคา IPO (บาท) 1.60 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทและบริษัทย่อยมีการประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 มี.ค. 2561 10 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.05% 2,034 30.51% 2,211
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.54% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.77 1.68 2.90
  20 วัน -4.38 -0.28 -1.02
  60 วัน 23.58 25.99 22.59
  120 วัน 18.02 26.35 32.92
  YTD 6.16 15.70 33.04
  P/E (X) 5.30 79.29 66.81
  P/BV (X) 0.93 1.56 2.14
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21 0.10 0.14

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 ส.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ชาติชีวะ จำกัด 862,419,161 67.64
  2. นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ 71,051,538 5.57
  3. นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 11,353,892 0.89
  4. นาย พิชญ์ เทวอักษร 8,848,253 0.69
  5. นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ 8,307,692 0.65
  6. นาย เกรียงไกร ศาสตรศิริภูมิ 8,000,000 0.63
  7. นาย สุขกมล ทรัพย์ดีมงคล 7,421,076 0.58
  8. นาย สิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา 6,948,100 0.54

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย ชุน เกียรติ บุญ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาง สมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ
  4. นาง สุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย พินิจ หาญพาณิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,275.03  750.00  750.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,670.29  1,005.00  1,215.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.31  1.23  1.49 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.40  1.30  1.31 
  P/BV (X) 0.93  1.03  1.23 
  P/E (X) 5.30  61.69  7.55 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 111.89  125.47  581.45 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 7.39  5.48  43.08 
  Beta 0.83  0.36  1.19 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.16  -17.28  -6.76 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.38  2.24  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.02  1.38 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.05 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 13.00 : 1.00 หุ้น 02 พ.ค. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.00855 บาท 02 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.03 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 100.60 74.45 126.42 58.45 73.58
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 14.30 10.00 15.37 5.92 9.86
  สินค้าคงเหลือ 2,778.53 3,297.67 2,998.46 2,524.58 1,841.03
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,529.93 3,535.86 3,328.28 2,823.92 2,017.15
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9.36 18.02 9.53 27.73 14.46
  รวมสินทรัพย์ 3,935.91 3,879.36 3,646.39 3,171.30 2,354.98
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 195.85 559.99 460.33 856.72 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 246.62 248.29 345.62 217.87 150.75
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 909.73 1,057.74 924.73 537.05 348.98
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,618.31 2,135.51 2,041.36 1,777.62 1,214.48
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 527.01 799.23 495.76 417.41 453.37
  รวมหนี้สิน 2,145.32 2,934.75 2,537.12 2,195.03 1,667.85
  ทุนจดทะเบียน 2,307.69 750.00 750.00 750.00 905.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,275.03 750.00 750.00 750.00 488.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 214.48 144.38 144.38 144.38 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 301.07 50.23 214.89 81.88 199.13
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,790.58 944.61 1,109.27 976.27 687.13
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 1,447.10 424.50 2,033.28 1,174.66 1,415.12
  รายได้อื่น 9.29 4.29 9.15 26.06 14.82
  รวมรายได้ 1,456.38 429.74 2,043.37 1,203.24 1,429.94
  ต้นทุนขาย 1,019.15 297.11 1,451.37 841.14 1,021.44
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 223.64 130.57 360.88 239.94 247.71
  รวมค่าใช้จ่าย 1,243.78 427.68 1,812.51 1,081.09 1,269.35
  EBITDA 221.77 18.40 261.26 145.70 184.01
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 9.16 16.35 30.40 23.54 23.42
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 212.61 2.05 230.86 122.16 160.59
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 150.29 -9.15 155.50 63.08 83.22
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 -0.01 0.21 0.09 0.25
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -264.14 -552.70 272.02 -584.03 -119.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 35.82 -5.47 -129.70 -12.84 -16.96
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 202.50 574.16 -74.35 581.74 101.26
  เงินสดสุทธิ -25.82 16.00 67.97 -15.13 -35.32
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.18 1.66 1.63 1.59
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 23.03 -1.41 14.91 7.58
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.30 0.18 6.77 4.42
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.20 3.11 2.29 2.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.79 0.24 0.60 0.44
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 29.57 30.01 28.62 28.39
  EBIT Margin (%) 14.60 0.48 11.30 10.15
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.32 -2.13 7.61 5.24

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  11 พ.ค. 2561 XR 467,335,804 1,275,027,183 1.00
  02 พ.ค. 2561 XD 57,691,379 807,691,379 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 240.89 -48.51 73.09 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 243.02 -50.28 72.55 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 238.90 -48.55 69.82 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 190.82 -40.35 67.66 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A 146.51 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 251.50 99.56 190.97 148.83
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 1.45 3.67 1.91 2.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.72 0.21 0.53 0.39
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 510.21 1,759.39 694.48 947.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.78 3.09 5.15 4.56
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 41.56 118.12 70.86 79.98
  วงจรเงินสด (วัน) 470.11 1,644.93 625.54 869.66


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ CHEWA-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น