สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CGH บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.86 1.11 / 0.78 103.36 0.64 4,336.92 3,729.74 - 77.89 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2562 19:22   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 ส.ค. 2562 19:21   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2562 19:21   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2562 17:29   แจ้งการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย
31 พ.ค. 2562 17:08   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CGH-W3 (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-7999
เบอร์โทรสาร 0-2256-7888
URL www.cgholdings.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/5/2014 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/01/2558
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นบริษัทแกน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  47.37% 2,716 48.30% 2,812
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 15.10% (ณ วันที่ 16/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.59% (ณ วันที่ 16/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.18 3.35 1.68
  20 วัน -2.27 -2.01 -4.13
  60 วัน -7.53 -8.97 -7.00
  120 วัน -8.51 -23.39 -10.57
  YTD -10.42 -26.05 -15.75
  P/E (X) 103.36 20.56 18.99
  P/BV (X) 0.64 3.08 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.28 0.90

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สดาวุธ เตชะอุบล 604,490,326 13.94
  2. นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 451,720,000 10.42
  3. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 290,862,100 6.71
  4. นาย สำเริง มนูญผล 243,736,422 5.62
  5. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล 215,617,414 4.97
  6. นาย เบน เตชะอุบล 209,449,954 4.83
  7. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 153,061,800 3.53
  8. น.ส. อัจจิมา ภาคานาม 125,000,000 2.88
  9. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 120,602,000 2.78
  10. STATE STREET EUROPE LIMITED 89,265,200 2.06

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการ
  2. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการ
  4. นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ
  5. นาย วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการ
  6. นาย เดช นำศิริกุล กรรมการอิสระ
  7. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง จิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,336.91  4,336.91  4,336.77 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,729.74  4,163.43  5,854.64 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.86  0.96  1.35 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.34  1.39  1.39 
  P/BV (X) 0.64  0.69  0.97 
  P/E (X) 103.36  77.85  30.41 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.37  8.08  6.86 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.24  1.72  1.86 
  Beta 0.40  0.39  0.21 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -10.42  -28.89  -16.15 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  3.65  2.05 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 2.84  0.62 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ดี อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.035 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.02774 บาท 25 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 1,895.37 1,403.42 764.69 1,236.65 1,480.78
  เงินลงทุนสุทธิ 4,340.54 5,844.65 6,177.57 5,939.80 4,538.96
  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 124.18 1,147.38 241.39 440.35 866.53
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ฯ 1,514.08 949.61 1,424.40 789.83 452.02
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 156.31 107.65 177.70 101.28 125.42
  ทรัพย์สินอื่นสุทธิ 148.85 96.03 111.50 90.54 86.38
  รวมสินทรัพย์ 8,473.10 9,781.87 9,160.12 8,803.73 7,925.21
  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 101.37 8.42 246.17 - 44.61
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 1,275.15 2,438.52 1,630.01 1,255.81 1,747.95
  ประมาณการหนี้สิน 28.75 19.40 22.66 17.47 12.93
  หนี้สินอื่น 2.77 1.82 1.83 1.82 3.31
  รวมหนี้สิน 2,630.82 3,833.51 3,273.38 2,614.11 1,903.72
  ทุนจดทะเบียน 6,143.91 6,075.93 6,143.91 6,075.93 6,075.93
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,336.91 4,336.90 4,336.91 4,336.77 4,336.77
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 669.06 669.06 669.06 668.98 668.98
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 997.61 959.05 944.86 1,131.65 1,017.66
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,823.02 5,929.40 5,867.61 6,170.26 6,001.61
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  รายได้ค่านายหน้า 210.52 137.23 300.17 214.22 541.61
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 52.50 24.34 75.62 52.13 79.06
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 56.67 62.67 106.14 59.51 77.46
  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 15.88 14.29 28.63 14.27 34.88
  กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 114.58 24.67 56.19 220.75 168.15
  กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - -
  รวมรายได้ 482.67 297.10 626.75 850.51 1,357.63
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 218.04 169.38 352.41 345.81 798.15
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 66.03 40.90 92.90 67.11 109.40
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 43.55 40.07 82.20 11.62 11.27
  ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - - -
  ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - - 1.00
  รวมค่าใช้จ่าย 418.62 328.54 687.10 627.56 932.31
  EBITDA 77.89 -18.73 -34.19 250.06 465.41
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 13.84 12.71 26.15 27.11 40.09
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 64.05 -31.44 -60.35 222.94 425.32
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 51.12 -20.04 -35.07 234.32 391.33
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 -0.00 -0.01 0.05 0.09
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 874.61 103.66 -404.79 -1,607.73 -38.08
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 380.56 193.34 84.39 259.78 248.12
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -124.49 -130.22 -151.55 1,103.83 -200.98
  เงินสดสุทธิ 1,130.68 166.78 -471.96 -244.13 9.06
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.61 2.77 -0.58 3.85
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.39 1.60 -0.67 2.67
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.45 0.65 0.56 0.42
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.59 -6.74 -5.59 27.55

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า 53.41 26.71 40.12 -60.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 28.73 14.61 1.91 -56.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 62.46 -8.70 -26.31 -37.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 27.42 19.87 9.49 -32.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -40.12


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ CGH-W3

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น