สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET50 / SETCLMV / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 04 ส.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
124.50 129.50 / 46.25 43.11 15.20 1,000.00 124,500.00 130,540.79 1,186.67 30.93
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 ก.ค. 2563 07:36   แจ้งการเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท
22 มิ.ย. 2563 19:26   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27 พ.ค. 2563 08:23   แจ้งการเข้าทำรายการขายหุ้นเดิมบางส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
21 พ.ค. 2563 19:48   การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
11 พ.ค. 2563 08:37   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2636-6111
เบอร์โทรสาร 0-2636-7949
URL www.carabaogroup.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2001 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/11/2557
ราคา IPO (บาท) 28.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผลิต ทำการตลาด จำหน่าย และบริหารจัดการการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ อย่างครบวงจร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 พ.ค. 2563 07 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.36% 6,095 25.96% 10,543
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 9.16% (ณ วันที่ 04/08/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.01% (ณ วันที่ 04/08/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 5.51 5.19 6.31
  20 วัน 19.14 16.45 22.85
  60 วัน 57.59 40.02 54.14
  120 วัน 40.28 42.70 60.16
  YTD 48.21 48.14 75.95
  P/E (X) 43.11 19.67 19.11
  P/BV (X) 15.20 2.03 1.49
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.44 0.58 0.99

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด 250,064,500 25.01
  2. น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 210,000,000 21.00
  3. นาย ยืนยง โอภากุล 70,480,000 7.05
  4. นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์ 48,474,100 4.85
  5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 45,161,400 4.52
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 35,443,110 3.54
  7. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 26,378,000 2.64
  8. นาง ลินจง โอภากุล 26,145,800 2.61
  9. นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ 20,674,000 2.07
  10. นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ 18,152,700 1.82

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  3. นาย ยืนยง โอภากุล กรรมการ
  4. นาย กมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ
  5. นาย ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ
  6. น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ กรรมการ
  7. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย คณิต แพทย์สมาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. อุรวี เงารุ่งเรือง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. พลโท ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี กรรมการอิสระ
  11. นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  04 ส.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,000.00  1,000.00  1,000.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 124,500.00  84,000.00  30,750.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 124.50  84.00  30.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.19  7.77  6.66 
  P/BV (X) 15.20  10.81  4.62 
  P/E (X) 43.11  37.90  35.96 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 89.52  113.13  90.92 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 544.26  313.25  216.43 
  Beta 1.28  1.62  1.76 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 48.21  173.17  -61.92 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.37  0.95  2.76 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.59  0.50  0.82 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.20 บาท 13 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.50 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.60 บาท 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.20 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.50 บาท 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.35 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย สำราญ แตงฉ่ำ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 3,998.17 378.50 961.95 137.60 146.77
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,120.00 806.30 1,140.32 906.60 959.86
  สินค้าคงเหลือ 1,063.30 967.64 991.62 887.13 656.27
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,330.30 2,685.36 3,197.41 2,477.19 2,159.20
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10,853.83 11,018.45 10,872.37 11,090.30 9,608.94
  รวมสินทรัพย์ 18,230.89 14,462.51 14,780.04 14,319.92 12,519.92
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,000.00 108.92 6.76 275.00 845.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,648.06 1,538.02 1,446.72 1,809.90 1,897.20
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,096.49 474.00 1,990.43 401.25 300.00
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,446.64 2,490.44 3,777.28 2,764.44 3,206.58
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,420.07 4,185.88 2,284.39 4,190.77 2,308.03
  รวมหนี้สิน 9,866.71 6,676.32 6,061.67 6,955.21 5,514.61
  ทุนจดทะเบียน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,962.98 3,962.98 3,962.98 3,962.98 3,962.98
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 63.49 63.49 63.49 63.49 432.17
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,237.60 2,659.48 3,636.65 2,240.04 1,774.59
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8,191.92 7,616.38 8,565.81 7,176.83 7,113.78
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 172.26 169.82 152.55 187.88 -108.48
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 4,060.84 3,360.78 14,933.01 14,462.54 12,904.24
  รายได้อื่น 31.91 29.81 118.80 134.89 163.53
  รวมรายได้ 4,092.75 3,390.59 15,051.82 14,597.43 13,067.77
  ต้นทุนขาย 2,339.19 2,171.42 9,122.57 9,813.21 8,839.65
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 727.02 675.44 2,752.56 3,332.69 3,119.21
  รวมค่าใช้จ่าย 3,072.30 2,856.08 11,886.82 13,161.99 11,958.86
  EBITDA 1,186.67 667.14 3,700.93 1,900.39 1,372.13
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 166.22 132.63 535.93 464.95 263.21
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,020.45 534.51 3,164.99 1,435.44 1,108.92
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 800.95 419.44 2,506.46 1,158.57 1,245.81
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.80 0.42 2.51 1.16 1.25
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,346.85 589.35 2,956.84 1,290.21 285.99
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -210.19 -224.51 -432.44 -2,044.62 -2,430.82
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,886.40 -111.03 -1,714.44 777.00 1,551.17
  เงินสดสุทธิ 3,023.06 253.82 809.96 22.59 -593.66
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.85 1.08 0.85 0.90
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 36.54 19.25 31.84 16.21
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 22.33 12.18 21.75 10.70
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.20 0.88 0.71 0.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.96 1.02 1.03 1.09
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 42.40 35.39 38.91 32.15
  EBIT Margin (%) 24.93 15.76 21.03 9.83
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.57 12.37 16.65 7.94

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 20.83 0.33 3.25 12.08
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 7.73 -7.47 -7.04 11.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 20.71 -0.35 3.11 11.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 7.57 -9.86 -9.69 10.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 90.96 132.35 116.34 -7.00

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 16.23 15.19 14.59 15.50
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 22.49 24.03 25.02 23.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 9.15 10.89 9.71 12.72
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 39.90 33.50 37.59 28.70
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.83 5.46 5.60 5.29
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 62.59 66.86 65.15 68.94
  วงจรเงินสด (วัน) -0.20 -9.32 -2.55 -16.69


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น