สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CGH บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 05 มี.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.70 0.83 / 0.63 19.72 0.53 4,336.92 3,035.85 - 213.31 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 มี.ค. 2564 17:03   การไม่ปรับสิทธิของ CGH-W3
25 ก.พ. 2564 21:57   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2564 21:57   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25 ก.พ. 2564 21:56   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2564 20:47   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-7999
เบอร์โทรสาร 0-2256-7888
URL www.cgholdings.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/5/2014 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/01/2558
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นบริษัทแกน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 พ.ค. 2563 29 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  40.02% 2,631 47.37% 2,716
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 10.60% (ณ วันที่ 05/03/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.56% (ณ วันที่ 05/03/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.94 -5.73 -0.21
  20 วัน 2.94 -3.35 -0.23
  60 วัน 2.94 -16.30 -3.34
  120 วัน 2.94 -32.53 -12.54
  YTD 1.45 -11.42 -4.78
  P/E (X) 19.72 24.56 40.32
  P/BV (X) 0.53 3.39 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.20 1.08 1.71

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล 960,357,368 22.14
  2. นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 455,000,000 10.49
  3. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 331,378,200 7.64
  4. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 292,106,900 6.74
  5. นาย สำเริง มนูญผล 234,260,922 5.40
  6. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 153,061,800 3.53
  7. น.ส. อัจจิมา ภาคานาม 125,000,000 2.88
  8. นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 97,928,100 2.26
  9. น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย 72,790,400 1.68
  10. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว 72,658,700 1.68

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการ
  2. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการ
  4. นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ
  5. น.ส. จุฬารัตน์ สุธีธร กรรมการ
  6. นาย เดช นำศิริกุล กรรมการอิสระ
  7. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง จิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  05 มี.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,336.92  4,336.92  4,336.91 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,035.85  2,992.48  3,599.63 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.70  0.69  0.83 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.32  1.31  1.33 
  P/BV (X) 0.53  0.53  0.62 
  P/E (X) 19.72  24.01  60.17 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.57  18.84  23.55 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.22  2.57  3.86 
  Beta 0.33  0.35  0.50 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.45  -16.87  -13.54 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ดี อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.035 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ยงยุทธ เลิศสุรพิบูล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 831.05 352.42 764.69 1,236.65
  เงินลงทุนสุทธิ 1,569.68 5,765.83 6,177.57 5,939.80
  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 195.99 91.39 241.39 440.35
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ฯ 2,239.92 1,966.37 1,424.40 789.83
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 131.83 176.57 177.70 101.28
  ทรัพย์สินอื่นสุทธิ 202.35 171.52 111.50 90.54
  รวมสินทรัพย์ 9,348.68 8,825.47 9,160.12 8,803.73
  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 230.87 315.34 246.17 -
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 946.15 1,237.73 1,630.01 1,255.81
  ประมาณการหนี้สิน 39.84 32.49 22.66 17.47
  หนี้สินอื่น 2.46 4.39 1.83 1.82
  รวมหนี้สิน 4,048.72 3,064.42 3,273.38 2,614.11
  ทุนจดทะเบียน 6,143.91 6,143.91 6,143.91 6,075.93
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,336.92 4,336.92 4,336.91 4,336.77
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 669.08 669.08 669.06 668.98
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,041.24 1,029.21 944.86 1,131.65
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 258.76 6.93 0.01 0.01
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,287.25 5,748.24 5,867.61 6,170.26
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ค่านายหน้า 999.98 559.10 300.17 214.22
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 72.42 128.39 75.62 52.13
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 184.51 103.04 106.14 59.51
  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ - 34.77 28.63 14.27
  กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 44.61 195.67 56.19 220.75
  กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - -
  รวมรายได้ 1,418.30 1,076.04 626.75 850.51
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 661.07 489.26 352.41 345.81
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 225.07 157.00 92.90 67.11
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 131.39 91.14 82.20 11.62
  ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - -
  ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 1,275.34 939.99 687.10 627.56
  EBITDA 213.31 164.81 -34.19 250.06
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 70.35 28.76 26.15 27.11
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 142.96 136.05 -60.35 222.94
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 142.18 82.61 -35.07 234.32
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.02 -0.01 0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 764.27 -803.80 -404.79 -1,607.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 265.59 357.50 84.39 259.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -551.24 34.04 -151.55 1,103.83
  เงินสดสุทธิ 478.63 -412.27 -471.96 -244.13
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.58 1.42 -0.58
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.57 1.51 -0.67
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.77 0.53 0.56
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.02 7.68 -5.59

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า 78.86 86.26 40.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 35.12 38.83 1.91
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 31.81 71.68 -26.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 35.68 36.81 9.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 72.11 N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ CGH-W3

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น