สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CHAYO บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
9.70 9.90 / 2.80 49.38 6.34 352.80 6,844.30
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ม.ค. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564
14 ม.ค. 2564 12:33   รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่
04 ม.ค. 2564 12:40   รายงานสรุปการได้มาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
30 ธ.ค. 2563 12:56   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHAYO-W1 (F53-5) ครั้งที่ 3
25 ธ.ค. 2563 17:41   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
เบอร์โทรศัพท์ 0-2016-4499
เบอร์โทรสาร 0-2001-2555
URL www.chayo555.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/03/2561
ราคา IPO (บาท) 2.88 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 25/12/2563
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / ธุรกิจการเงิน / ธุรกิจการเงิน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์

  ลักษณะธุรกิจ
  การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มี.ค. 2563 10 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  37.38% 3,348 37.87% 2,656
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.20% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.76% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.74 8.22 4.33
  20 วัน 12.79 10.62 11.64
  60 วัน 29.33 -4.18 4.53
  120 วัน 29.74 -3.60 15.86
  YTD 18.29 12.50 14.18
  P/E (X) 49.38 22.70 29.96
  P/BV (X) 6.34 3.37 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.35 0.42 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 ต.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ 352,717,926 52.49
  2. นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์ 22,188,728 3.30
  3. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 19,585,500 2.91
  4. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 18,904,000 2.81
  5. นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล 18,080,000 2.69
  6. นาง วราณี เสรีวิวัฒนา 11,200,000 1.67
  7. น.ส. สิริพรรณ จันทร์ทิพย์ 8,368,342 1.25
  8. นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 8,000,000 1.19
  9. นาย ธิติ ยศะสินธุ์ 7,933,540 1.18
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,859,296 1.17

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาง พิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ
  4. นาย เสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ กรรมการ
  5. นาย วิทยา อินาลา กรรมการ
  6. นาง รสพร สุขสมพร กรรมการ
  7. นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ
  8. นาย ธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  10. พล.อ.อ. อานนท์ จารยะพันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 705.60  705.60  630.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,844.30  5,785.90  3,402.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.70  8.20  4.82 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.53  1.53  1.54 
  P/BV (X) 6.34  5.36  3.51 
  P/E (X) 49.38  41.74  30.14 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 29.45  457.09  169.75 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 109.81  84.22  19.79 
  Beta 1.61 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 18.29  70.07  65.79 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.06  0.07  1.69 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.03  0.03  0.23 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 20.00 : 1.00 หุ้น 21 ต.ค. 2563 หุ้นปันผล
  - 0.00278 บาท 21 ต.ค. 2563 เงินปันผล
  - 15.00 : 1.00 หุ้น 28 พ.ค. 2563 หุ้นปันผล
  - 0.0037 บาท 28 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 20.00 : 1.00 หุ้น 03 ธ.ค. 2562 หุ้นปันผล
  - 0.00278 บาท 03 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.04 บาท 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.06 บาท 08 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.05 บาท 10 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 433.84 257.75 359.72 148.51 57.73
  เงินลงทุนสุทธิ - 0.47 101.01 0.47 1.23
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 1,390.18 922.51 1,199.17 602.49 288.81
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - - -
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 121.69 73.58 75.22 5.24 -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 33.56 31.80 30.95 33.76 38.12
  รวมสินทรัพย์ 2,080.50 1,348.54 1,824.82 828.82 415.48
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 78.43 41.46 56.78 31.43 50.88
  รวมหนี้สิน 985.48 364.54 822.87 65.56 82.26
  ทุนจดทะเบียน 441.00 308.00 315.00 280.00 280.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 336.00 300.00 315.00 280.00 210.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 454.17 454.17 454.17 320.97 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 299.03 224.81 227.75 156.99 132.92
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,079.52 969.30 987.36 748.28 333.22
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 310.89 174.38 233.64 212.87 -
  - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - 212.87 -
  รายได้จากการดำเนินการอื่น 67.84 69.68 84.27 51.73 206.56
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 32.93 2.93 9.12 2.87 1.25
  - ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย 32.93 2.93 9.12 - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 277.96 171.45 224.53 210.00 -1.25
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 61.42 - - - -
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 134.73 125.81 168.79 152.46 118.51
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 149.65 115.32 140.01 109.28 86.79
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 119.00 91.82 111.43 85.46 58.24
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.16 0.18 0.16 0.14
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -333.70 -242.43 -349.20 -246.74 -59.38
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 97.16 -9.27 -110.62 13.55 -12.71
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 310.65 360.94 671.04 323.96 50.10
  เงินสดสุทธิ 74.11 109.25 211.22 90.78 -21.99
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.53 13.31 12.84 15.80
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.17 13.05 10.55 17.57
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.91 0.38 0.83 0.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.26 0.29 0.24 0.43
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 31.42 37.62 35.05 32.30

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  21 ต.ค. 2563 XD 33,599,271 705,598,129 0.50
  28 พ.ค. 2563 XD 41,998,887 671,998,858 0.50
  03 ธ.ค. 2562 XD 29,999,971 629,999,971 0.50
  21 มี.ค. 2562 PP 40,000,000 600,000,000 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A -100.00 -100.00 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยและส่วนลด 1,022.84 N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 62.12 11.50 6.91 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 29.60 42.60 30.39 N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 28 ธ.ค. 2563 - 05 ก.พ. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ CHAYO-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น