สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.38 2.70 / 1.25 138.71 0.67 4,554.64 10,840.05 53,997.15 2,733.25 16.28
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ม.ค. 2564 13:00   ประกาศยอดขายเดือนธันวาคม 2563
08 ม.ค. 2564 13:00   รายงานความเคลื่อนไหวหลักทรัพย์ TDR ในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ประจำเดือนธันวาคม 2563
28 ธ.ค. 2563 13:00   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
28 ธ.ค. 2563 13:00   แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทประจำปี 2564
09 ธ.ค. 2563 13:00   ประกาศยอดขายเดือนพฤศจิกายน 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 18, 191/54 และ 191/57 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2261-5033-40
เบอร์โทรสาร 0-2661-9396-7
URL www.calcomp.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 4/12/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/01/2544
ราคา IPO (บาท) 30.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 12/04/2548

  ลักษณะธุรกิจ
  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิคส์ในรูปแบบของ Electronics Manufacturing Services (EMS) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก 2 ประเภทคือ อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 ก.ค. 2563 21 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.94% 3,662 45.76% 3,933
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 84.88% (ณ วันที่ 19/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.99% (ณ วันที่ 19/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 15.05 1.13
  20 วัน 8.18 -33.17 5.32
  60 วัน - -61.38 -20.61
  120 วัน 24.61 -74.85 11.27
  YTD 10.19 -13.12 4.89
  P/E (X) 138.71 100.09 30.41
  P/BV (X) 0.67 8.99 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 3.44 1.26

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. KINPO ELECTRONICS. INC. 2,140,314,268 46.99
  2. FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK 839,284,153 18.43
  3. KGI ASIA LIMITED 274,480,526 6.03
  4. MR. CHERN KUAN-JAN 220,831,612 4.85
  5. นาย วิทิต พงศ์พิโรดม 152,501,087 3.35
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 72,304,900 1.59
  7. MRS. LAI-SHUN SHEN TSAI 69,124,676 1.52
  8. นาง จรัสศรี พงศ์พิโรดม 46,556,100 1.02
  9. MR. SHEN, SHYH-YONG 46,292,359 1.02

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เซิ่ง สง ซุย ประธานกรรมการ
  2. นาย เจี๋ย ลี่ ซุย รองประธานกรรมการ
  3. นาย คงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย เซิ่ง เจี๋ย ซุย กรรมการ
  5. นาย ไถ ชาง เจียง กรรมการ
  6. นาย เหว่ย-ชาง เฉิน กรรมการ
  7. นาย ซื่อ หยง เสิ่น กรรมการ
  8. นาย อลัน ชิ ยิม แคม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ธนะศักดิ์ จรรยาพูน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย หง-เหม่า เถียน กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,554.64  4,554.64  4,554.64 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 10,840.05  9,838.03  8,471.64 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.38  2.16  1.86 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.54  3.54  3.59 
  P/BV (X) 0.67  0.61  0.52 
  P/E (X) 138.71  125.89  11.22 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.93  45.02  6.53 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 35.34  16.96  2.20 
  Beta 0.40  0.39  0.41 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 10.19  16.13  5.08 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.78  4.17  4.84 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 2.91  2.91  0.54 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.02 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.03 บาท 15 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.06 บาท 11 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.03 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.06 บาท 13 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.04 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 5,875.41 5,796.89 4,167.92 4,058.44 3,854.39
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 20,937.56 21,263.19 18,252.67 24,808.36 26,318.53
  สินค้าคงเหลือ 16,059.55 13,571.16 13,215.77 17,053.08 11,143.25
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 46,472.65 42,146.17 37,325.38 47,558.05 42,177.18
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15,313.18 14,408.51 14,277.21 14,763.38 15,976.45
  รวมสินทรัพย์ 65,145.93 58,970.90 54,461.74 64,798.36 60,161.70
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 13,688.36 10,510.63 10,762.24 14,796.49 15,326.23
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 25,965.28 23,340.84 19,578.61 25,206.43 21,809.19
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,904.71 - 1,302.65 - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 43,188.56 35,058.17 32,103.01 40,551.74 37,574.34
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,636.29 7,507.48 6,229.61 6,566.52 3,787.74
  รวมหนี้สิน 48,824.85 42,565.65 38,332.62 47,118.26 41,362.07
  ทุนจดทะเบียน 4,979.07 4,979.07 4,979.07 4,979.07 4,756.39
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,554.64 4,554.64 4,554.64 4,554.64 4,554.64
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,386.40 3,386.40 3,386.40 3,386.40 3,386.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 294.54 251.96 258.44 236.74 157.68
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 10,862.89 11,101.87 10,910.72 10,950.00 11,035.32
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 16,113.42 16,335.22 16,066.79 17,567.42 18,606.31
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 207.66 70.02 62.32 112.68 193.31
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 73,641.92 78,749.61 102,618.83 112,966.79 106,957.79
  รายได้อื่น 1,230.37 474.23 515.96 532.54 531.00
  รวมรายได้ 74,872.30 79,235.96 103,134.79 113,499.33 107,488.79
  ต้นทุนขาย 70,029.56 74,547.97 97,080.99 107,611.73 101,029.39
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,400.14 3,294.54 4,441.08 4,247.97 4,251.93
  รวมค่าใช้จ่าย 73,999.17 77,885.82 101,756.20 112,275.80 105,937.00
  EBITDA 2,733.25 3,046.22 3,628.79 3,586.82 3,896.44
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,860.13 1,696.08 2,250.20 2,363.28 2,344.65
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 873.12 1,350.14 1,378.59 1,223.53 1,551.79
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 248.01 562.66 392.80 321.64 961.73
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.12 0.09 0.07 0.21
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,797.44 6,789.66 5,969.03 2,698.43 -2,280.68
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,897.74 -848.66 -2,317.14 -3,177.73 -2,570.94
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,461.10 -3,631.03 -3,225.58 1,284.66 4,309.80
  เงินสดสุทธิ 1,360.80 2,309.98 426.31 805.36 -541.81
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.08 1.20 1.16 1.17
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.48 4.51 2.34 1.78
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.45 3.06 2.31 1.96
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.03 2.61 2.39 2.68
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.59 1.82 1.73 1.82
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 4.91 5.34 5.40 4.74
  EBIT Margin (%) 1.17 1.70 1.34 1.08
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.33 0.71 0.38 0.28

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.49 -2.89 -9.16 5.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -6.06 -3.74 -9.79 6.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -5.51 -2.76 -9.13 5.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -4.99 -3.59 -9.37 5.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -55.92 335.55 22.12 -66.56

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.62 4.79 4.77 4.42
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 78.98 76.27 76.58 82.60
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.25 6.96 6.41 7.63
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 58.42 52.44 56.90 47.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.75 4.26 4.34 4.58
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 97.21 85.64 84.19 79.73
  วงจรเงินสด (วัน) 40.19 43.08 49.29 50.68


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น