สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
บริการ/บริการเฉพาะกิจ
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.71 1.35 / 0.68 32.02 0.86 958.03 2,720.80 5,702.22 250.25 7.77
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2562 08:54   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 ส.ค. 2562 08:19   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2562 08:18   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
10 มิ.ย. 2562 08:30   หุ้นเพิ่มทุนของ BWG เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มิถุนายน 2562
27 พ.ค. 2562 17:00   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BWG-W4 (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2012-7888
เบอร์โทรสาร 0-2012-7889
URL http://www.betterworldgreen.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 23/07/1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/11/2550
ราคา IPO (บาท) 3.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.25 @ 12/05/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย บำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  93.45% 13,784 91.94% 14,436
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 14.97% (ณ วันที่ 16/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.47% (ณ วันที่ 16/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -11.25 -7.96 -9.42
  20 วัน -21.11 -14.82 -16.44
  60 วัน -18.39 -21.90 -19.22
  120 วัน -44.53 -30.15 -44.34
  YTD -31.07 -28.94 -33.92
  P/E (X) 32.02 27.03 18.55
  P/BV (X) 0.86 1.69 1.81
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.13 0.13 1.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 พ.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ 183,150,000 4.78
  2. BBHISL NOMINEES LIMITED 97,630,800 2.55
  3. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 88,000,000 2.30
  4. N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC 82,837,953 2.16
  5. BBHISL NOMINEES LIMITED 74,698,500 1.95
  6. นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 71,574,100 1.87
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 62,868,350 1.64
  8. นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล 60,060,000 1.57
  9. นาง ดาราณี อัตตะนันทน์ 60,000,000 1.57
  10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 52,520,200 1.37

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการ
  2. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ธรรมนูญ อานันโทไทย รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นาย อัครวิทย์ ขันธ์แก้ว รองประธานกรรมการ
  5. นาย วรดิศ ธนภัทร กรรมการ
  6. นาย สุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ กรรมการ
  7. น.ส. ณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ กรรมการ
  8. นาย บุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง นารถฤดี ธรรมวัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,832.12  3,832.12  3,832.12 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,720.80  3,947.08  5,824.82 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.71  1.03  1.52 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.83  0.85  0.80 
  P/BV (X) 0.86  1.21  1.89 
  P/E (X) 32.02  13.01  20.39 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 71.42  183.47  196.75 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 20.12  33.84  60.90 
  Beta 1.19  1.05  1.19 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -31.07  -32.24  -23.62 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.24  2.82  2.83 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.04  0.37  0.58 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.023 บาท 29 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.029 บาท 28 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.043 บาท 26 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 490.05 730.90 953.11 931.13 907.06
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 748.07 975.88 801.62 805.96 628.96
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,546.46 1,726.18 2,024.95 1,750.96 1,659.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,103.02 4,108.34 4,589.94 4,044.66 3,726.48
  รวมสินทรัพย์ 6,994.99 6,081.53 6,851.50 5,947.36 5,450.55
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 395.42 326.00 328.13 131.00 311.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 438.65 294.30 463.59 397.99 181.20
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 558.53 353.86 590.34 359.04 236.00
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,445.50 1,117.63 1,436.18 896.11 953.49
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,945.99 1,203.81 1,538.48 1,346.59 981.23
  รวมหนี้สิน 3,391.50 2,321.44 2,974.67 2,242.70 1,934.72
  ทุนจดทะเบียน 1,184.01 1,184.24 1,184.24 1,188.63 1,188.63
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 958.03 958.03 958.03 958.03 958.03
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,008.88 1,008.88 1,008.88 1,008.88 1,008.88
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -34.99 - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,150.96 1,147.41 1,233.53 1,103.95 1,013.79
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,082.88 3,191.35 3,277.46 3,147.88 3,057.72
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 520.61 568.75 599.38 556.77 458.11
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 924.04 1,134.27 2,456.37 2,027.73 1,817.73
  รายได้อื่น 15.22 2.98 13.91 18.92 8.95
  รวมรายได้ 939.26 1,137.26 2,470.28 2,046.65 1,826.68
  ต้นทุนขาย 711.75 713.97 1,649.28 1,274.58 1,028.07
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 120.89 129.87 319.69 279.63 233.17
  รวมค่าใช้จ่าย 866.16 874.79 2,028.76 1,607.37 1,312.21
  EBITDA 250.25 460.82 826.06 802.40 796.89
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 177.15 198.36 384.55 363.12 282.42
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 73.10 262.46 441.51 439.28 514.47
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 5.56 154.59 233.99 253.17 351.54
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00 0.04 0.06 0.07 0.10
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 180.35 292.48 438.71 667.51 569.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -912.36 -349.40 -891.34 -661.53 -1,552.88
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 268.94 -143.31 425.13 42.41 1,173.31
  เงินสดสุทธิ -463.06 -200.23 -27.49 48.39 189.58
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.07 1.54 1.41 1.95
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.71 9.40 7.28 8.16
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.86 8.56 6.90 7.71
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.10 0.73 0.91 0.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.35 0.38 0.39 0.36
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 22.97 37.05 32.86 37.14
  EBIT Margin (%) 7.78 23.08 17.87 21.46
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.59 13.59 9.47 12.37

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -18.53 23.37 21.14 11.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -0.31 23.14 29.40 23.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -17.41 21.73 20.70 12.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -0.99 17.45 26.22 22.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -96.40 32.84 -7.58 -27.98

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.61 2.57 3.06 2.83
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 140.07 142.11 119.44 129.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.49 3.99 3.83 4.40
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 81.21 91.50 95.34 82.93
  วงจรเงินสด (วัน) 58.86 50.61 24.10 46.21


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น