สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CHAYO บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
12.50 18.20 / 6.98 58.15 4.88 480.98 12,024.38
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ธ.ค. 2564 17:47   กำหนดการใช้สิทธิของ CHAYO-W1
03 ธ.ค. 2564 17:46   กำหนดการใช้สิทธิของ CHAYO-W2
02 ธ.ค. 2564 17:16   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
12 พ.ย. 2564 17:03   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 (แก้ไข)
11 พ.ย. 2564 18:33   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) - แก้ไขหมายเหตุ ข้อ 22
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
เบอร์โทรศัพท์ 0-2016-4499
เบอร์โทรสาร 0-2001-2555
URL www.chayo555.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/03/2561
ราคา IPO (บาท) 2.88 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 25/12/2563
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์

  ลักษณะธุรกิจ
  การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  49.55% 7,094 37.38% 3,348
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.04% (ณ วันที่ 08/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.37% (ณ วันที่ 08/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.17 0.10 0.97
  20 วัน 5.04 2.86 5.55
  60 วัน -0.79 -0.42 0.56
  120 วัน -28.16 -23.73 -28.40
  YTD 62.60 44.80 45.62
  P/E (X) 58.15 22.59 20.21
  P/BV (X) 4.88 3.24 1.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.50 1.96 1.27

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ 332,061,176 34.52
  2. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 36,984,576 3.84
  3. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 33,066,667 3.44
  4. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 32,359,686 3.36
  5. นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล 25,347,300 2.63
  6. นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์ 22,751,793 2.37
  7. นาย สุระ คณิตทวีกุล 22,693,153 2.36
  8. นาง วราณี เสรีวิวัฒนา 16,800,533 1.75
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,550,686 1.20
  10. น.ส. ชฎารัตน์ เอี่ยมศิริกุลมิตร 9,100,000 0.95

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาง พิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ
  4. นาย เสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ กรรมการ
  5. นาย วิทยา อินาลา กรรมการ
  6. นาง รสพร สุขสมพร กรรมการ
  7. นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ
  8. นาย ธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  10. พล.อ.อ. อานนท์ จารยะพันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  08 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 961.95  705.60  630.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 12,024.38  5,785.90  3,402.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 12.50  7.69  4.52 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.58  1.53  1.54 
  P/BV (X) 4.88  5.36  3.51 
  P/E (X) 58.15  41.74  30.14 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 262.04  457.09  169.75 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 128.17  84.22  19.79 
  Beta 1.36  1.61 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 62.60  70.07  65.79 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.04  0.07  1.69 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.01  0.03  0.23 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 15.00 : 1.00 หุ้น 21 พ.ค. 2564 หุ้นปันผล
  - 0.0037 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  - 20.00 : 1.00 หุ้น 21 ต.ค. 2563 หุ้นปันผล
  - 0.00278 บาท 21 ต.ค. 2563 เงินปันผล
  - 15.00 : 1.00 หุ้น 28 พ.ค. 2563 หุ้นปันผล
  - 0.0037 บาท 28 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 20.00 : 1.00 หุ้น 03 ธ.ค. 2562 หุ้นปันผล
  - 0.00278 บาท 03 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.04 บาท 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสด 2,074.73 433.84 708.20 359.72 148.51
  เงินลงทุนสุทธิ 1.48 2.40 1.57 101.01 0.47
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 2,192.47 1,390.18 1,779.45 1,199.17 602.49
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 2,168.93 1,370.70 1,753.87 1,163.80 594.14
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 41.97 33.56 32.59 30.95 33.76
  รวมสินทรัพย์ 4,800.85 2,080.50 2,810.85 1,824.82 828.82
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 10.85 117.66 132.57 119.64 -
  รวมหนี้สิน 1,468.12 985.48 1,664.28 822.87 65.56
  ทุนจดทะเบียน 599.99 441.00 468.30 315.00 280.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 476.84 336.00 352.80 315.00 280.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,482.08 454.17 454.17 454.17 320.97
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 474.08 299.03 333.13 227.75 156.99
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,463.90 1,079.52 1,130.42 987.36 748.28
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 569.31 376.50 516.36 314.71 262.38
   - รายได้ดอกเบี้ย 475.24 310.89 424.80 233.64 212.87
    - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - 212.87
   - รายได้ค่านายหน้า - - - - -
   - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - - - -
   รวมรายได้ 575.39 378.73 520.38 317.91 264.61
  ต้นทุน 109.65 86.24 117.32 105.02 91.70
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 132.84 61.42 87.06 - -
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 51.88 48.48 67.99 63.77 60.76
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 281.02 182.58 248.01 149.13 112.15
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 170.42 119.00 155.35 111.43 85.46
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.20 0.18 0.22 0.18 0.16
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -382.33 -333.70 -765.66 -349.20 -246.74
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -24.63 97.16 98.26 -110.62 13.55
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,773.50 310.65 1,015.88 671.04 323.96
  เงินสดสุทธิ 1,366.53 74.11 348.48 211.22 90.78
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.67 13.53 14.67 12.84
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.07 12.45 10.70 11.24
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.44 0.90 1.45 0.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.21 0.26 0.22 0.24
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 29.77 31.24 29.75 34.93

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  21 พ.ค. 2564 XD 53,030,300 848,550,905 0.50
  21 ต.ค. 2563 XD 33,599,271 705,598,129 0.50
  28 พ.ค. 2563 XD 41,998,887 671,998,858 0.50
  03 ธ.ค. 2562 XD 29,999,971 629,999,971 0.50
  21 มี.ค. 2562 PP 40,000,000 600,000,000 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A -100.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 43.21 29.60 39.42 30.39


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 05 พ.ค. 2564 - 21 พ.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ CHAYO-W1, CHAYO-W1-R, CHAYO-W2, CHAYO-W2-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้