สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CAZ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.90 2.90 / 1.18 7.99 1.04 140.00 532.00 1,612.09 132.47 9.67
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ม.ค. 2564 18:30   การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลเกี่ยวโยง
08 ม.ค. 2564 17:17   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
07 ม.ค. 2564 12:51   แจ้งการรับงานใหม่
21 ธ.ค. 2563 08:41   แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
10 พ.ย. 2563 08:59   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3860-6242
เบอร์โทรสาร 0-3860-6166
URL www.caz.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 06/02/2014 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/01/2562
ราคา IPO (บาท) 3.90 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอส14 แอดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้1. บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร2. บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ3. บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร4. บริการผลิต ประกอบ และบริการอื่น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.09% 1,520 35.07% 564
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 33.62% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.44% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.06 -1.93 -2.93
  20 วัน 11.11 9.80 5.79
  60 วัน 25.83 21.94 9.70
  120 วัน 18.01 18.63 1.34
  YTD 11.76 9.33 6.21
  P/E (X) 7.99 N/A 77.77
  P/BV (X) 1.04 0.91 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.10 0.24 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด 102,599,000 36.64
  2. MR. CHUNGSIK HONG 31,418,800 11.22
  3. MR. YEONG CHEOL CHOI 13,675,200 4.88
  4. MR. BUMWOOK KWAK 11,353,000 4.05
  5. MR. WANGYOUP JHEE 9,669,000 3.45
  6. นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล 8,886,400 3.17
  7. นาย ฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์ 7,536,488 2.69
  8. นาย วิรัตน์ ภัทรเมธากุล 5,000,000 1.79
  9. MR. KYUNGJUN YU 4,960,800 1.77
  10. นาย สันติ อ่ำสวัสดิ์ 4,000,000 1.43

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ซุง ซิก ฮอง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ
  4. น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ
  5. นาย สมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการ
  6. น.ส. กาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ
  7. นาย ยอง ชอล ชอย กรรมการ
  8. นาย ยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย นที ทับมณี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 280.00  280.00  280.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 532.00  476.00  705.60 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.90  1.70  2.52 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.83  1.83  1.71 
  P/BV (X) 1.04  0.93  1.48 
  P/E (X) 7.99  7.15  9.07 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 5.33  77.67  260.86 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.78  1.60  10.28 
  Beta 0.69  0.73  0.75 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 11.76  -32.54  -35.38 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.64  6.30  3.97 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.45  0.45  0.36 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีจากงบเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.1071 บาท 05 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.10 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว บงกช อ่ำเสงี่ยม/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 2.45 1.71 31.33 35.22 91.98
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 244.51 269.21 186.08 208.40 165.67
  สินค้าคงเหลือ 29.18 14.35 9.72 135.92 2.52
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 834.32 723.47 832.60 660.11 370.90
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 561.26 484.80 527.97 357.14 314.79
  รวมสินทรัพย์ 1,596.27 1,369.45 1,487.60 1,149.76 729.13
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 223.77 115.22 238.95 59.18 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 329.74 263.14 327.16 286.57 171.60
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 56.85 40.39 46.98 40.09 39.87
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 944.91 759.21 854.22 830.43 396.72
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 132.76 130.15 139.10 157.72 190.89
  รวมหนี้สิน 1,077.67 889.36 993.33 988.16 587.62
  ทุนจดทะเบียน 140.00 140.00 140.00 140.00 100.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 140.00 140.00 140.00 100.00 100.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 246.10 246.11 246.11 - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 119.17 83.29 96.46 49.40 31.11
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 513.72 477.85 491.02 157.85 137.48
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4.87 2.25 3.25 3.75 4.03
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,755.17 1,450.80 2,034.46 1,387.08 1,019.29
  รายได้อื่น 2.29 5.14 6.19 2.79 2.69
  รวมรายได้ 1,757.46 1,455.94 2,040.65 1,389.87 1,021.98
  ต้นทุนขาย 1,616.03 1,308.05 1,851.87 1,241.09 917.54
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 53.45 58.60 78.03 66.10 58.54
  รวมค่าใช้จ่าย 1,669.48 1,366.65 1,929.90 1,307.19 976.08
  EBITDA 132.47 121.31 155.56 114.09 67.68
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 44.49 32.02 44.81 31.41 21.78
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 87.98 89.28 110.75 82.68 45.90
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 52.69 61.57 75.46 52.98 22.91
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.22 0.27 0.26 38.20
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -42.07 -191.96 -222.74 33.29 211.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -46.55 -154.94 -186.37 -73.16 -27.95
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 52.51 299.18 388.51 -16.89 -98.71
  เงินสดสุทธิ -36.11 -47.71 -20.59 -56.76 84.50
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.88 0.95 0.97
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.43 25.14 23.26
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.38 9.84 8.40
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.10 1.86 2.02
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.58 1.55 1.55
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 7.93 9.84 8.97
  EBIT Margin (%) 5.01 6.13 5.43
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.00 4.23 3.70

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 20.98 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 23.55 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 20.71 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 22.16 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -14.42 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.11 7.35 10.31
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 40.09 49.68 35.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 99.24 42.78 25.43
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3.68 8.53 14.35
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.29 6.01 6.03
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 50.10 60.70 60.48
  วงจรเงินสด (วัน) -6.33 -2.48 -10.74


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น