สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CGD บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.53 0.96 / 0.45 N/A 1.21 5,042.34 4,381.05 29,830.39 -460.11 -110.68
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ม.ค. 2565 17:58   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CGD-W5 (F53-5)
28 ธ.ค. 2564 08:43   แจ้งความคืบหน้าการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
14 ธ.ค. 2564 20:18   กำหนดการใช้สิทธิของ CGD-W5
13 ธ.ค. 2564 17:33   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
12 พ.ย. 2564 22:20   แจ้งความคืบหน้าการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2658-7888
เบอร์โทรสาร 0-2658-7880
URL www.cgd.co.th
  รายงานประจำปี 2563
ราคา IPO (บาท) 15.50 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.61 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.61 @ 01/04/2564

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 30/09/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ข้อมูลพ้นเหตุเพิกถอน/รับหลักทรัพย์เพิ่มทุนกรณี Backdoor Listing
  วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 05/06/2556
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 เม.ย. 2564 07 เม.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.18% 5,264 43.89% 4,230
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.84% (ณ วันที่ 18/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.77% (ณ วันที่ 18/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.92 1.24 2.34
  20 วัน 3.92 3.94 2.76
  60 วัน 1.92 1.42 0.92
  120 วัน -7.02 -14.19 -11.83
  YTD 8.16 8.70 7.99
  P/E (X) N/A 28.11 20.85
  P/BV (X) 1.21 1.40 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.90 1.30 2.07

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เบน เตชะอุบล 1,897,626,424 22.96
  2. นาย สดาวุธ เตชะอุบล 873,180,191 10.56
  3. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 747,954,100 9.05
  4. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล 636,184,445 7.70
  5. นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล 268,548,385 3.25
  6. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 222,121,600 2.69
  7. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 193,532,000 2.34
  8. นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 174,440,400 2.11
  9. PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 142,000,000 1.72
  10. นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 138,702,800 1.68

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย เบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  4. นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล กรรมการ
  5. น.ส. เจแอล อัง กรรมการ
  6. นาย ยู ซิง ซี กรรมการ
  7. พล.อ.อ. เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชู เฟ็ง เช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย กวินธร อัตถากร กรรมการอิสระ
  11. พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,266.13  8,266.13  8,266.13 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,381.05  4,050.40  5,042.34 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.53  0.49  0.61 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.44  0.44  0.51 
  P/BV (X) 1.21  1.12  1.19 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 21.47  183.54  15.01 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 87.76  39.26  3.39 
  Beta 0.86  0.75  0.59 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.16  -19.67  -30.68 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ยงยุทธ เลิศสุรพิบูล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว กรทอง เหลืองวิไล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 244.88 264.59 388.33 274.04 1,517.97
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,188.25 1,807.55 1,708.95 2,366.17 1,498.59
  สินค้าคงเหลือ 8,411.67 8,553.28 8,438.70 8,270.38 5,792.76
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 21,780.47 10,986.33 10,883.13 11,247.74 9,387.32
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,620.86 11,543.81 11,193.95 10,206.09 7,658.06
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,534.93 16,555.11 16,028.89 17,657.31 15,013.58
  รวมสินทรัพย์ 29,315.40 27,541.45 26,912.02 28,905.05 24,400.90
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 15,756.27 12,860.56 7,603.40 3,044.39 522.07
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,855.09 4,463.81 4,275.63 15,437.28 437.10
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 24,744.18 21,946.63 16,202.36 22,933.73 5,026.20
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,232.71 1,013.23 6,068.95 928.17 14,147.90
  รวมหนี้สิน 25,976.89 22,959.86 22,271.31 23,861.91 19,174.10
  ทุนจดทะเบียน 7,587.31 13,263.99 13,263.99 10,784.99 10,785.35
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,042.34 8,266.13 8,266.13 8,266.13 8,266.13
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 0.00 -1,559.52 -1,559.52 -1,559.52 -1,559.52
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,911.50 -2,142.85 -2,075.42 -1,714.85 -1,358.95
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 490.34 -320.01 -315.25 -317.66 -396.51
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 1,414.75 -151.78 -146.17 -130.14 26.33
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,621.18 4,243.75 4,315.94 4,674.10 4,951.15
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -282.67 337.83 324.77 369.04 275.65
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,368.36 2,180.03 3,355.83 412.40 244.06
  รายได้อื่น 286.19 65.77 223.88 60.51 59.74
  รวมรายได้ 2,654.69 2,247.42 3,580.32 480.18 317.98
  ต้นทุน 1,214.15 1,019.62 1,647.64 181.49 146.94
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 421.18 675.59 996.62 614.49 389.68
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,664.42 1,750.42 3,460.18 871.61 582.33
  EBITDA -460.11 171.05 361.64 96.41 -179.46
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 16.55 24.64 32.72 32.58 33.23
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -476.66 146.40 328.93 63.83 -212.69
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -1,500.35 -426.92 -360.07 -489.19 -464.17
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.18 -0.05 -0.04 -0.06 -0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -808.29 956.23 1,140.80 -1,512.89 278.57
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 985.79 514.23 654.58 -735.27 -534.12
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -375.35 -1,486.17 -1,705.60 877.74 1,396.39
  เงินสดสุทธิ -197.85 -15.72 89.78 -1,370.42 1,140.84
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.88 0.50 0.67 0.49
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -36.45 -11.67 -8.01 -10.16
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -1.03 0.89 1.18 0.24
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 7.78 5.01 4.80 4.73
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.14 0.10 0.13 0.02
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 48.73 53.23 50.90 55.99
  EBIT Margin (%) -17.96 6.51 9.19 13.29
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -79.71 -20.47 -11.35 -90.49

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 8.64 27,877.94 713.73 68.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 19.08 19,077.23 807.86 23.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 18.12 4,063.47 645.62 51.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -4.91 303.70 296.99 49.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.37 1.30 1.65 0.21
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 154.26 280.66 221.62 1,710.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.22 0.14 0.20 0.03
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,680.69 2,523.87 1,850.78 14,141.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.13 0.16 0.31 0.10
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 2,835.01 2,311.32 1,179.40 3,586.38
  วงจรเงินสด (วัน) -1,000.07 493.21 893.00 12,265.60


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 13 ก.ย. 2564 - 21 ต.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ CGD-W5, CGD-W5-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้