สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
บริการ/การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET100 / SETTHSI / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
25.25 27.50 / 13.00 N/A 2.99 1,350.00 34,087.50 56,523.30 1,487.87 21.89
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ธ.ค. 2563 19:13   แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ
13 พ.ย. 2563 12:33   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 12:33   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 12:31   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
01 ต.ค. 2563 19:08   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2769-1234
เบอร์โทรสาร 0-2769-1235
URL www.centarahotelsresorts.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/12/1980 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/01/2533
ราคา IPO (บาท) 20.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 30/06/2549

  ลักษณะธุรกิจ
  แบ่งเป็น 2 ธุรกิจ คือ 1. ธุรกิจโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ของตนเอง เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทารา เซ็นทรา โคซี่ และธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม 2. ธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ของตนเอง คือ เดอะ เทอเรส อร่อยดี สุกี้เฮ้าส์ ซอฟท์แอร์ เกาลูน และแฟรนไชส์ คือ มิสเตอร์โดนัท เคเอฟซี อานตี้แอนส์ เปปเปอร์ลันช์ โคลด์สโตนครีมเมอรี่ ชาบูตง โยชิโนยะ โอโตยะ เทนยะ และคัตสึยะ มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 พ.ค. 2563 21 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  74.35% 19,281 74.38% 9,251
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.68% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.68% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.91 3.54 4.50
  20 วัน 6.99 5.43 5.90
  60 วัน 26.25 5.07 2.04
  120 วัน 12.72 6.88 0.66
  YTD 6.54 3.92 2.83
  P/E (X) N/A N/A 29.96
  P/BV (X) 2.99 1.21 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.24 0.09 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด 67,523,190 5.00
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,104,351 3.12
  3. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 41,314,611 3.06
  4. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 31,170,141 2.31
  5. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 29,263,374 2.17
  6. นาย ทศ จิราธิวัฒน์ 28,976,874 2.15
  7. DBS BANK LTD 23,000,000 1.70
  8. Deutsche Bank AG Singapore PWM 22,963,360 1.70
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 20,122,862 1.49
  10. นาง รัตนา นรพัลลภ 19,879,058 1.47

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
  2. นาย สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ
  3. นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  5. นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  6. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  7. นาง จินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
  8. นาง สิริเกศ จิรกิติ กรรมการ
  9. น.ส. โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย พิสิฐ กุศลาไสยานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย วิเชียร เตชะไพบูลย์ กรรมการอิสระ
  12. นาย เกริด เคิร์ก สตีป กรรมการอิสระ
  13. นาย นรชิต สิงหเสนี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,350.00  1,350.00  1,350.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 34,087.50  31,995.00  33,750.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 25.25  23.70  25.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.43  8.43  9.79 
  P/BV (X) 2.99  2.81  2.55 
  P/E (X) N/A  N/A  19.24 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.83  106.31  86.58 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 121.17  132.50  172.53 
  Beta 1.39  1.42  1.80 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.54  -5.20  -37.50 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  2.60 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.50 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการ ก็อาจพิจารณางดจ่ายปันผลหรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.65 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.60 บาท 30 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 2,802.95 871.49 2,023.70 1,281.54 701.41
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 424.61 297.91 313.32 863.43 860.03
  สินค้าคงเหลือ 706.53 826.74 871.49 844.82 807.08
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,275.20 4,125.46 4,661.22 4,049.27 2,650.52
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 17,999.26 17,551.14 17,997.23 17,628.00 17,884.38
  รวมสินทรัพย์ 36,623.58 26,450.70 27,589.60 26,447.45 25,037.31
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,738.19 128.49 550.96 129.80 151.18
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,013.78 2,540.24 2,648.62 2,755.42 2,719.68
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,759.36 1,408.49 1,415.63 234.14 935.30
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,746.12 4,447.46 5,129.20 3,692.27 4,404.77
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 17,155.80 8,297.70 8,316.78 9,335.51 8,574.17
  รวมหนี้สิน 24,901.92 12,745.17 13,445.98 13,027.77 12,978.94
  ทุนจดทะเบียน 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 970.00 970.00 970.00 970.00 970.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - 144.12 144.09 - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 8,959.14 10,847.16 11,318.08 10,451.33 9,101.18
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,384.83 13,217.29 13,670.32 12,902.15 11,540.85
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 336.82 488.24 473.30 517.52 517.52
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 9,736.00 15,447.30 20,622.75 21,262.98 19,814.43
  รายได้อื่น 262.82 486.58 668.30 505.17 530.91
  รวมรายได้ 10,021.40 15,957.05 21,320.45 21,803.54 20,345.34
  ต้นทุนขาย 6,593.91 9,195.23 12,188.68 12,368.31 11,531.57
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,477.31 5,045.04 6,827.77 6,517.55 6,056.40
  รวมค่าใช้จ่าย 11,104.25 14,240.28 19,016.45 18,885.86 17,622.50
  EBITDA 1,487.87 3,247.25 4,341.22 4,962.60 4,636.80
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2,570.73 1,530.48 2,037.22 2,044.92 1,913.96
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -1,082.85 1,716.77 2,304.00 2,917.68 2,722.83
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -1,408.03 1,273.32 1,744.24 2,177.61 1,991.39
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.04 0.94 1.29 1.61 1.48
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,222.84 2,762.84 3,813.27 4,213.08 4,821.42
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,026.85 -2,236.78 -2,593.72 -2,669.17 -3,189.17
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,587.56 -914.56 -463.16 -991.51 -1,911.25
  เงินสดสุทธิ 783.55 -388.50 756.39 552.39 -279.00
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.55 0.93 0.91 1.10
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -7.62 13.68 13.13 17.82
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -1.57 9.17 8.53 11.33
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.19 0.96 0.98 1.01
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.49 0.83 0.79 0.85
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 32.27 40.47 40.90 41.83
  EBIT Margin (%) -10.81 10.76 10.81 13.38
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -14.05 7.98 8.18 9.99

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -36.97 -2.73 -3.01 7.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -28.29 0.42 -1.45 7.26
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -37.20 -2.08 -2.22 7.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -22.02 1.37 0.69 7.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -24.94 -19.90 9.35

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 41.28 65.38 35.05 24.67
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 8.84 5.58 10.41 14.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.51 15.79 14.20 14.97
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 29.19 23.12 25.70 24.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.21 4.80 4.51 4.52
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 86.69 76.02 80.91 80.79
  วงจรเงินสด (วัน) -48.66 -47.32 -44.80 -41.62


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น