สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
บริการ/บริการเฉพาะกิจ
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.00 1.31 / 0.48 N/A 1.20 1,137.78 4,551.12 7,567.31 524.56 10.81
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ม.ค. 2565 17:30   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
28 ม.ค. 2565 17:00   รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
15 ธ.ค. 2564 08:30   ชี้แจง Trading Alert List
14 ธ.ค. 2564 17:39   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
14 ธ.ค. 2564 17:02   Trading Alert List Information
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2012-7888
เบอร์โทรสาร 0-2012-7889
URL http://www.betterworldgreen.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 23/07/1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/11/2550
ราคา IPO (บาท) 3.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.25 @ 12/05/2558

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย บำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  88.11% 13,743 93.45% 12,575
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.63% (ณ วันที่ 28/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.96% (ณ วันที่ 28/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -9.09 -4.57 -8.36
  20 วัน 13.64 19.47 13.78
  60 วัน 31.58 18.20 30.36
  120 วัน 44.93 18.56 35.92
  YTD 7.53 14.37 8.71
  P/E (X) N/A 73.21 20.59
  P/BV (X) 1.20 2.60 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.46 1.64 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 242,286,900 5.84
  2. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ 183,150,000 4.41
  3. น.ส. ปภัชญา อุ่นอนันต์ 120,000,000 2.89
  4. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 88,000,000 2.12
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 74,344,500 1.79
  6. นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล 71,300,000 1.72
  7. นาย อิทธิพัทธ์ หวังพันธุ์ขจร 64,703,700 1.56
  8. นาง เยาวลักษณ์ ฉายศิริไพบูลย์ 46,577,900 1.12
  9. น.ส. ลัดดา ศรีภาวินทร์ 45,480,070 1.10
  10. นาย ปธิกร แสงทองอร่าม 42,210,000 1.02

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ธรรมนูญ อานันโทไทย รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นาย อัครวิทย์ ขันธ์แก้ว รองประธานกรรมการ
  5. นาย สุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ กรรมการ
  6. น.ส. ณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ กรรมการ
  7. นาย บุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วรดิศ ธนภัทร กรรมการอิสระ
  9. นาง นารถฤดี ธรรมวัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,551.12  4,551.12  4,151.12 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,551.12  4,232.54  2,034.05 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.00  0.93  0.49 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.83  0.83  0.87 
  P/BV (X) 1.20  1.12  0.56 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 84.69  915.76  372.93 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 213.60  137.39  32.38 
  Beta 0.85  0.67  1.24 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 7.53  89.80  -19.67 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.023 บาท 29 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย มงคล เหล่าวรพงศ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กชมน ซุ่นห้วน/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,780.64 1,848.88 1,746.38 435.98 953.11
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 650.40 455.81 534.27 622.82 801.62
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,541.94 2,706.11 2,677.19 1,376.95 2,024.95
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,423.49 5,779.69 5,825.11 5,644.16 4,589.94
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,039.45 6,235.18 6,169.58 5,979.48 4,826.56
  รวมสินทรัพย์ 8,581.40 8,941.29 8,846.77 7,356.43 6,851.50
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 384.82 482.23 482.52 454.57 328.13
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 383.36 123.38 416.07 456.80 463.59
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 565.54 589.85 639.46 604.11 590.34
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,450.67 1,656.53 1,706.06 1,576.40 1,436.18
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,609.38 2,104.59 1,964.40 2,183.05 1,538.48
  รวมหนี้สิน 3,060.05 3,761.12 3,670.46 3,759.45 2,974.67
  ทุนจดทะเบียน 1,137.78 1,037.78 1,037.78 1,184.01 1,184.24
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,137.78 1,037.78 1,037.78 958.03 958.03
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,286.87 1,091.82 1,091.15 1,008.88 1,008.88
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 885.21 998.18 944.47 1,122.79 1,233.53
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 474.70 474.70 474.70 -34.99 77.02
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - 474.70 474.70 - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,784.56 3,602.49 3,548.10 3,054.71 3,277.46
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,736.78 1,577.69 1,628.21 542.26 599.38
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,618.05 1,383.54 1,915.32 1,879.79 2,456.37
  รายได้อื่น 19.97 12.72 13.18 25.26 13.91
  รวมรายได้ 1,638.02 1,396.26 1,928.49 1,905.05 2,470.28
  ต้นทุน 1,251.36 1,112.16 1,502.75 1,454.68 1,649.28
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 168.91 183.94 254.38 246.21 319.69
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,470.45 1,346.71 1,824.46 1,774.82 2,028.76
  EBITDA 524.56 354.22 529.63 500.74 826.06
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 357.00 304.68 425.60 370.51 384.55
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 167.56 49.54 104.03 130.23 441.51
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -59.65 -124.61 -180.62 -20.63 233.99
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.03 -0.05 -0.01 0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 519.54 422.90 523.49 704.80 438.71
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -157.52 -329.57 -401.33 -1,741.37 -891.34
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -327.76 1,319.57 1,188.25 519.43 425.13
  เงินสดสุทธิ 34.26 1,412.90 1,310.41 -517.14 -27.49
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.75 1.63 1.57 0.87
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -3.13 -4.43 -5.47 -0.65
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.53 0.86 1.28 1.83
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.55 0.73 0.71 1.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.25 0.24 0.24 0.27
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 22.66 19.61 21.54 22.61
  EBIT Margin (%) 10.23 3.55 5.39 6.84
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.26 -3.35 -2.71 0.88

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  18 พ.ค. 2564 PP 400,000,000 4,551,118,900 0.25
  07 ก.ค. 2563 PP 319,000,000 4,151,118,900 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 16.95 -0.22 1.89 -23.47
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 12.52 3.99 3.30 -11.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 17.31 -0.87 1.23 -22.88
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 9.19 3.76 2.80 -12.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.89 3.35 3.31 2.64
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 93.91 109.07 110.25 138.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.48 5.51 3.44 3.16
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 56.32 66.19 106.01 115.47
  วงจรเงินสด (วัน) 37.58 42.89 4.25 22.82


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 14 ธ.ค. 2564
  Cash Balance ระดับ 2 15 ธ.ค. 2564 - 21 ม.ค. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้