สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CHARAN บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
30.00 30.75 / 16.50 13.77 0.69 120.00 360.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ม.ค. 2564 13:09   แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า
12 พ.ย. 2563 07:18   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 07:18   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 07:17   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
01 ต.ค. 2563 08:50   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2276-1024
เบอร์โทรสาร 0-2275-4919
URL www.charaninsurance.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/11/1949 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/01/2536
ราคา IPO (บาท) 170.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจประกันวินาศภัย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 มิ.ย. 2563 20 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  55.95% 417 48.19% 416
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.62% (ณ วันที่ 23/02/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.00% (ณ วันที่ 23/02/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.56 1.70 4.10
  20 วัน -1.64 -2.89 -1.82
  60 วัน 25.00 12.89 18.32
  120 วัน 42.86 19.90 23.69
  YTD 17.65 12.89 13.63
  P/E (X) 13.77 20.83 30.18
  P/BV (X) 0.69 1.42 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.86 1.35

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุกิจ จรัญวาศน์ 2,171,944 18.10
  2. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 1,089,700 9.08
  3. นาย กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ 718,100 5.98
  4. นาย กิตติ จรัญวาศน์ 692,000 5.77
  5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 578,000 4.82
  6. นาย สิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม 570,000 4.75
  7. นาง เอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์ 467,200 3.89
  8. นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์ 412,800 3.44
  9. น.ส. วีรดา เกื้อเกียรติงาม 400,000 3.33
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 239,200 1.99

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย โสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
  2. นาย สุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย พนธ์ ฐิติพานิชยางกูร กรรมการ
  4. นาย กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ กรรมการ
  5. นาย วรยุทธ เจริญเลิศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย สมพล ไชยเชาวน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาง ผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.พ. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 12.00  12.00  12.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 360.00  306.00  223.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 30.00  25.50  18.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 43.66  43.66  44.86 
  P/BV (X) 0.69  0.58  0.41 
  P/E (X) 13.77  11.71  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.64  4.08  6.86 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.06  0.05  0.08 
  Beta 0.25  0.20  0.33 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 17.65  37.10  -43.64 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.67  1.96  2.69 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.23  0.23  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.50 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.50 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.00 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 50.06 81.43 53.02 11.88 39.55
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 42.54 43.02 42.87 43.45 44.06
  เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - - 32.59
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 13.76 30.96 30.33 28.98 25.13
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 2.65 2.88 2.89 3.30 2.72
  รวมสินทรัพย์ 799.92 928.46 900.35 799.51 807.48
  สำรองเบี้ยประกันภัย - - - - 100.16
  สำรองค่าสินไหมทดแทนและค้างจ่าย - - - - 34.37
  เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ - - - - 8.87
  รวมหนี้สิน 275.98 390.18 371.79 223.00 205.43
  ทุนจดทะเบียน 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 136.68 116.88 113.38 150.77 156.01
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 523.94 538.28 528.56 576.51 602.05
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 226.05 187.92 272.74 156.78 150.94
  รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 214.48 281.48 381.35 190.44 177.77
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 14.67 33.19 37.31 20.19 20.77
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 50.22 34.60 46.23 43.30 44.53
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 35.27 -36.51 -37.68 5.69 14.57
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 29.30 -27.89 -31.05 6.20 13.29
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.44 -2.32 -2.59 0.52 1.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3.18 75.65 47.27 -15.48 40.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -0.14 -0.10 -0.13 -0.19 -0.59
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -6.00 -6.00 -6.00 -12.00 -18.00
  เงินสดสุทธิ -2.96 69.55 41.15 -27.67 21.60
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.92 -5.12 -5.62 1.05
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.95 -4.35 -4.43 0.71
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.53 0.72 0.70 0.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.39 0.32 0.38 0.23
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.12 -11.90 -9.50 3.36

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 20.29 58.21 73.96 3.87
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน -23.80 100.74 100.25 7.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 45.12 11.18 6.77 -2.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -53.36


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น