สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CFRESH บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.46 5.35 / 0.65 N/A 1.13 463.55 1,603.88 4,655.97 61.81 78.90
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ธ.ค. 2563 17:20   แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
03 ธ.ค. 2563 17:24   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
17 พ.ย. 2563 08:26   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พ.ย. 2563 08:26   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
17 พ.ย. 2563 08:25   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 402 หมู่ 8 ถนนชุมพร-ปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ชุมพร 86000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2637-8888
เบอร์โทรสาร 0-2637-8801
URL www.seafresh.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/11/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 02/07/2536
ราคา IPO (บาท) 100.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 26/04/2545

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/07/2553
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / ธุรกิจการเกษตร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง โดยมีการส่งออกสินค้าหลักส่วนใหญ่ ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ Seafresh, Sea Angel, Phoenix ,Thai Chia, Go-Go และผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  32.01% 2,711 32.16% 2,791
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.57% (ณ วันที่ 19/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.98% (ณ วันที่ 19/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.14 -4.06 -0.02
  20 วัน 20.14 16.79 16.97
  60 วัน -1.70 -13.83 -21.97
  120 วัน 13.82 10.57 1.63
  YTD 30.08 21.71 23.82
  P/E (X) N/A 26.58 30.41
  P/BV (X) 1.13 2.08 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.73 0.60 1.26

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา 107,803,000 23.26
  2. นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา 106,200,000 22.91
  3. นาย ชินทัต เจียอาภา 67,053,500 14.47
  4. น.ส. ชาญเกตุ เจียอาภา 25,466,200 5.49
  5. นาย ชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร 18,802,000 4.06
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,173,050 2.63
  7. นาง วิจารินี หาริกุล 4,600,000 0.99
  8. นาย ปิว อภิรติกุล 4,270,000 0.92
  9. นาย กฤษณพันธุ์ สุพรรณโรจน์ 3,333,000 0.72
  10. นาย ณรงค์ฤทธิ์ เจียรวงศ์วาณิช 2,593,800 0.56

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นาย ณรงค์ฤทธิ์ เจียรวงศ์วาณิช กรรมการ
  3. นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา กรรมการ
  4. นาง สุพรรณี ปุณศรี กรรมการ
  5. นาย ชินทัต เจียอาภา กรรมการ
  6. นาย กมเลศน์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สรชัย พิศาลบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 463.55  463.55  463.55 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,603.88  1,233.04  704.60 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.46  2.66  1.52 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.07  3.07  3.55 
  P/BV (X) 1.13  0.87  0.43 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 15.33  120.33  18.75 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 20.14  8.26  0.85 
  Beta 0.62  0.63  0.17 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 30.08  75.00  -62.93 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 14.01 45.55 64.72 69.18 236.66
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 840.93 745.25 877.35 907.76 1,123.93
  สินค้าคงเหลือ 1,588.26 1,958.46 1,804.45 1,840.27 2,580.41
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,518.93 2,876.69 2,870.52 2,946.15 4,020.25
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,502.24 1,392.34 1,489.40 1,399.88 1,111.52
  รวมสินทรัพย์ 4,490.92 4,688.27 4,724.64 4,800.29 5,615.65
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,140.07 1,116.07 1,188.81 902.76 1,372.86
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 297.87 275.71 292.14 359.22 552.91
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,069.85 97.86 593.11 126.12 106.81
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,667.29 1,655.97 2,224.60 1,616.42 2,190.12
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 174.31 1,202.54 697.33 1,115.00 1,258.84
  รวมหนี้สิน 2,841.60 2,858.51 2,921.93 2,731.42 3,448.96
  ทุนจดทะเบียน 485.70 485.70 485.70 485.69 485.69
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 463.55 463.55 463.55 463.55 463.55
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 799.23 799.23 799.23 799.23 799.23
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 12.90 -119.46 35.59 -75.52 -34.86
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 242.54 503.08 443.33 661.55 641.86
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,424.83 1,646.39 1,609.82 1,848.81 1,869.78
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 224.49 183.36 192.89 220.06 296.91
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 4,082.04 3,836.31 5,503.18 7,931.94 7,494.72
  รายได้อื่น 64.24 22.88 28.80 68.53 27.23
  รวมรายได้ 4,146.27 3,859.19 5,531.98 8,000.47 7,521.95
  ต้นทุนขาย 3,757.16 3,513.37 5,022.18 7,148.08 6,582.64
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 444.68 386.47 542.02 588.84 599.96
  รวมค่าใช้จ่าย 4,204.19 3,900.81 5,614.27 7,736.93 7,328.82
  EBITDA 61.81 70.36 67.55 415.48 334.10
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 119.74 111.98 149.84 151.94 140.97
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -57.92 -41.62 -82.29 263.54 193.13
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -200.79 -158.47 -218.21 19.70 -8.14
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.43 -0.34 -0.47 0.04 -0.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 281.08 -39.18 86.41 1,037.65 -163.86
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -140.93 -200.84 -318.31 -476.39 -161.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -189.06 207.66 224.14 -701.78 479.03
  เงินสดสุทธิ -48.90 -32.36 -7.76 -140.52 154.11
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.94 1.74 1.29 1.82
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -16.97 -9.49 -12.62 1.06
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -2.15 -0.08 -1.73 5.06
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.99 1.74 1.82 1.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.27 1.17 1.16 1.54
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 7.96 8.42 8.74 9.88
  EBIT Margin (%) -1.40 -1.08 -1.49 3.29
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -4.84 -4.11 -3.94 0.25

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 6.41 -36.90 -30.62 5.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 6.94 -35.58 -29.74 8.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 7.44 -36.87 -30.85 6.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 7.78 -33.74 -27.44 5.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.25 6.04 6.17 7.81
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 50.35 60.43 59.20 46.75
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.97 2.68 2.76 3.23
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 122.92 136.12 132.44 112.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 18.36 15.65 15.42 15.67
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 19.88 23.32 23.67 23.29
  วงจรเงินสด (วัน) 153.39 173.24 167.97 136.32


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 10 ส.ค. 2563 - 18 ก.ย. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น